E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 35/2014 z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie

                                                    Zarządzenie Nr  35/2014

                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

                                                   z dnia  26 luty  2014 roku

 

w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta
i Gminy Międzylesie

           Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z ze zm.) i  Komunikatu Ministra Finansów Nr 23
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam Zintegrowany Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie zwany dalej ZSZ, który oparty jest na Normie ISO 9001 oraz wymaganiach w zakresie kontroli zarządczej.

§ 2

Zatwierdzam Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Polityką Jakości oraz procedury systemowe:

1/ PS01 - nadzór nad dokumentacją,

2/ PS02 - nadzór nad zapisami,

3/ PS03 - przegląd systemu,

4/ PS04 – szkolenia,

5/ PS05 - badanie opinii klientów,

6/ PS06 - audit wewnętrzny,

7/ PS07 - nadzór nad produktem niezgodnym,

8/ PS08 - ciągłe doskonalenie,

9/ PS09 - działania korygujące i zapobiegawcze.

§ 3

Zobowiązuje pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią Księgi ZSZ wraz
z załącznikami.

§ 4

Nadzór i koordynacje nad realizacją postanowień Księgi ZSZ oraz aktualizację jej zapisów powierzam Pełnomocnikowi ZSZ oraz  Koordynatorowi ds. ZSZ.

 

§ 5

Zobowiązuję  Pełnomocnika oraz  Koordynator ds. ZSZ do dostosowania pozostałej dokumentacji ZSZ  do zapisów Księgi ZSZ w terminie do 30 marca 2014 r.

 

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie oraz w jednostkach gminnych oraz zasad ich koordynacji.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DOCXZarządzenie wprow. ZSZ -2014.docx (13,41KB)

 

 

                                                           BURMISTRZ

                                                        (-)  Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1132
W tym miesiącu: 44856
Od początku: 24393748
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne