E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

P r o t o k ó ł Nr 33/2013 r. z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 26 listopada 2013 r; organizowanej w sali nr 14 Urzędu MiG Międzylesie.

P r o t o k ó ł   Nr 33/2013 r.

z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 26 listopada 2013 r; organizowanej w sali nr 14 Urzędu MiG Międzylesie.

 

Godzina otwarcia Sesji:  12.00

Godzina zamknięcia Sesji: 13.35

Ad. 1.

Przewodniczący RM J. Marcinek - otworzył XXXIII Sesję RM w Międzylesiu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, po czym zwrócił się o zgłaszanie uwag do porządku.

Burmistrz MiG T. Korczak – poinformował, że chciałby wprowadzić do porządku obrad w pkt. 4 podp. 10. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Międzylesie. Projekt stanowi pewnego rodzaju przyzwolenie dla gminy, aby w przyszłości realizować zadania związane z gospodarką niskoemisyjną. Uchwała rady jest załącznikiem do wniosku, jakie zostanie złożony do programu.                                                             

Radni nie wnieśli uwag i pozytywnie ustosunkowali się do proponowanej zmiany porządku sesji. Porządek w ostatecznym kształcie przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

         1/ podatku od nieruchomości.

         2/ podatku od środków transportowych.

3/ zmian w budżecie gminy na 2013 r.

4/ udzielania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 12 o pow. 0,28 ha, obręb Kamieńczyk.

5/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów.

6/ określenia wysokości dotacji przedmiotowych dla ZGKiM na rok 20147/ zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy

          9/ przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku    publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2014 rok.

          10/ wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

  1. Wnioski i zapytania

Stwierdzono kworum do podejmowania uchwał. Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 11 radnych. Nieobecni byli: J. Bańkowski, A. Pyziak, K. Rusinek, M. Tatarek. 

Ad. 2

Przewodniczący RM – poinformował, że sprawozdanie z prac burmistrza w okresie pomiędzy sesjami radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag i zapytań do sprawozdania.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 3

Przewodniczący RM – poinformował, że protokół z poprzedniej sesji jest sporządzony i znajduje się biurze RM oraz na bip, kto chciał mógł zapoznać się z jego treścią. Następnie zwrócił się o przyjęcie protokołu. Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i w drodze głosowania jawnego, 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęli protokół z poprzedniej sesji.

Ad. 4

1/Przewodniczący RM – przystąpił do omawiania pkt. 4 - podjęcia uchwał w sprawach. Jako pierwszy przedstawił projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Insp. Ref. FN M. Makarska – poinformowała, że Rada Gminy określa stawki podatków przy tym iż nie mogą one przekraczać stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wg. komunikatu Prezesa GUS, górne granice stawek podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 o 0,9%.  Propozycje stawek podatków od nieruchomości na 2014 przeliczono o wskaźnik 0,9% dla wszystkich pozycji i o taką wartość wzrosną stawki w stosunku do roku poprzedniego.

Przewodniczący Kom. Rewizyjnej Ł. Czech – przedstawił pozytywną opinię komisji.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/175/2013 w spr. podatku od nieruchomości.

2/Przewodniczący RM – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

Insp. Ref. FN M. Makarska – poinformowała, że stawki maksymalne uległy przeliczeniu w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik 0,9% zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w spr. wskaźnika cen towarów i usług. Stawki te są zróżnicowane w zależności od masy zawieszenia pojazdów.

Przewodniczący Kom. Rewizyjnej Ł. Czech – przedstawił pozytywną opinię komisji.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/176/2013 w spr. podatku od środków transportowych.

3/Przewodniczący RM – przedstawił trzeci  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Skarbnik MiG H. Leka -  przedstawiła projekt uchwały informując iż uwzględnia on zmiany po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań tj. gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej,  pozostałe dot. urealnienia planu wydatków na działania bieżące. W związku z czym plan dochodów po zmianach wynosi  22 963 039,40 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi 22  774 256,40 zł.

Z-ca Przewodniczącej KBFiRG Ł. Czech – przedstawił pozytywną opinię komisji w spr. projektu uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/177/2013 w spr. zmian w budżecie gminy na 2013 r.

4/Przewodniczący RM – przedstawił trzeci projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie działki nr 12 o pow. 0,28 ha obręb Kamieńczyk.

Kier. ITiG W. Szyrszeń – przedstawiła projekt uchwały. Wyjaśniła iż był on szczegółowo omawiany na komisji, w szczególności na komisji rolnictwa na której przeprowadzona została wizja w terenie w dniu 22.10.13. Uchwała o wyrażeniu zgody daje Burmistrzowi możliwość podjęcia działań związanych ze zbyciem działki w drodze przetargu.

Przewodnicząca KRLiOŚ K. Dragan – przedstawiła pozytywną opinię komisji w spr. projektu uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie działki w Kamieńczyku. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/178/2013 w spr. udzielenia zgody na zbycie działki nr 12 o pow. 0,28 ha obręb Kamieńczyk.

5/ Przewodniczący RM – przedstawił następny z porządku obrad projekt uchwały w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów.

Kier. ITiG W. Szyrszeń – przedstawiła projekt uchwały informując iż działka do końca br; obciążona jest dzierżawą. Jest to teren pod usługi turystyczne pod zabudowę usługową. Komisja Rolna dokonała wizji terenowej działki  na posiedzeniu w dniu 15 listopada br.  

Przewodnicząca KRLiOŚ K. Dragan – przedstawiła pozytywną opinię komisji w spr. projektu uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie działki w obrębie Boboszów. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/179/2013 w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów.

6/Przewodniczący RM – projekt kolejnej uchwały jest w sprawie określenia wysokości dotacji przedmiotowych dla ZGKiM na rok 2014.

Kier. ITiG W. Szyrszeń – projekt uchwały określa stawki dotacji przedmiotowych dla ZGKiM zgodnie z przepisami art. 15 ustawy o finansach publicznych. Zakład ma obowiązek przedkładać informację o kosztach i na podstawie tego wylicza się stawki dotacji. Dotacje przedmiotowe obejmują swym zakresem następujące dziedziny: gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, gospodarowanie zasobem komunalnym niemieszkaniowym (świetlicami wiejskimi), unieszkodliwianie ścieków.  

Z-ca Przewodniczącej KBFiRG Ł. Czech – przedstawił pozytywną opinię komisji w spr. projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/180/2013 w spr. określenia wysokości dotacji przedmiotowych dla ZGKiM na rok 2014.

7/Przewodniczący RM – następny projekt uchwały dot. zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                  

Kier. ITiG W. Szyrszeń – poinformowała, że poprzednia uchwała o zróżnicowaniu stawek została uchylona rozstrzygnięciem RIO, w związku z czym nową propozycja zróżnicowania stawek opłat jest następująca:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe stawka opłat na piątą i szóstą osobę wynosi 1 zł/osoba/ miesiąc.

- w przypadku gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób, opłata od kolejnych osób wnoszona jest na zasadach ogólnych.  

 

Przewodnicząca KBiB J. Dzięcioł – przedstawił pozytywną opinię komisji.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/181/2013 w spr. zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                      

8/Przewodniczący RM – przedstawił następny projekt uchwały dot. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Międzylesie.

Kier. ITiG W. Szyrszeń – przedstawiła projekt uchwały informując iż w zależności od czasu i celu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych proponuje się poszczególne stawki wymienione w projekcie uchwały. Projekt był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach.  

Przewodnicząca KBiB J. Dzięcioł – przedstawiła pozytywną opinię komisji.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/182/2013 w spr. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Międzylesie.

9/Przewodniczący RM – przedstawił projekt uchwały dot. przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2014 rok.

Kier. Ref. Org. M. Gliński – przedstawił projekt uchwały wyjaśniają iż celem programu jest budowa partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi. Projekt podlega konsultacjom społecznym, w związku z czym przesłano program do organizacji pozarządowych, z którymi gmina stale współpracuje z prośbą o opinię, w wyniku czego otrzymano opinie pozytywne. Program daje możliwość zlecania zadań klubom sportowym i innym organizacjom współpracującym z gminą. W programie zabezpieczono środki na realizację programu w wysokości 188,500 zł na zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień alkoholowych, promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień od narkotyków, organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zadania z zakresu kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego (program PAOW).

Przewodnicząca KZOiK J. Mokra – przedstawiła pozytywną opinię komisji.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/183/2013 w spr. przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2014 rok.

10/Przewodniczący RM – przedstawił ostatni projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.                         

Burmistrz MiG – poinformował, że projekt uchwały jest pewnego rodzaju przyzwoleniem na to, aby w przyszłości mieć możliwość realizować zadania związane z gospodarką niskoemisyjną. W przyszłości chciałby zaproponować pewne działania związane z niską emisją w budynkach użyteczności publicznej. Działania, o których mowa mają być finansowane między innymi: z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz środków Unii Europejskiej. Warunkiem niezbędnym pozyskania środków pieniężnych jest posiadanie przez gminę Planu gospodarki niskoemisyjnej, jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie na działania inwestycyjne i projekty miękkie. Wdrożenie Planu ułatwi adaptację Gminy Międzylesie do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.

Radni nie wnieśli uwag w związku z czym przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją głosowaniu.

Radni w drodze głosowania, w obecności 11 radnych, jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXXIII/184/2013 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.                         

Ad. 4

Przewodniczący RM – poinformował, że zakończono proces uchwałodawczy. W związku z czym przystąpił do omawiania 4 pkt. Wnioski i zapytania.

Radny Ł. Czech – zwrócił się z zapytaniem czy wpłynęła jakakolwiek informacja  w spr. dalszego zapewnienia opieki medycznej na terenie gminy Międzylesie. Ponieważ pojawiły się informacje iż niebawem w Międzylesiu  zostanie jeden lekarz, gdyż Pani doktor rezygnuje z pracy w tut. ośrodku, a kolejki jak na chwilę obecną w przychodni są bardzo duże. Ponadto pojawiły się też informacje o tym iż likwidowany będzie ośrodek w Domaszkowie. W związku z czym prosi  o ustosunkowanie się do tych informacji.  

Burmistrz MiG –  temat był przedmiotem posiedzenia na komisji zdrowia oświaty i kultury. Ponadto poinformował, iż odbył rozmowę z Panem dr. Juźwinem, w wyniku czego uzyskał informację jaką przekazał komisji zdrowia jako komisji merytorycznej. Poinformował, że z uzyskanych informacji na chwilę obecną maja zostać dwaj lekarze i utrzymane dwa ośrodki. Pan doktor Juźwin prowadzi rozmowy w przedmiocie zatrudnienia z dwoma lekarzami. Ustalono iż na przyszłe posiedzenie komisji zdrowia pojawi się dr. Juźwin, który powinien wyjaśnić wiele kwestii związanych z dalszym funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w gminie.  Wspomniał też o tym iż prowadzone były rozmowy z Dyr. Centrum Ochrony Zdrowia w Polanicy.

Radny Ł. Czech – zwrócił się o przedstawienie informacji nt. zagospodarowania działki pod usługi przemysłowe w Dolniku i czy ktoś oficjalnie zwrócił się o wykup gruntów w tym obrębie.

Burmistrz MiG – odbył się już przetarg na te działki, gdyż pojawił się czeski inwestor. Są to tereny przemysłu nieuciążliwego. Planowana inwestycja ma charakter innowacyjny, a Czesi uzyskali dotację na tego typu działalność na terenie Polski, w ramach której prawdopodobnie ma powstać zakład utylizacji odpadów typu pet. Inwestor, aby mieć możliwość przystąpienia do jakichkolwiek działań  wcześniej musi przejść wszystkie wymogi związane z ochroną środowiska, akurat pod tym względem wymogi te są bardzo rygorystyczne. Inwestor wykonał raport oddziaływania na środowisko, który podlega sprawdzeniu przez Wydział ochrony środowiska i Sanepid.  Opinie obydwu tych instytucji są sprzeczne co do tworzenia tej analizy, jednak sporządzony raport oddziaływania na środowisko wykazuje, że środowisko nie jest zagrożone.

Radny Ł. Czech – poinformował, że chciałby w formie pisemnej uzyskać zakres usterek na basenie co zostało wykonane i kiedy.

Burmistrz MiG – poinformował, że to do tej pory była jedna usterka, gdyż przeciekała uszczelka, oprócz tego były wykonane prace przy boisku, gdyż nie była dokończona izolacja wodna. 

Radny A. Mendel – zwrócił się z prośbą o zmianę danych adresowych sołtysa wsi Domaszków na stronie internetowej urzędu, ponieważ nie zgadza się nazwa ulicy, na której zamieszkuje.

Burmistrz MiG - strona jest obecnie w przebudowie, a za tę uwagę dziękuję.

Radny Ł. Czech – pogratulował wizerunku nowej strony internetowej.

Radny A. Włoszczyński – zwrócił się z zapytaniem odnośnie podatku od nieruchomości, mianowicie od gruntów zajętych na zbiorniki retencyjne gdzie opłata ta wynosi ponad 4 zł, czy stawy też należą do tej kategorii opodatkowania.  

Burmistrz – wyjaśnił, iż stawy nie są zbiornikami retencyjnymi.

Radny P. Lassota – zwrócił się z zapytaniem o opłaty z tyt. dzierżawy gruntów gminnych, czy odpłatność  jest na tych samych zasadach co dotychczas.

Burmistrz MiG – na temat dzierżawy gruntów będziemy rozmawiać przy budżecie na przyszły rok. 

Kier. ITiG – uzupełniając dodała iż stawka czynszu obowiązująca to 100 zł od ha fizycznego.

Więcej pytań nie wniesiono. W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący RM – zamknął obrady XXXIII Sesji RM w Międzylesiu.

 

Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                    

Podinsp. ds. Obsługi RM                                                                   w Międzylesiu

Aleksandra Nalborczyk                                                                      Jerzy Marcinek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 605
W tym miesiącu: 605
Od początku: 24085214
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne