E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 73/2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przenaczonego do reomotu Goworów 19/1 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie nr 73/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 08  kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do remontu Goworów 19/1, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2013 r., poz. 594), oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze przetargu, lokal przeznaczony do remontu Goworów 19/1, w granicach działki nr 162/1 o pow. 0,1154 ha, SW1K/00093506/4, obręb Goworów, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 08 kwietnia  2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr  73/2014  z dnia 08 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do remontu Goworów 19/1 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Wykaz nr  4/2014

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Goworów

dz. 162/1

SW1K/00093506/4

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,1154 ha

3.

Opis nieruchomości

Goworów 19/1

lokal przeznaczony do remontu położony na parterze budynku, składa się z trzech pomieszczeń o łącznej pow. 73,20 m2,  oraz pomieszczenia przynależne: piwnica, strychy na poddaszu nr 4, 5, 6. Lączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 89,50 m2., wraz z udziałem w gruncie w wysokości 46%

Gmina Międzylesie posiada „Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkalny jednorodzinny”, w którym zaprojektowano wykonanie w lokalu następujących pomieszczeń: dwóch przedpokoi, pokoju dziennego, kuchni, łazienki, dwóch sypialń i garderoby.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

8UO2-Tereny usług oświaty

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 25.500 zł brutto

Cena gruntu –  12.500 zł brutto

              Razem: 38.000 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

21.05.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 09.04.2014 r. do dnia 30.04.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1893
W tym miesiącu: 37221
Od początku: 24386113
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne