E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 206/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

Plan dochodów 22 824 946,40 zł w tym dochody bieżące 21 113 043,40 zł, dochody majątkowe 1 711 903 zł.

Plan wydatków 22 636 163,40 zł w tym wydatki bieżące 19 762 943,40 zł, wydatki majątkowe 2 873 220 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

dział 801 rozdział 80103- zwiększenia dotacji o kwotę 20 168 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r,

dział 801 rozdział 80104 - zwiększenia dotacji o kwotę 19 162 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r,

dział 852 rozdział 85212 - zmniejszenia dotacji o kwotę 131 520 zł na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

dział 852 rozdział 85213- zmniejszenia dotacji o kwotę 5 710 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,

dział 852 rozdział 85214- zmniejszenia dotacji o kwotę 32 000 zł na wypłaty zasiłków okresowych,

dział 852 rozdział 85216- zmniejszenia dotacji o kwotę 14 490 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia dotacji o kwotę 6 700 zł. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

dział 852 rozdział 85295 – zmniejszenie dotacji o kwotę 1 360 zł na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

dział 854 rozdział 85415- zwiększenia dotacji o kwotę 957 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

dział 010 rozdział 01030, 01095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

dział 600 rozdział 60016- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

dział 700 rozdział 70005- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 750 rozdział 75023, 75075 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

dział 754 rozdział 75412, 75414- zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 757 rozdział 75702 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 801 rozdział 80101,80103, 80104, 80110, 80113, 80148 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków oraz zwiększenia wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją w wysokości 39 330 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r,

dział 852 rozdział 85202, 85204, 85215, 85219- zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 852 rozdział 85212 zmniejszenia o kwotę 131 520 zł na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

dział 852 rozdział 85213- zmniejszenia o kwotę 5 710 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,

dział 852 rozdział 85214- zmniejszenia o kwotę 25 160 zł na wypłaty zasiłków okresowych,

dział 852 rozdział 85216- zmniejszenia o kwotę 14 490 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 6 700 zł. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

dział 852 rozdział 85295 – zmniejszenia o kwotę 1 360 zł na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

dział 854 rozdział 85401 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 854 rozdział 85415- zwiększenia o kwotę 957 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,

dział 900 rozdział 90003, 90004, 90015 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

dział 921 rozdział 92109 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 926 rozdział 92601, 92605, 92695- - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Załączniki

XLSzał nr 1 dochody.xls (20,00KB)

XLSzał nr 2 wydatki.xls (46,00KB)

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5024
W tym miesiącu: 78865
Od początku: 24333488
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne