E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Części nr 2 i 3 o pow. 16 m2 każda, z działki niezabudowanej nr 414, obręb Międzylesie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 09 maja 2014 r. od godz. 11.oo, w sali nr 14 rzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się piąty przetarg ustny nieograniczony dot. wydzierżawienia na okres pięciu lat, dwóch części o pow. 16 m2 każda, pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu, w granicach działki nr 414, obręb Międzylesie.

1. Położenie nieruchomości – obręb MIĘDZYLESIE, w sąsiedztwie Basenu Kąpielowego w Międzylesiu

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Okres dzierżawy

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium w zł.

Godzina przetargu

1

2

3

 

5

6

7.

1.

Międzylesie

cz. dz. 414

SW1K/00040019/7

Teren pod usługi handlowo-gastronomiczne o pow. 16 m2  – nr 2

Pięć lat od dnia podpisania umowy

200 zł

200 zł

11.00

2.

Międzylesie

cz. dz. 414

SW1K/00040019/7

Teren pod usługi handlowo-gastronomiczne o pow. 16 m2  – nr 3

Pięć lat od dnia podpisania umowy

200 zł

200 zł

11.20

 

2.Warunki przetargu:

  1. Do przetargu mogą przystąpić osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej.
  2. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 05 maja  2014r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz informacja o zarejestrowanej działalności z CEIDG, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu w ciągu 7 dni od daty jego zamknięcia.
  3. Do wygrywającego przetarg należy wyposażenie punktu sprzedaży w energię elektryczną, wodę jeżeli wystąpi taka potrzeba oraz utrzymanie porządku i czystości wokół obiektu.
  4. Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych, oraz ponoszenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
  5. Sprzedaż winna być prowadzona  z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
  6. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu – pokój nr 17 (II piętro).
  7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
  8. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: 1UT/US/MU1 - usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego./ tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach/ zabudowa mieszkaniowo - usługowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych.
  9. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  10. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 09.04.2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

cz. 2 i 3 Międzylesie.jpeg

Sprawę prowadzi:

Ewa Siwek

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1751
W tym miesiącu: 37079
Od początku: 24385971
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne