E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

P r o t o k ó ł Nr 34/2013 r. z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 20 grudnia 2013 r; organizowanej w sali nr 14 Urzędu MiG Międzylesie.

 

Godzina otwarcia Sesji:  12.00

Godzina zamknięcia Sesji: 13.35

 

Ad. 1.

Przewodniczący RM J. Marcinek - otworzył XXXIV Sesję RM w Międzylesiu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, po czym zwrócił się o zgłaszanie uwag do porządku.

Uwag nie wniesiono, w związku z czym radni w drodze głosowania w obecności 13 obecnych na Sesji, przyjęli proponowany porządek, który przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

1/ uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 r.

2/ przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.

3/ zmian w budżecie gminy na 2013 r.

4/ przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Międzylesie”.

  1. Wnioski i zapytania.

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 13 radnych. Nieobecni byli: Agnieszka Pyziak, Janusz Bańkowski.

Ad. 2

Przewodniczący RM – poinformował, że sprawozdanie z prac burmistrza w okresie pomiędzy sesjami radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag i zapytań do sprawozdania.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 3

Przewodniczący RM – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji jest sporządzony i znajduje się biurze RM oraz na bip, kto chciał mógł zapoznać się z jego treścią. Następnie zwrócił się o przyjęcie protokołu. Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i w drodze głosowania jawnego, jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji.

Ad. 4

1/Przewodniczący RM – przystąpił do omawiania pkt. 4 - podjęcia uchwał w sprawach. Jako pierwszy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 r.

Gł. Księgowa A. Ziental – przedstawiła projekt w spr. uchwalenia budżetu na 2014 r.  Informacją była przedstawiana na wszystkich komisjach. Następnie przedstawiła wskaźniki planowanego budżetu. Dochody budżetu gminy na 2014 r; zaplanowano w wysokości 24 494 076 zł, które są wyższe o 3 308 534 zł tj. 15,62% od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2013. Na planowane dochody składają się: dochody własne w wysokości 147,88%, subwencja ogólna w wysokości 100,04%, dotacje na zadania zlecone w wysokości 87,38%, a plan dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone wynosi 1 843 054 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 66,98% przewidywanego wykonania dochodów w roku 2013. Mając na uwadze powyższe, można powiedzieć że o wskaźniku dochodów własnych przesądziły wskaźniki tj. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 108,52%, dochody z majątku gminy na poziomie 414,76%, dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie 141,68%.  Planowana wysokość dochodów z tyt. podatków i opłat wyniosła 4 369 094 zł,  udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 946 293 zł. Dochody z majątku gminy – 4 385 500 zł. W tym dochody bieżące planowane na poziomie  - 224 000, natomiast dochody majątkowe 4 161 500 zł. Subwencja ogólna – 8 829 812, w tym część oświatowa – 4 519 040 zł, część wyrównawcza – 4 154 666 zł, cześć równoważąca – 156 106 zł.  W zakresie wydatków w planie budżetu na rok 2014 zabezpieczono kwotę w wysokości 21 402 662 zł. Plan wydatków w stosunku do roku 2013 jest niższy o 942 607 zł tj. 4,22%. W wydatkach największy udział mają oświata i wychowanie – 31,47%, pomoc społeczna – 16,07%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,37%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6,16%, transport i łączność - 5,96%, kultura fizyczna i sport – 3,34%, oraz rolnictwo i łowiectwo - 1,27%. Wskaźniki planowanych dochodów są wypadkową przyjętych priorytetów, w tym związanych z zadaniami inwestycyjnymi. W strukturze podziału wydatków na bieżące i majątkowe: wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 19 102 821 zł tj. 89,25% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2 299 841 zł tj. 10,75% ogółu wydatków i są to wydatki inwestycyjne z czego współfinansowane z dotacji w wysokości 680 000 zł w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, w wysokości 57 093 zł w ramach PROW, w wysokości 19 972 w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi oraz z dochodów własnych w wysokości 1 542 776 zł. W sumie zaplanowano 23 zadnia inwestycyjne, z pośród których najistotniejsze to: zadanie – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego i  motopompy pożarniczej w ramach projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu …”, 6 zadań w ramach infrastruktury drogowej, 4 zadania w ramach infrastruktury wodociągowej, 4 zadania w ramach funduszu sołeckiego, 1 zadanie w ramach informatyzacji urzędu. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 1 173 980 zł na realizację funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W roku 2014 gmina planuje realizację 5 projektów o łącznej wartości 1 080 908 zł, w tym: 3 projekty w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, 1 projekt w ramach programu Regionalnego Obszarów Wiejskich, oraz 1 projekt w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. W celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności komunalnej planowane jest udzielenie 3 dotacji przedmiotowych: dla ZGKiM Międzylesie w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, gospodarowania zasobem niemieszkalnym, oraz na oczyszczanie ścieków, 2 dotacji podmiotowych dla MGOK w Międzylesiu oraz Biblioteki Publicznej MiG w Międzylesiu, a także 2 dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, w tym na organizację wypoczynku letniego dla dzieci. W budżecie na 2014 r; przewidziano środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 240 979 zł – wnioski złożyły 22 sołectwa.  Na 2014 r; zaplanowano przychody w wysokości 10 000 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia OSP Goworów. Rozchody natomiast zaplanowano w wysokości 3 101 414 zł.; w tym spłaty kredytów i pożyczek oraz rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych w wysokości 2 003 807 zł. Planowane jest spłacanie rat kredytów i pożyczki w wysokości 1 097 607 zł, co stanowi 4,48% planowanych dochodów budżetowych. Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 7 506 100 zł tj. 30,64% w stos. do planowanych dochodów budżetowych. Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r; wyniesie 7 506 100 zł, co daje wskaźnik 30,64% w stos. do planowanych dochodów.

Przewodniczący RM – przedstawił pozytywną opinię RIO z dnia 28 listopada 2013 r; o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.

V-ce Przewodniczący KBFiRG Ł. Czech – przedstawił opinię Komisji Budżetu. Projekt przyjęty został jednym głosem za, przy dwóch głosach wstrzymujących się w obecności 3 radnych na komisji. 

Radny P. Lassota – poruszył kwestię opłat dzierżawy i wpływów z tego tyt. do budżetu gminy. Poinformował, że po interwencjach i dyskusjach podniesiono w gminie opłatę z tego tytułu z 30 zł na 100 zł od 1 ha.  W Polsce z tego co się orientuje średnia opłat dzierżawnych to jest 200-300 zł. Temat ten poruszał  niejednokrotnie i wówczas powiedziane zostało, że powróci się do tej kwestii. Uważa iż od 2004 r; od wejścia Polski do UE można było z tego tytułu uzyskać do budżetu  zysk ok. 1 mln. zł. Z drugiej strony planując budżet - pytaliśmy o koszty utrzymania basenu. Koszty utrzymania to ponad 400 tys. zł. Jednak najbardziej zadziwiającą pozycją są wynagrodzenia. W okresie zimowym na nieczynnym basenie zatrudnione są dwie osoby na stałe, gdzie dozór mogłaby sprawować chociażby wynajęta firma ochroniarska, a nad sprawnym działaniem urządzeń basenowych mogłaby czuwać gmina. Uważa iż, na niektóre sprawy jako radny nie ma wpływu, i w związku z tym zastanawia się nad dalszym pełnieniem mandatu radnego.

Burmistrz MiG T. Korczak – w kwestii dzierżaw, w innych gminach w powiecie kłodzkim stawki wynoszą od 80 do 250 zł za 1 ha - rocznie.  Największe są w gminie Stronie Śl, zaś najmniejsze w gminie Szczytna – uzależnione od wartości kwintala.  W naszej gminie na chwilę obecną stawka wyjściowa to 100 zł. W kwestii kosztów utrzymania basenu to nie jest tylko dozór, gdyż dozór jest wtedy kiedy człowiek pilnuje, aby nic nie zostało skradzione. W tym przypadku to również czuwanie nad prawidłowym działaniem urządzeń tj. solary i inne urządzenia dzięki którym basen działa, ponadto serwis tych urządzeń, gwarancje. Basen nie może być przez chwilę pozostawiony sam sobie. W weekendy pracownicy, którzy tam są, pełnią funkcje dozorujące. Ponadto zlecenie przygotowania basenu do zimy przez firmę zewnętrzną to koszt kilkunastu tysięcy zł, u nas zrobili to pracownicy. Jeśli chodzi o prace ratowników, zatrudnianych w sezonie i co też stanowi ewenement, ponieważ w ich zakresie obowiązków jest sprzątanie niecek basenowych. Co do zatrudnienia firmy ochroniarskiej do sprawowania dozoru, to ma nie najlepsze doświadczenia z takiej współpracy. Basen to obiekt, który kosztował ponad 9 mln. zł, dlatego z uwagi również i na to nie może sobie pozwolić na pozostawienie go bez dozoru i nadzoru technicznego, a potem za to odpowiadać. Teraz oprócz tego, że były prowadzone prace gwarancyjne, (wbrew opiniom jakie krążyły), w ramach których wymieniono uszczelkę przy basenie rekreacyjnym, trwały też prace serwisowe w ramach, których działanie każdego z urządzeń musiało zostać sprawdzone. A wracając do kwestii opłat z tyt. dzierżaw to na wniosek Pana Lassoty podniesiono stawkę czynszów w gminie.  Na Ziemi Kłodzkiej gminą wiodącą jest gmina Kłodzko, tam stawka wyjściowa wynosi 100 zł za 1 ha.

Radny P. Lassota – stwierdził iż co do całokształtu i opieki nad basenem nie ma zarzutów, a do zatrudnienia tych osób w okresie zimowym. A co do wysokości stawek to powyższą wypowiedź podpiera tym iż na naszych terenach rolnicy otrzymują wyższe dopłaty niż na innych z terenu Ziemi Kłodzkiej.  

Burmistrz MiG – poinformował, iż nie zgadza się z tą wypowiedzią.

Radny P. Lassota – w odniesieniu do powstałej dyskusji  stwierdził iż miał na myśli jedynie dobro gminy i pomnażanie dochodów budżetowych.     

Radny K. Rusinek – poinformował, że przeprowadził rozmowę z Burmistrzem w przedmiocie remontu drogi powiatowej w miejscowości Jodłów, po której nie czuje się do końca usatysfakcjonowany. W związku z czym zwrócił się z zapytaniem czy nie warto by było zapewnić w budżecie  gminy środków na częściowe sfinansowanie  naprawy tej drogi.  

Burmistrz MiG – droga z racji tego iż jest droga powiatową naprawa jej należy do zadań powiatu, i powinniśmy dbać o to aby powiat te zadania wykonywał. Następnie dodał iż podtrzymuje stanowisko z komisji oraz z rozmowy z panem radnym Rusinkiem.

Radni nie wnieśli więcej uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 13 radnych 10 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęli uchwałę Nr XXXIV/185/2013  w spr. uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 r.                            

Burmistrz MiG – podziękował wszystkim którzy mieli swój wkład w pracach przy tworzeniu budżetu na 2014 r; w tym radnym, „radnym drugiego bloku”. Na koniec dodał, że wbrew pozorom człowiek pilnowany lepiej się pilnuje.

2/Przewodniczący RM – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.

Gł Księgowa A. Ziental – przedstawiła projekt informując iż WPF jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej gminy, w tym prognozowania budżetu, analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia Gminy Międzylesie na  lata 2014-2019.

Przewodniczący RM – przedstawił pozytywną opinię RIO z dnia 28 listopada 2013 r. w spr. WPF na lata 2014-2019.

V-ce Przewodniczący KBFiRG Ł. Czech – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 13 radnych, 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęli uchwałę Nr XXXIV/186/2013 w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.

3/ Przewodniczący RM – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Gł. Księgowa A. Ziental – przedstawiła projekt  zmian w  budżecie na 2013 r. Wyjaśniła, że zmiany dot. urealnienia planu dochodów i wydatków budżetu.   Projekt omawiany był szczegółowo na komisjach.

V-ce Przewodniczący KBFiRG Ł. Czech – przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIV/187/2013 w spr. zmian w budżecie gminy na 2013 r.

4/ Przewodniczący RM – przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzylesie”.

Kier. ITiG W. Szyrszeń  – poinformowała, że program usuwania azbestu dla gminy, stworzony został w oparciu o prawne aspekty Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032. Niniejszy program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczania terenów Gminy Międzylesie z wyrobów zawierających azbest.  Ponadto w programie znajduje się inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych obejmująca teren całej gminy, analizę aktualnego stanu użytkowania i postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, harmonogram realizacji programu w latach 2013-2032, a także koszty, źródła finansowania i monitoring  programu. Wraz z przyjęciem nowego programu usuwania azbestu, traci moc uchwała z 2008 r.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIV/187/2013 w spr. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzylesie”.

Ad. 5

Wnioski i zapytania:

Radny Ł. Czech – wracając do tego o czym mówił radny Rusinek dot. sposobów i realizacji remontów dróg powiatowych w powiecie Kłodzkim to zasięgając informacji ze strony powiatu Kłodzkiego, wynika, że spośród 11 miast prawie wszystkie gminy mają jakieś inwestycje, a jedyne które nie mają to Kudowa, Radków i Międzylesie.  W związku z tym, czy nie warto byłoby się zastanowić, aby przy udziale gminy wyremontować kilka dróg powiatowych, gdyż niebawem może dojść do tego, że niektórzy mieszkańcy gminy zostaną pozbawieni dojazdu do swoich miejscowości.

Burmistrz MiG – na pewno powinniśmy się zastanowić, z uwagi na stan dróg. W ostatnim 3 - leciu być może nie był na tyle efektywny, aby wymusić działania będące w kompetencji powiatu, i chciałbym aby takie wypowiedzi padły na radzie powiatu. Ponadto kwestia wyboru naprawy tych dróg przez powiat też jest nie do przecenienia. W kontekście rozmowy jaką odbył z radnym Rusinkiem powiedział, że jeśli wykonywać będzie zadania, które nie są w naszej kompetencji i zdobywać środki na realizację tych zadań to równie dobrze może odpowiadać za inne sprawy na które nie ma wpływu.  

Radny K. Rusinek  – jest dużo takich obowiązków, których nikt nie spełnia np. w przypadku służby zdrowia i innych instytucji. W odniesieniu do powyższych wypowiedzi wszyscy mają racje jednak trzeba by to przedłożyć na sukces, ponieważ drogi niszczeją w zastraszającym tempie.

Burmistrz MiG – poinformował, że przewiduje się iż w ramach rozdania unijnego drogi nie będą mogły być dofinansowywane ze środków unijnych, dlatego trzeba podjąć pewne działania  w powiecie, a nie na zasadzie rozdawnictwa gminnego.

Radny K. Rusinek  – nie łatwa jest droga w egzekwowaniu pewnych obowiązków wymaga to wręcz cudu. Przygotowany budżet  nie ma tego o czym ciągle mówi chodzi o drobne zapewnienia.  Dlatego też twierdzi iż nie jest zadowalający dla mieszkańców. W związku z tym zapytał czy Burmistrz skorzysta z zaproszenia wzięcia udziału w spotkaniu mieszkańców w Jodłowie i Potoczku.

Radna J. Dzięcioł –jak by wyglądał kosztorys naprawy tej drogi?

Radny K. Rusinek  – kosztorys opiewa na ponad 900 tys. zł. Już przy 10% wkład własnego gminy tj. 90 tys. zł byłaby możliwość rozpocząć działania w tym kierunku.  

Radny S. Szura – zasygnalizował iż mieszkańcy skarżą się na stan drogi w kierunku rzeźni, która jest mocno rozjeżdżona i grzęzną tam samochody.                          

Burmistrz MiG – tym problemem już się zajęto jest to droga gminna dlatego  wysłano pismo o jej utwardzenie, jeśli to nie zostanie wykonana, sprawa trafi na drogę sądową.

Radny K. Rusinek  – w uzupełnieniu swoich wypowiedzi poinformował, że zajmuję się sprawami mieszkańców, gdyż wcześniej z racji problemów osobistych sprawy te były przez niego zaniedbane. Jednak to Burmistrz ma narzędzia, aby działać.  

Radna M. Płaziak – jesteśmy jako gmina bardzo dobrze postrzegani w innych gminach. Jako lider wsi Goworów, spotyka się z pozytywnymi opiniami ludzi, którzy odwiedzają nasze wsie. Niektórzy wręcz zazdroszczą nam stanu utrzymania wiosek. Nikt nie jest ideałem, dlatego niech każdy sądzi wobec siebie. Następnie poinformowała, że uczestnicząc w szkoleniach w innym dużych gminach widziała stan dróg powiatowych, które są w nienajlepszym stanie, ponadto są wioski, które nie mają nawet świetlic wiejskich. Następnie dodała, że ze swojej strony dziękuje za całe wsparcie otrzymane od gminy dzięki, któremu wieś Goworów w tym roku mogła stać się najpiękniejszą wsią dolnego śląska, a ponadto za pomoc okazaną przy tworzeniu siłowni wiejskiej.

Radny Ł. Czech – wszystkim nam zależy, na tym aby te drogi były naprawione.  Pan burmistrz mówi, że rada nie podejmuje uchwał intencyjnych, jednak my nie szukamy negatywów, a raczej dążymy aby odnaleźć złoty środek, aby te drogi zaczęły się remontować.

Radni więcej zapytań nie wnieśli w związku z czym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie obrad i złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczno – noworoczne. Następnie w związku  z wyczerpaniem się tematów obrad zamknął XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu.

Protokół sporządziła                                              Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                      

Podinsp. ds. Obsługi RM                                                  w Międzylesiu

Aleksandra Nalborczyk                                                  Jerzy Marcinek

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 505
W tym miesiącu: 65009
Od początku: 24319632
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne