E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Odkrywkowa eksploatacja złoza piaskowca 'DŁUGOPOLE GÓRNE N" w kat. C1

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr RGG.603.6.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.

obwieszczenie.jpeg

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr RGG.603.6-1.2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.

obwieszczenie.jpeg

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr ITiG.603.6-D.2013.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Międzylesie 2014.01.31

ITiG.603.6-D.2013.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), dalej określoną jako ,,Uooś”, § 3 ust. 1 pkt. 40 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku

Pana Marka Sadek - ,,GLOBGRANIT II”, ul. Spacerowa 3, 58-241 Piława Dolna z dnia 25.11.2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: odkrywkowa eksploatacji złoża piaskowca ,,DŁUGOPOLE GÓRNE N” w kat. C”

orzekam

  1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca ,,DŁUGOPOLE N” w kat. C”.
  2. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2013 r. Pan Marek Sadek - ,,GLOBGRANIT II”, ul. Spacerowa 3, 58-241 Piława Dolna, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca ,,DŁUGOPOLE N” w kat. C”, dołączając do wniosku kartę informacyjna przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów przewidywanego terenu oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ,,Uooś”, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), kwalifikowanej jako ,,odkrywkowa eksploatacja złoża piaskowca ,,DŁUGOPOLE GÓRNE N”  w kat. C” posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W dniu 3 grudnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 33 ustawy ,,Uooś”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie: bip.miedzylesie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie. Poinformowano o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania, wynikające z art. 10 K.p.a., oraz art. 33 ust. 1 ustawy ,,Uooś”, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, pokój nr 17, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. m63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy ,,Uooś”, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem nr ITiG.603.6-2.2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, oraz pismem nr ITiG.603.6-3.2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. wystąpił z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wydanie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4240.945.2013.MC.1 z dnia 20 grudnia 2013 r. zwrócił się do Inwestora przedsięwzięcia o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia

  1. przedstawienie skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia znajdującego się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie w( w formie prognozy)
  2. określenie działań minimalizujących bądź kompensujących oddziaływanie inwestycji na ptaki, w tym ich siedliska
  3. podanie terminu wycinki drzew
  4. określenie dokładnej lokalizacji planowanego utworzenia zwałowiska zewnętrznego.

Po otrzymaniu ww informacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem nr WOOŚ.4240.945.2013.MC.2 z dnia 14 stycznia 2014 r. wyraził opinie, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, po otrzymaniu wymaganej prawem dokumentacji w dniu 12 grudnia 2013 r., nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Długopole Górne (części działek nr: 150, 142, 143, i 705/6, obr. Długopole Górne), Gmina Międzylesie, powiat Kłodzki, województwo dolnośląskie, poza granicami obszaru Natura 2000, jak również poza obszarami objętymi ochrona przyrody. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary objęte ustawową ochroną przyrody. Nie zachodzi również potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując więc łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy ,,Uooś”, uwzględniając wyżej wymienione opinie oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ustalił i zważył, co następuje:

1) W zakresie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja, której dotyczył wniosek, polegać będzie na pozyskaniu udokumentowanego złoża piaskowca w ilości ok. 20.000 m3 (surowiec bloczny) i ok. 80.000 m3 (kruszywo).

W projektowanym przedsięwzięciu pozyskanie surowca blocznego będzie się odbywało bez prowadzenia robót strzałowych.  Pozyskanie będzie prowadzone poprzez wprowadzenie w monolit skalny surowca pęczniejącego, co spowoduje oddzielanie się poszczególnych bloków od masy skalnej. Eksploatacja będzie prowadzona wyrobiskiem wgłębnym, pietrami w ramach jednego poziomu wydobywczego. Wyrobisko będzie eksploatowane przy użyciu sprzętu mechanicznego ( tj. maszyny wiertniczej, ładowarki, kruszarki).

Gotowy surowiec będzie rozprowadzany za pomocą transportu kołowego.

2) W zakresie usytuowania przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na częściach działek o numerach geodezyjnych: 150, 142, 143, 705/6, obręb Długopole Górne, o łącznej pow. Obszaru złoża 19.998 m2. Złoże nie jest zagospodarowane górniczo. W obecnym czasie na w/w obszarze znajdują sie pastwiska trwałe w IV klasie. Przez południowo – zachodnią część złoża przebiega linia energetyczna.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie obszar udokumentowanego złoża, czyli działki nr 142, 143, 150 i cz. Działki 705 oznaczone są symbolem PG1, dla którego ustalono:

  • przeznaczenie podstawowe – teren powierzchniowej eksploatacji złoża piaskowca
  • przeznaczenie uzupełniające – tereny składowania mas ziemnych, sieci obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne.

Pozostała część działki nr 705/6 oznaczona jest symbolem U/P1 i U/P2 z podstawowym przeznaczeniem, jak tereny usług i produkcji. Przeznaczenie uzupełniające tych terenów to: bazy, składy i magazyny.

Łączna powierzchnia eksploatacji wyniesie 1,9998 ha, co stanowi ok. 6,5%  łącznej powierzchni udokumentowanego złoża (31,13 ha).

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Ponadto inwestycja nie będzie ingerować na obszary wybrzeży, obszary górskie, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Inwestycja jest położona poza obszarem Natura 2000 oraz obszarami mającymi status obszarów chronionych. Odległość planowanego przedsięwzięcia względem tych obszarów wyklucza możliwość oddziaływania na ich tereny.

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na obszary oraz krajobrazy mające znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne, ze względu na znaczne odległości ich lokalizacji.

W bliskim sąsiedztwie nie występują także tereny przylegające do uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, bądź obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Gęstość zaludnienia Gminy Międzylesie wynosi 40,4 mieszk. / 1 km2

3) W zakresie rodzaju i skali możliwego oddziaływania na elementy środowiska:

Oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy środowiska będzie miało charakter lokalny, nie wykraczający poza teren gminy Międzylesie. Rodzaj i lokalizacja, oddalonego o bezpieczną odległość od granicy Państwa, wyklucza możliwość oddziaływania planowanej inwestycji na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie budowy jak i realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego do objętych wnioskiem działek, należy podjąć działania zapobiegawcze, tj:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

a. zwrócenie uwagi na stan techniczny maszyn i urządzeń użytych do wykonawstwa wykopów i środków transportu oraz zastosowanych materiałów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty,

b. prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej,

c. oddzielenie warstwy humusowej, zdjętej podczas wykonywania wykopów, składowanie a następnie wykorzystanie do uporządkowania terenu po zakończeniu budowy,

d. prowadzenie prac budowlanych w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, zlokalizowanie zaplecza budowy na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną,

e. wyposażenia zaplecza budowy w sorbenty do natychmiastowego usuwania ewentualnych wycieków lub rozlewów paliw, olejów zawierających substancje ropopochodne,

f. utwardzenie terenu w celu zabezpieczenia przed możliwością infiltracji wód opadowych oraz odcieków z odpadów niebezpiecznych do gruntu,

g. usuwanie odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji z miejsca ich powstania i gromadzenia w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywania ich uprawnionemu odbiorcy odpadów, posiadającemu odpowiednie zezwolenia,

2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

a. eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia wymogów jakości środowiska poza teren, do którego Inwestor ma tytuł prawny,

b. do czasu uzyskania potrzebnej masy transportowej i wywiezienia, odpady gromadzone będą na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia, w wyznaczonym miejscu, w szczelnych pojemnikach,

c. zapewnienie odpowiedniej ochrony gleb przed zanieczyszczeniami oraz substancjami toksycznymi,

d. magazynowanie odpadów i substancji niebezpiecznych w specjalnych, szczelnych pojemnikach, uniemożliwiających wydostawanie się na zewnątrz ewentualnych odcieków,

e. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,

f. minimalizacja ewentualnej uciążliwości związanej z rozwiewaniem odpadów podczas silnych wiatrów, poprzez zastosowanie krytych kontenerów oraz ogrodzeniem terenu,

g. zapobieganie przedostawaniu się do powietrza ponadnormatywnej ilości pyłów poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii.

Zakres prac proponowany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwoli w sposób najbardziej przyjazny środowisku na pozyskanie surowca skalnego, przeznaczonego do dalszego użytkowania.

Biorąc pod uwagę wszelkie wymagania techniczne i technologiczne prowadzonych prac budowlanych i eksploatacyjnych należy przewidywać brak oddziaływania fazy budowy i fazy eksploatacji na zdrowie mieszkańców Długopola Górnego, zamieszkujących w pobliżu inwestycji.

Uznano, że realizacja planowanej inwestycji w stosunku do stanu istniejącego nie pogorszy i nie wpłynie negatywnie na środowisko, dobra materialne, zabytki oraz wzajemne oddziaływanie między elementami. Mając na uwadze położenie geograficzne i skalę przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, a tym samym pogorszenie warunków siedlisk przyrodniczych gatunków roślin i zwierząt.

Ze względu na rodzaj inwestycji nie ma zagrożenia dla wód powierzchniowych, klimatu, krajobrazu, dóbr materialnych i dziedzictwa kultury.

Na terenie objętym wnioskiem obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, dopuszczający powstanie planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu szczegółowych warunków związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na skalę, rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia, a także jego możliwe oddziaływanie na środowisko, ponadto biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie uznał, że nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, wymaganej art. 63 ustawy ,,Uooś”.

Zgodnie z art. 72, ust. 3 ustawy ,,Uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72, ust. 1 ww ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 od organu, który wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Niniejsza decyzja podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie: bip.miedzylesie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Otrzymują:

  1. Marek Sadek ,,GLOBGRANIT II” - ul. Spacerowa 3, 58-241 Piława Dolna
  2. a/a

sprawę prowadzi:

Dariusz Kosacz tel. 74 8126327 w.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

nr ITiG.603.6-D.2013.2014 z dnia 31.01.2014r.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na pozyskaniu surowca skalnego (piaskowca), metodą odkrywkową, oraz przeróbce pozyskanego materiału na produkt finalny. Miejscem pozyskania będzie miejscowość Długopole Górne, Gmina Międzylesie, dz. nr 150, 142, 143 i 705/6. Łączna powierzchnia obszaru złoża wynosi 19.998 m2.

Zasoby piaskowca wynoszą ok. 1.160,40 tyś. ton, gdzie maksymalne wydobycie roczne planuje się na ok. 100.000 m3.

Złoże usytuowane jest na wysokości ok. 450 m n.p.m., najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 300 m. W granicach projektowanego przedsięwzięcia, ani w pobliżu nie znajdują się stanowiska archeologiczne oraz inne zabytki o charakterze historycznym.

Pomimo łącznej powierzchni działek wynoszącej 31.13 ha, wydobycie będzie prowadzone na pow. ok. 2 ha, co stanowi 6.5% ogólnej powierzchni.

W projektowanym przedsięwzięciu wydobycie odbywać się będzie metodą surowca blocznego, co eliminuje prowadzenie robót strzałowych. Eksploatacja będzie prowadzona wyrobiskiem wgłębnym, piętrami w ramach jednego ciągu wydobywczego. Metoda pozyskania blokowego polegać będzie na nawiercaniu otworów w skale i następnie późniejszym wypełnianiu otworów materiałem pęczniejącym. Odspojone bloki odciągane będą za pomocą spycharki lub ładowarki.

Prace będą prowadzone pomiędzy godz. 6.00 a 22.00, natomiast transport kołowy ok. 12 godzin.

Przyjmuje się maksymalne zatrudnienie w zakładzie na poziomie 12 osób.

Przy planowanym wydobyciu ok. 100.000 m3/ 1 rok, czas trwania eksploatacji przewiduje się na okres 10 lat.

Wielkość wydobycia będzie podyktowana przewidywanym zapotrzebowaniem rynku na kruszywo.

Rodzaj i skala przedsięwzięcia nie pociągają za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań, ze względu na swój zasięg oddziaływania.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jak również nie ma potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 860
W tym miesiącu: 56486
Od początku: 24247503
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne