E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 z dn. 6 lutego 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

         ZARZĄDZENIE NR  26/2014

                         Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

                                                                                         z dnia 6 lutego  2014 r.

                                                                                         w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

     Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.,poz 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje 

§ 1

Ustala się dochody  budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan dochodów po zmianach wynosi 24 509 345   , w tym dochody bieżące 19 590 780  zł , dochody majątkowe  4 918 565 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 417 931, w tym wydatki bieżące 19 118 090 zł , wydatki majątkowe  2 299 841 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

Dział 852  rozdział  85215 – zwiększenia dotacji o kwotę 3 527 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r.

Załączniki :

XLSzal nr 1 do zarz 26-2014.xls (15,00KB)

 

XLSzał nr 2 do zarz nr 26-2014.xls (15,00KB)

 

 

 

 

       

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 285
W tym miesiącu: 64789
Od początku: 24319412
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne