E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 179/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

         z dnia  31października 2013 r.

                                                        w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody  budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 § 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

 Plan dochodów 22 991 120,40 zł w tym dochody bieżące 21 246 682,40 zł, dochody majątkowe 1 744 438 zł.

Plan wydatków 22 802 337,40 zł w tym wydatki bieżące 19 941 427,40 zł, wydatki majątkowe 2 860 910 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

dział 010 rozdział 01095 zwiększenie dotacji o kwotę 202 943,78 zł na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie, dział 600 rozdział 60078 – zmniejszenia dotacji o kwotę 3 648 zł na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych,

dział 852 rozdział 85213 zwiększenie dotacji o kwotę 3 717 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,

dział  852 rozdział  85214 zwiększenie dotacji o kwotę 118 840  zł na wypłaty zasiłków okresowych,

dział 852 rozdział  85216 zwiększenie dotacji o kwotę 54 257 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

dział 852 rozdział 85295 – zwiększenie dotacji o kwotę 9 600 zł na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

dział 854 rozdział  85415  par. 2030 -zwiększenie dotacji o kwotę 77 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz  w paragrafie 2040 zmniejszenie o kwotę 5 435 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

dział 010 rozdział 01095 zwiększenie  o kwotę 202 943,78 zł na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie, dział  600  rozdział 60016- zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

dział 600 rozdział 60078 – zmniejszenia o kwotę 3 648 zł na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych "Remont ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzylesiu w km 0+060-0+180, na dz. nr 517”oraz "Remont ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzylesiu w km 0+180-0+540, na dz. nr 517: remont drogi gminnej na działkach 463, 464 w części łącznika ulic Słowackiego z Mickiewicza w Międzylesiu w km 0+85-0+230”

dział 630 rozdział 63095- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 750 rozdział 75023, 75075- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 751 rozdział 75101 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 754 rozdział 75414- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 801 rozdział 80101,80103, 80104 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 852 rozdział 85202, 85214, 85215, 85216- zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 852 rozdział  85213 zwiększenie  o kwotę 3 717 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,

dział  852 rozdział  85214 zwiększenie o kwotę 118 840  zł na wypłaty zasiłków okresowych,

dział 852 rozdział  85216 zwiększenie o kwotę 54 257 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

dział 852 rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 9 600 zł na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

dział 854 rozdział  85415  par. 2030 -zwiększenie  o kwotę 77 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz  w paragrafie 2040 zmniejszenie o kwotę 5 435 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,

dział 900 rozdział 90095 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 921 rozdział 92109 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 926 rozdział 92601- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

Załączniki

XLSzał nr 1 - dochody zarz nr 179.xls (19,00KB)

XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 179.xls (34,50KB)

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1453
W tym miesiącu: 68228
Od początku: 24322851
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne