Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

         ZARZĄDZENIE NR  22/2014

                         Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

      z dnia 31 stycznia 2014 r.

                                                                                         w sprawie zmian  w  budżecie  gminy na rok 2014 r.

 

 

                     Na podstawie  art.257 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013r.,poz. 885 ze zm.),  oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594  ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje 

§ 1

Ustala się dochody   budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki  budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 24 505 818, w tym dochody bieżące 19 587 253 zł , dochody majątkowe  4 918 565 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 414 404, w tym wydatki bieżące 19 114 563 zł , wydatki majątkowe  2 299 841 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu :

Dział 852 rozdział 85295 zwiększenie dotacji o kwotę 11742 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

Dział 010 rozdział  01010, 01095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Dział 600  rozdział  60016 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Dział 750  rozdział 75075 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Dział 754  rozdział 75412- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Dział 801 rozdział 80104 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji wydatków.

Dział 852 rozdział 85295 - zwiększenie wydatków bieżących  o kwotę 11742 zł z z tytułu  pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 900 rozdział 90002,90095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Dział 926 rozdział 92601,92605, 92695 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

 

      

 

Dział 600  rozdział  60016 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

 

Dział 750  rozdział 75075 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Dział 754  rozdział 75412- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Dział 801 rozdział 80104 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji wydatków.

Dział 852 rozdział 85295 - zwiększenie wydatków bieżących  o kwotę 11742 zł z z tytułu  pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 900 rozdział 90002,90095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Dział 926 rozdział 92601,92605, 92695 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Załączniki :

XLSzał nr 1 do zarz nr 22-2014.xls (15,00KB)

 

XLSzał nr 2 do zarz 22-2014.xls (22,50KB)

 

 

      

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4186
W tym miesiącu: 154162
Od początku: 22777832
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne