E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 27/2014 z dnia 11.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Powstańców Śląskich 7/1, obręb Międzylesie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 27 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Powstańców Śląskich 7/1, obręb Międzylesie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2013 r., poz. 594), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 7/1, w granicach działki nr 188/13 o pow. 0,2649 ha, SW1K/00090747/4, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 11 lutego  2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr  27/2014  z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Powstańców Śląskich 7/1, obręb Międzylesie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nr 2/2014

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 188/13

SW1K/00090747/4

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,2649 ha

3.

Opis nieruchomości

ul. Powstańców Śląskich 7/1

lokal mieszkalny położony na I piętrze (II kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój o łącznej pow. 83,94 m2, oraz pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą, komórką, garażem, strychem, pom. gospodarczym  o łącznej pow. 66,94 m2.

Łączna pow. lokalu wraz z pom. przynależnymi wynosi  150,88 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 2746/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

MU-Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 101.100 zł brutto

Cena gruntu –   22.500 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

25.03.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 11.02.2014 r. do dnia 05.03.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2360
W tym miesiącu: 52937
Od początku: 24401829
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne