Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 97/2014 z dnia 09.05.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 97/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej  

Na podstawie art.30 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz § 9 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1, § 11, § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114 poz. 761) zarządzam co następuje:

§ 1.

Sprzedaż w formie pisemnego przetargu ograniczonego do jednostek OSP:

  1. Samochód specjalny, marka STAR, wersja 244, model pojazdu 244 10.7t, rok produkcji 1983.

§ 2

1.  Ustalam termin przetargu na dzień 26.05.2014 r. godz. 1000, cenę wywoławczą składników majątku ruchomego § 1. ust 1 na kwotę - 7.000 zł.

2.  Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

§ 3.

1.  Powołuję Komisję przetargową w składzie:

  1. Ewa Siwek
  2. Monika Harasińska
  3. Dariusz Kosacz

2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Oświaty.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 09 maja 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak