E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 50/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  50/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 6 marca  2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje 

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 24 506 345, w tym dochody bieżące 19 587 780 zł, dochody majątkowe 4 918 565 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 414 931, w tym wydatki bieżące 19 115 090 zł, wydatki majątkowe 2 299 841 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

1.Dział 700 rozdział 70005 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

2.Dział 801 rozdział 80101- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Tomasz Korczak

Załącznik :

XLSzał nr 1-55.xls (15,50KB)

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 147
W tym miesiącu: 30975
Od początku: 24379867
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne