E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gmine Międzylesie

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W GMINIE MIĘDZYLESIE

 

I. Postanowienia ogólne

 
  1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Międzylesie, zwanym dalej PSZOK.
  2. PSZOK prowadzony jest przez ZUK Sp. z o.o. w Międzylesiu i znajduje się w m. Międzylesie przy Placu Wolności 16.
  3. PSZOK czynny jest we wszystkie dni robocze od godz. 7ºº do godz. 15ºº, dodatkowo we wtorki do godz. 18ºº.

 4. W PSZOK odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Międzylesie z nieruchomości zamieszkałych, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami.

 5. W PSZOK nie będą odbierane:

       a)  odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej  np. gruzy, betony, muszle toaletowe, umywalki, oraz części samochodowe,

       b) odpady niebezpieczne np. papa, eternit, styropian, wełna mineralna, środki ochrony roślin, oleje, smary, opakowania po środkach ochrony roślin.

 
 

II. Rodzaje odpadów odbieranych.

 
  1. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

 -  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny,

 - zużyte baterie i akumulatory,

 - meble i odpady wielkogabarytowe,

       - odpady komunalne ulegające biodegradacji np. trawy, gałęzie do 20 kg, itp., a  

         powyżej, odpłatnie, na indywidualne zgłoszenie w ZUK,

 - zużyte opony wszelkiego rodzaju, rowery, kosiarki itp.,

 - selektywnie zebrane odpady surowców wtórnych: papier, szkło, tworzywa sztuczne,        metale,

 - opakowania po chemii gospodarczej: farby, lakiery, aerozole itp.,

 - lampy fluorescencyjne: świetlówki, rtęciówki,

 - odzież, buty i inne części garderoby, oraz zużyte kołdry, poduszki, dywany itp.,

       - odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych do 50 kg, a powyżej, odpłatnie, na indywidualne zgłoszenie w ZUK,

 - odpady z drewna np. opakowania, skrzynki, palety.
 
III. Zasady odbierania odpadów.
 
  1. Odpady gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach i kontenerach pod wiatą magazynową, chroniącą zebrane odpady przed czynnikami zewnętrznymi i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów. Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika ZUK zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane, oraz właściwie zabezpieczone i nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

Przyjęcie odpadówbędzie ewidencjonowane przez pracownika ZUK na formularzu przyjęcia, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

  1. Odpady nie spełniające powyższych wymagań, nie zostaną przyjęte do punktu.
  2.  Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w pkt II. 7 Regulaminu.
IV. Postanowienia końcowe
 
  1. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
  2. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz.1243 z późn. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.  września 2001 r. w sprawie Katalogu Odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
  3. Nadzór nad PSZOK sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.  
 
 
Prezes ZUK
/-/ Krzysztof Kowalski
 
 
 
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1666
W tym miesiącu: 41391
Od początku: 24173469
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne