E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O NABORZE ZOBOWIĄZAŃ DOT. DEMONTAŻU, USUWANIA, TRANSPORTU AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIĘDZYLESIE NA ROK 2014

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków NFOŚiGW ogłosił konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest tj:

  • demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie ( utylizacja), w roku 2014.

 

1. Zainteresowane dofinansowaniem podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy winny złożyć pisemne zobowiązanie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w roku 2014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2014 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, lub przesyłając na adres tut. Urzędu.

2. W przypadku przekroczenia kwoty zadania założonej w budżecie gminy na rok 2014,  o ujęciu wnioskodawcy w przedsięwzięciu decyduje kolejność złożenia zobowiązania.

3. Zobowiązanie powinno zawierać:

- nazwę podmiotu i jego adres, datę sporządzenia zobowiązania, lokalizację nieruchomości ( dot.  obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Międzylesie ), rodzaj prawa do nieruchomości, zakres prac, powierzchnia w m2 eternitu do usunięcia, data rozpoczęcia i zakończenia zadania, czytelny podpis ( druk w załączeniu i dostępny na stronie: www.miedzylesie.pl zakładka: dla mieszkańców.

4. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności należy do zobowiązania  dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli, natomiast w sytuacji wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wspólnoty.

5. Powyższe informacje niezbędne są do prawidłowego złożenia przez gminę wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu o dofinansowanie.

6. Wszelkich informacji udziela Pan Dariusz Kosacz, tel. 74 812 63 27 wew. 27, inspektor referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, tel. 74 812 63 27 wew. 27

Międzylesie, dnia 30 grudnia 2013 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

DOCwzór zobowiązania.doc (20,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 499
W tym miesiącu: 499
Od początku: 24085108
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne