E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 216/2013 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów.

 

Zarządzenie nr 216 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 190 o pow. 5,46 ha, SW1K/00044174/9, położonej w Boboszowie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 11 grudnia 2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 216/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży – dz. 190, obręb Boboszów.

Wykaz nr  17/2013

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Boboszów

dz. 190

SW1K/00044174/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

5,46 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w centralnej strefie miejscowości, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 33, w odległości ok. 350 m od międzynarodowego przejścia granicznego Boboszów – Dolni Lipka.

Uwaga !

Nieruchomość obciążona umową dzierżawy na rzecz osoby fizycznej do 31.12.2014 r.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

-

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Ustala się pięcioletni termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z funkcją określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie                      z zastrzeżeniem prawa odkupu nieruchomości w przypadku nie dochowania powyższego terminu.

6.

Cena nieruchomości

           Cena gruntu –  3.751.500 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

22.01.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 11.12.2013 r. do dnia 02.01.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 423
W tym miesiącu: 4961
Od początku: 24089570
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne