E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

Plan dochodów 22 825 246,40 zł w tym dochody bieżące 21 113 343,40 zł, dochody majątkowe 1 711 903 zł.

Plan wydatków 22 636 463,40 zł w tym wydatki bieżące 19 763 243,40 zł, wydatki majątkowe 2 873 220 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

dział 801 rozdział 80101,80103, 80104, 80110, - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków

dział 852 rozdział 85201, 85214, 85215, 85216,85219,85228- zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

załącznik

XLSzał nr 1 do zarz nr 224.xls (12,50KB)

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3131
W tym miesiącu: 45039
Od początku: 24299662
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne