Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 58/2014 z dnia 19.03.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Goworów 19/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 58/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Goworów 19/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2013 r., poz. 594), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny Goworów 19/2, w granicach działki nr 162/1 o pow. 0,1154 ha, SW1K/00093506/4, obręb Goworów, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19  marca  2014 r.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 58/2014  z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Goworów 19/2 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr 3/2014

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Goworów

dz. 162/1

SW1K/00093506/4

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,1154 ha

3.

Opis nieruchomości

Goworów 19/2

lokal mieszkalny położony na I piętrze (II kondygnacja) i poddaszu I  budynku, w skład którego wchodzą: I piętro – trzy pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój: poddasze I – jeden pokój, garderoba, pom. gospodarcze o łącznej pow. 103,20 m2, oraz pomieszczeniami przynależnymi: kotłownią  o pow. 2,80 m2.

Łączna pow. lokalu wraz z pom. przynależnymi wynosi  106 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 54/100

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

8UO2-Tereny usług oświaty

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 161.000 zł brutto

Cena gruntu –  14.700 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

30.04.2014 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 19.03.2014 r. do dnia 10.04.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak