E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Aktualności

 • „Ciepłe Mieszkanie” – nabór deklaracji przystąpienia do II edycji Programu

  Informujemy o naborze deklaracji przystąpienia do II edycji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

  Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Będzie to podstawa do wystąpienia przez Gminę Międzylesie o dofinansowanie w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

  Deklaracje będą przyjmowane do dnia 20.12.2023 r.

  Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.

  Druk deklaracji znajduje się w załącznikach na dole strony oraz w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu (pok. 22).

  Deklarację można złożyć:

  1) w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, ul. Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie lub

  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu: ePUAP: / yx0il710gg/SkrytkaESP.

  UWAGA!
  Deklaracja nie stanowi wniosku o udzielenie dofinansowania.
  Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Międzylesie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

  CEL PROGRAMU

  Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła
  i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się
  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
  (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

  Beneficjentem końcowym Programu jest:

  1. osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Międzylesie wynikający z:

  • prawa własności

  • ograniczonego prawa rzeczowego

  • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

  realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie

  1. wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

  NA CO?

  DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:

  • pompa ciepła powietrze / woda
  • pompa ciepła powietrze / powietrze
  • kocioł gazowy kondensacyjny
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
  • ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
   lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

  DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

  1. Przedsięwzięcie obejmujące:

  1) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów
  ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) tj.:

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
  • pompa ciepła powietrze / woda
  • pompa ciepła powietrze / powietrze
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • kocioł gazowy kondensacyjny
  • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)
  • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

  2) dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować:

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do cwu)
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy (ornitologiczna, chiropterologiczna).

  2. Przedsięwzięcie obejmujące zakres z pkt 1 + dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór
  i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

  3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy
  • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

  DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym.

  POZIOM DOFINANSOWANIA

  WARUNKI

  MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI

  PODSTAWOWY

  Roczny dochód wnioskodawcy – nie więcej niż 135 000 zł

  do 30%
  i nie więcej niż 16 500 zł

  PODWYŻSZONY

  • Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:

  – w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1894 zł                     – w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2651 zł

  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

  do 60%
  i nie więcej niż 27 500 zł

  NAJWYŻSZY

  • Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
   – w gospodarstwie wieloosobowym –  nie więcej niż 1090 zł
   – w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 526 zł
   lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

  do 90%
  i nie więcej niż 41 000 zł

  DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

  RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

  MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI

  • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła

  60%
  i nie więcej niż 350 000

  • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

  60%
  i nie więcej niż 360 000
  lub 375 000 zł**w przypadku montażu pompy ciepła

  • Termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła

  60%
  i nie więcej niż 150 000 zł

  TERMINY

  Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy
  o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Międzylesie. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

  Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.

  Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

  Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu „Ciepłe Mieszkanie”:

  https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

  oraz

  https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

  W razie pytań zapraszam do kontaktu z Referatem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu (pokój 22, nr tel. 74 812 63 27 wew. 26).

  DOCXDeklaracja przystąpienia do programu dla osób fizycznych.docx (458,24KB)

  DOCXDeklaracja przystąpienia do programu dla wspólnot mieszkaniowych.docx (457,47KB)

  PDFZał. 1 - Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 1-3 programu.pdf (188,44KB)

  PDFZał. 1a - Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 4 programu.pdf (225,50KB)

  PDFInformacje o Programie Priorytetowym Cieple Mieszkanie.pdf (414,46KB)

  Data publikacji: 20-11-2023 13:19
  więcej »
 • JARMARK ADWENTOWY

  406054058_325317093691879_2589741888671974334_n.jpeg

  Data publikacji: 28-11-2023 09:28
  więcej »
 • Strategia Energetyczna - badanie ankietowe

  Data publikacji: 28-11-2023 08:14
  więcej »
 • Informacja o spotkaniu dot. programu Czyste Powietrze

  spotkanie - czyste powietrze.jpeg

  Data publikacji: 27-11-2023 09:50
  więcej »
 • OGŁOSZENIE O LXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 30 LISTOPADA 2023 r.

  Data publikacji: 24-11-2023 14:14
  więcej »
 • klepsydra

  klepsydra.png

  Data publikacji: 23-11-2023 11:30
  więcej »
 • Nadija Snidanko

  Wczoraj 21.11.2023r. w tragicznym wypadku, wraz ze swoim mężem i ukochanym najstarszym synkiem, 7-letnim Marko, zginęła nasza współpracownica, koleżanka a przede wszystkim wspaniały człowiek i psycholog, Nadija Snidanko. W imieniu Burmistrza, Przewodniczącego RM Międzylesie oraz wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu składamy najszczersze kondolencje najbliższym Nadii.
  Będzie nam jej brakowało.
  405001299_322472970642958_1720087996624313251_n.jpeg
  Data publikacji: 22-11-2023 11:58
  więcej »
 • Informujemy o utrudnieniach w ruchu 21-25.11.2023r.

  szklarnia.jpeg

  Data publikacji: 20-11-2023 12:58
  więcej »
 • AWARIA TELEFONU

  TELEFON.jpeg

  Data publikacji: 09-11-2023 11:47
  więcej »
 • ZAPRASZAMY 10.11.2023 R. NA IV SZKOLNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

  bieg 2023.jpeg

  Data publikacji: 09-11-2023 08:25
  więcej »
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2265
W tym miesiącu: 2265
Od początku: 23831382
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne