E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 88/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  88/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 kwietnia  2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje 

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 083 479,38 zł,  w tym dochody bieżące 20 300 222,38 zł, dochody majątkowe 5 783 257 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 088 681,38 zł , w tym wydatki bieżące 19 552 681,38 zł, wydatki majątkowe 3 536 000 zł.

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

-   dział 010 rozdział 10195 zwiększenia z tytułu dotacji w wysokości 184 979 ,38 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie,

- dział 751 rozdział 75113 zwiększenia z tytułu dotacji w wysokości 10 762 zł  na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r.

– dział 854 rozdział 85415 zwiększenia z tytułu dotacji w wysokości  60 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu :

- dział 010 rozdział 10195 zwiększenia  wysokości 184 979 ,38 zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie,

- dział 600 rozdział 60016,60095 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i  paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-  dział 751 rozdział 75113 zwiększenia w wysokości 10 762 zł  na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r.

- dział 754 rozdział 75412,75414 przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 801 rozdział 80101,80103,80110,80113,80148 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i  paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 854 rozdział 85401 przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

– dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia  w wysokości 60 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- dział 900 rozdział 90095 przeniesienia pomiędzy   paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 921 rozdział 92105,92120 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i  paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 926 rozdział 92601,92695 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i  paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Tomasz Korczak

Załączniki :

XLSzał nr 1-88.xls (16,00KB)

XLSzał nr 2-88.xls (28,50KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 348
W tym miesiącu: 64852
Od początku: 24319475
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne