E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 65/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 65/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje  :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 613 012 zł, w tym dochody bieżące 19 890 533 zł, dochody majątkowe 5 722 479 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 575 149 zł, w tym wydatki bieżące 19 138 180 zł, wydatki majątkowe 3 436 969 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E:

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85295 zwiększenia dochodów z tytułu dotacji o kwotę 31 100 zł na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

-  dział 010  rozdział  01008,01010 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-  dział 600 rozdział 60016,60095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-  dział 700 rozdział 70005 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 801 rozdział 80101,80103,80104,80110,80148 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

- dział 852 rozdział 85295 zwiększenia wydatków o kwotę 31 100 zł na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych,

-  dział 854 rozdział 85401 zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-  dział 900 rozdział 90001,90002 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-  dział 921 rozdział 92109- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

-  dział 926  rozdział  92601 - zmiany pomiędzy  paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Tomasz Korczak

Załączniki :

XLSzał 1-65.xls (15,00KB)

XLSzał 2 do zarz 65-2014.xls (17,50KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 454
W tym miesiącu: 64958
Od początku: 24319581
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne