E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 44/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR  44/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje  :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 24 506 345, w tym dochody bieżące 19 587 780 zł, dochody majątkowe 4 918 565 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 414 931, w tym wydatki bieżące 19 115 090 zł, wydatki majątkowe 2 299 841 zł.

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

Dział 852  rozdział  85295 – zmniejszenia dotacji o kwotę 3 000 zł  na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

1.Dział 700 rozdział 70005 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

2.Dział 750 rozdział 75023- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

3. Dział 852 rozdział 85295 – zmniejszenia dotacji o kwotę 3 000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.

4. Dział 900 rozdział 90003 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

5. Dział 921 rozdział 92109- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Tomasz Korczak

Załączniki :

XLSzał nr 1-44.xls (18,00KB)

XLSzał nr 2 do zarz nr 26-2014.xls (15,00KB)

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1030
W tym miesiącu: 34453
Od początku: 24166531
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne