E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 200/2013 z dnia 21.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie  Nr 200/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21  listopada 2013 r.

 

                                     w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

         

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) i Zarządzenia nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:

 

 § 1

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku znajdującego się na stanie Urzędu Miasta i Gminy, Ochotniczych Strażach Pożarnych według    stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

     2. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z  instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną

         Zarządzeniem nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006 r.

           3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustalam na dzień 15 grudnia 2013r. a zakończenia na dzień

                    15 stycznia 2014r.

           4. Ustalam termin rozliczenia inwentaryzacji na dzień 31 stycznia 2014 r.

 

§ 2

   1. Inwentaryzacja w formie spisu z natury  obejmuje następujące składniki majątkowe:

   1.1 aktywa pieniężne, czyli krajowe środki płatnicze (z wyjątkiem zgromadzonych na  

         rachunkach bankowych) oraz druki ścisłego zarachowania,

   1.2 nie zużyte materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu tj. paliwo w bakach,     

         opał,

   2. Inwentaryzacja w formie potwierdzenie salda obejmuje następujące składniki majątkowe:

   2.1 aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych

   2.2. należności, ( z wyjątkiem należności spornych ).

   3. Inwentaryzacja w formie weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach 

        rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów obejmuje następujące składniki

        majątkowe

   3.1.wartości niematerialne i prawne.

   3.2.należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych ( w tym pożyczki udzielone z 

        zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),

   3.3. należności sporne i wątpliwe,

   3.4.środki trwałe w budowie oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie

§ 3

1.Składniki majątku wymienione w § 2 pkt 1 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

1.1 Inwentaryzację środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić

      metodą spisu z natury.

1.2 Inwentaryzację środków trwałych w budowie, pozostałych środków trwałych w budowie oraz

      wartości niematerialnych i prawnych należy przeprowadzić metodą weryfikacji poprzez

      porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.

 

§ 4

  1.  Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.1w składzie :

           1. Maria Kijewska         -        przewodniczący

           2. Krzysztof Ważgint              -        członek

  2. Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.2  w składzie :

           1. Zdzisław Krutkiewicz      - przewodniczący

           2. Józef  Tomaka                  - członek

§ 5

  1.Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do rozliczenia składników majątkowych wymienionych w

      § 2 pkt  1. w składzie:

          1. Monika Makarska       -       przewodniczący

          2. Zuzanna Hładczuk       -      członek

       

   2  Powołuję Komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji składników 

       wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 w składzie :

          1.Anna  Stopyra               -       przewodniczący     .
          2.Urszula Bańkowska     -       członek

    

           a składników wymienionych w § 2 pkt.3 4. przy udziale :

           1. Ewa Siwek                    -      członek

            2.Franciszek Łuszczki     -       członek

§ 6

      Komisje Inwentaryzacyjne zobowiązane są do:

     1.Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

     2.Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji w terminie do 31 stycznia 2014 r.

     3  Sporządzenia końcowego rozliczenia z przebiegu spisu z natury i sformułowania wniosków.

§ 7

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi w zakresie organizacji, w zakresie poprawności finansowej i rozliczeń  Skarbnikowi oraz Głównemu księgowemu.

 

§ 8

 Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Do wykonania otrzymują:

1.Aleksandra Kruk

2. Maria Kijewska 

    3. Zuzanna Hładczuk

    4.Zdzisław Krutkiewicz 

    5.Józef Tomaka

    6.Urszula Bańkowska

    7.Agata Ziental

8.Monika Makarska

    9.Anna Stopyra

    10.Krzysztof Ważgint

    11.Ewa Siwek

    12.Franciszek Łuszczki

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 281
W tym miesiącu: 31109
Od początku: 24380001
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne