E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 218/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zasad wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Międzylesie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) art.10 ustawy z dnia 29 września 1995 r. o rachunkowości (t.j.Dz.U. z 2009 r. nr 152,poz.1223 ) oraz § 20 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2013r.,poz.289 ) zarządzam co następuje :

§ 1

Ustala się zasady wzajemnych rozliczeń  między jednostkami organizacyjnymi Gminy Międzylesie zobowiązanymi  do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do prowadzenia ewidencji księgowej wzajemnych wyłączeń : należności i zobowiązań , przychodów i kosztów , funduszu jednostki.

§ 3

 Każda jednostka składa do urzędu wykaz należności, zobowiązań, wzajemnych przychodów i kosztów oraz otrzymanych lub przekazanych nieodpłatnie środków trwałych i na tej podstawie  dokonuje się wyłączeń w sprawozdaniu rocznym zbiorczym.

§ 4

Ustala się arkusze wzajemnych rozliczeń do bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zasady wzajemnych rozliczeń  między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2013 rok.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 218 /2013Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 17 grudnia 2013 r.

1.Do ewidencji kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu ich wyłączenia w trakcie sporządzania łącznego sprawozdania finansowego służy konto 976 „Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami „

2. Na stronie Wn konta 976 należy ujmować według stanu na koniec roku budżetowego

należności od innych jednostek i zakładów budżetowych ,a  na stronie Ma według stanu na koniec roku budżetowego  należy ujmować zobowiązania tych jednostek i zakładów budżetowych.

Wzajemne należności i zobowiązania tych jednostek podlegają wyłączeniu w łącznym bilansie samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

3. Na stronie Wn konta 976 należy również ujmować zmniejszenia funduszu spowodowane przekazaniem środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych do innych jednostek i zakładów budżetowych, a na stronie Ma zwiększenia funduszu jednostki lub zakładu budżetowego wynikające z otrzymania środków  trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek i zakładów budżetowych.

Dane te podlegają wyłączeniu w łącznym zestawieniu zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

4. Zapisy na koncie 976 w zakresie podlegających  wyłączeniu w łącznym bilansie należności i zobowiązań powinny być zgodne z saldami wynikającymi z ewidencji analitycznej

prowadzonej do kont zespołu 2.

5.Łączna wartość nieodpłatnie przekazanych przez poszczególne jednostki organizacyjne aktywów trwałych innym jednostkom powinna się równać łącznej wartości nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych od innych jednostek organizacyjnych.

6. Konto 976 po wykazaniu danych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie powinno wykazywać salda.W tym celu na stronie Wn konta 976 należy zaksięgować :

- różnicę pomiędzy wartością zobowiązań wobec innych jednostek organizacyjnych i należnościami od tych jednostek,

- różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie innym jednostkom organizacyjnym i wartością tych aktywów nieodpłatnie otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych.

Na stronie Ma konta 976 po sporządzeniu sprawozdania finansowego należy zaksięgować :

- różnicę pomiędzy wartością należności od innych jednostek organizacyjnych i zobowiązaniami wobec jednostek,

- różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek organizacyjnych i wartością tych aktywów nieodpłatnie przekazanych  innym jednostkom organizacyjnym.

Po tych zapisach konto 976 nie wykazuje salda.

7. Jednostki objęte łącznym sprawozdaniem finansowym wykazują w swoich sprawozdaniach jednostkowych dane wynikające z zapisów na koncie 976 „Wzajemnie rozliczenia miedzy jednostkami „.Dane te należy zamieścić w informacjach uzupełniających odpowiednio do każdego z elementów sprawozdania.

8. Kierownicy jednostek dokonują uzgodnienia wzajemnych rozliczeń i w terminie do dnia 28 lutego roku następnego składają Skarbnikowi Miasta i Gminy arkusze wzajemnych rozliczeń.

 

 

 

 

zał nr 2 do zarządzenia nr 218/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 17 grudnia 2013 r.

 

1. Arkusz wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu

 

 

 

 

 

 

 

nazwa jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p.

Przedmiot wyłączenia

Kwota wyłączenia

Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym

należności

zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Arkusz wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia zestawienia zmiany w funduszu jednostki

 

 

 

 

 

 

 

nazwa jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p.

Przedmiot wyłączenia

Kwota wyłączenia

Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w zestawieniu zmian funduszu

Zwiekszenia funduszu

Zmniejszenia funduszu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Arkusz wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

 

 

 

 

 

 

 

nazwa jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p.

Przedmiot wyłączenia

Kwota wyłączenia

Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat

Przychody

Koszty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3157
W tym miesiącu: 45065
Od początku: 24299688
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne