E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 12/2014 z dnia 17.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 14/3, obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 12/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 14/3, obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 14/3, w granicach działki nr 315/13 o pow. 0,0183 ha, KW 56368 , obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 stycznia 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie Nr 12/2014  z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 14/3, obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nr  1/2014

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 315/13

KW 56368

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0183 ha

3.

Opis nieruchomości

ul. Wojska Polskiego 14/3

lokal mieszkalny położony na parterze budynku, w skład którego wchodzą: pokój z aneksem kuchennym i łazienką z w.c. o łącznej pow. 15,80 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 410/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

MU -Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 19.935 zł brutto

Cena gruntu –     165 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny nieruchomości gruntowej, opłata roczna 1% ceny nieruchomości gruntowej

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

Pierwsza opłata płatna do dnia zawarcia umowy, opłaty roczne z góry do dnia 31 marca każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie częściej niż raz w roku

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

03.03.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 20.01.2014 r. do dnia 10.02.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 372
W tym miesiącu: 50673
Od początku: 24305296
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne