Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

                                                   Zarządzenie Nr  37/2014

                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

                                                   z dnia   26  lutego  2014 roku

 

 

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Międzylesie

 

                    Na podstawie art. 69 ust. 1, pkt 2  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

 

z a r z ą d z a m ,  co następuje:

 

                                                                  §  1.

 

  1. Zobowiązuję kierowników  jednostek organizacyjnych będących jednostkami

      sektora finansów publicznych do:

  1. zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach

      publicznych.

  1. składania pisemnego zapewnienia o stanie kontroli zarządczej wg wzoru

      stanowiącego załącznik  Nr 1/Zap. do niniejszego zarządzenia

 

2.   Zapewnienie, którym mowa w pkt.1b należy składać u Koordynatora Kontroli
      Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie do końca stycznia każdego roku –
      za poprzedni rok kalendarzowy, w roku 2014 – do końca lutego.

 

                                                                  §  2.

 

Zobowiązuję Skarbnika Miasta i Gminy Międzylesie do objęcia, w ramach prowadzonej
w jednostkach organizacyjnych  stanowiących j.s.f.p. kontroli wewnętrznej, zagadnień  oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w tych jednostkach.

 

                                                                   §  3.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
20 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta
i Gminy Międzylesie oraz w jednostakch gminnych oraz zasad ich koordynacji.

 

                                                                    §  4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                        

                                                           BURMISTRZ

                                                        (-)  Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1589
W tym miesiącu: 204115
Od początku: 22827785
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne