E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzylesiu

zestawienie znakow rpo kolor.jpeg
Zakres prac wykonywanych w miesiącu maju br.

- Dobiegają końca pozostałe prace w zakresie urządzenia zieleni na placu zabaw, dokonano nasadzeń krzewów, ułożono wypełnienie placu zabaw,  uzupełniana jest miejscowo kostka brukowa na powierzchniach plaży i przy basenach, wykończono kratki odwadniające na plaży

- zakończono prace przy boisku do siatkówki, rozłożono uzupełniającą warstwę piasku, zamontowano słupki i siatkę do piłki plażowej,
- dokonano drobnych poprawek w ułożeniu dachówek,
- roboty wykończeniowe: dokonano regulacji drzwi, uzupełniano drobne poprawki w pomieszczeniach przebieralni i technicznych, zakończono uzupełnianie płytek i naroży w kotłowni,  zakończono prace malarskie i porządkowe w pomieszczeniach budynku przebieralni,
- zamontowano  drzwi wewnętrzne pomieszczeń podbasenia w budynku technologicznym;
- elewacja: wykonano strukturalny tynk mozaikowy w dolnym pasie budynków przebieralni i technologiczny; pomalowano powtórnie elewacje budynków.
- dźwig towarowy: osuszono szyb windy, wykonano obudowę z siatki, uzupełniono malowania
- instalacje wod-kan. w budynku przebieralni  – uzupełniono kratki w pomieszczeniach natrysków, sprawdzono działanie pozostałych baterii,
- zakończono montaż i ustawienia rozdzielni elektrycznej do pomp uzupełniających wodę świeżą i pomp zbiornika popłuczyn,
- wykonano drobne poprawki i uzupełnienia instalacji odgromowej na budynku przebieralni,
- trwają prace foliowania basenu rekreacyjnego, wykonano przygotowanie pod foliowanie krawędzi koryt przelewowych, kwietników, schodów, wyspy i zakola; ułożono folię na pionowych odcinkach ścian basenu. Ze względu na niskie temperatury i opady deszczu nie wykonano foliowania dna basenu i części schodów;  przygotowano murki zewnętrzne brodzika do ułożenia narożników i foliowania; zakończono prace wykończenia (układanie okładzin ceramicznych) cokołów basenu pływackiego,
- urządzenia – po przepłukaniu filtrów i napełnieniu basenu wodą uruchomiono i dokonano pierwszy rozruch instalacji obiegu i uzdatniania wody basenu pływackiego; rekreacyjny, trwają prace związane z układaniem folii basenowej ścian niecki i schodów basenu rekreacyjnego, brodzik – wykonano wszystkie prace technologiczne basenu rekreacyjnego i brodzika, ułożono folię w zbiornikach przelewowych; wszystkie filtry zasypane żwirkiem i piaskiem filtracyjnym.
- orurowanie zakończono, wyposażenie technologiczne wykonane w ok. 88%. 
- dokończono elementy montażu szaf zasilająco – sterujących  oraz aparatury sterowniczo- mierniczo – dozującej basenu rekreacyjnego i brodzika; wykonano prace końcowe okablowania i montaż transformatorów lamp oświetlenia podwodnego basenów.

 

- zakończono prace z regulacją i programowaniem sterowania instalacją solarną. Trwają doświadczalne ustawienia eksploatacyjne
 
 
Zakres wykonanych prac na basenie w okresie od 01.04.2013 do 30.04.2013
 
Założony na miesiąc kwiecień harmonogram rzeczowo-finansowy realizowany był w sposób gwarantujący utrzymanie ruchu, zabezpieczenie wykonanych robót. W okresie objętym Raportem pracowało średnio dziennie 16 pracowników  w branżach: budowlanej i instalacyjnej, zagospodarowania terenów zieleni, foliowania. Na budowie prowadzony jest stały dozór postępu, jakości wykonywanych prac oraz dostaw. Dozór prowadzą osoby wyznaczone przez Generalnego Wykonawcę.
W stosunku do zakładanego harmonogramu:
a) urządzono trawniki i dokonano nasadzenia od strony południowej ogrodzenia; dobiegają końca pozostałe prace w zakresie urządzenia zieleni na placu zabaw – zaangażowanie, dobiegają końca prace związane wykończeniem nawierzchni placu zabaw, przełożono i uzupełniono kostkę brukową na powierzchniach: plaży, ciągu pieszych przy wschodniej, południowej i północnej stronie budynku przebieralni, przy basenie rekreacyjnym, wykończono kratki odwadniające na plaży
b) przeprowadzono testy i korektę ustawienia parametrów wzmocnień oraz instalacji tub zewnętrznych nagłośnienia. Ze względu na trwające jeszcze prace wykończeniowe nie podjęto decyzji o zakupie komputerów do monitoringu
c) wylano posadzki klatki schodowej  do podbasenia;
d) dokończono montaż ramek kratek rozprężnych, dokończono układanie spoin silikonowych w narożach ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych budynku przebieralni, stabilizacja progu drzwi wejściowych do budynku przebieralni od strony hallu wejścia, zakończono prace malarskie i porządkowe w pomieszczeniach budynku przebieralni,
e) wyregulowano drzwi wewnętrzne budynku przebieralni, wykonano ladę pomieszczenia kasowego,  zamówiono drzwi wewnętrzne pomieszczeń podbasenia w budynku technologicznym;
f) wykonano warstwę przygotowawczą ( wyrównanie tynku i założenie siatki ) pod tynk strukturalnyelewacji murku pod boiskiem do siatkówki, wykonano prace przygotowawcze pod  cokoły wokół budynków przebieralni i technologicznego, wykonano prace przygotowawcze pod elewację zewnętrznych słupów wsporczych konstrukcji dachu
g) oprawiono wnęki montażowe na elewacji budynku przebieralni, wykonano montaż instalacji odgromowej na budynku przebieralni,
h) zakończono reprofilację niecki, koryt przelewowych basenu rekreacyjnego i przygotowano pod ułożenie folii basenowej, przygotowano murki zewnętrzne do ułożenia okładziny wykańczającej, korekcja ścian brodzika i ich pomiar geodezyjny, trwają prace reprofilacji niecki i koryta przelewowego brodzika, trwają prace wykończenia (układanie okładzin ceramicznych) cokołów basenu pływackiego - zaangażowanie ok. 75%, trwa układanie płytek wzdłuż koryt przelewowych niecki basenu pływackiego – zaangażowanie ok. 50%
i) trwają prace związane z układaniem folii basenowej ścian niecki i schodów basenu rekreacyjnego, brodzik ułożono warstwę uszczelniająco-wykończeniową zbiorników popłuczyn i wody świeżej, zainstalowano cztery pompy powyższych zbiorników, wykonano z wynikiem pozytywnym próbę szczelności instalacji do dysz napływowych basenu rekreacyjnego; dostarczono żwirek i piasek filtracyjny – ułożono pierwszą warstwę żwirku filtracyjnego w filtrach basenowych;
j) dokończono elementy montażu szafy zasilająco – sterującej oraz aparatury sterowniczo- mierniczo – dozującej basenu pływackiego i brodzika; wykonano prace końcowe szafy zasilająco – sterującej pompami atrakcji wodnych oraz ponad 85 % okablowania.
 
Poza powyższym zakresem:
a) prowadzone są prace związane z doszczelnieniem ściany boiska do siatkówki na styku z podstawą posadowienia ściany od strony wschodniej, południowej i zachodniej
b) wykonano cztery kratki odpływowe odwadniające plażę wraz z podłączeniem do instalacji w podbaseniu,

c) podłączono dwie rury spustowe z rynien budynku przebieralni do zamkniętego systemu odprowadzenia wody i podłączeno do instalacji w podbaseniu 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH PRAC NA BASENIE ZA MIESIĄC MARZEC 2013r.

W okresie objętym Raportem pracowało średnio dziennie 8 pracowników w branżach: budowlanej i instalacyjnej oraz wykonujących montaż urządzeń. Na budowie prowadzony jest stały dozór postępu, jakości wykonywanych prac oraz dostaw. Dozór prowadzą osoby wyznaczone przez Generalnego Wykonawcę.
 
W stosunku do zakładanego harmonogramu:

1. przeprowadzono testy i korektę ustawienia parametrów wzmocnień oraz instalacji tub zewnętrznych nagłośnienia. Ze względu na trwające jeszcze prace wykończeniowe nie podjęto decyzji o zakupie komputerów do monitoringu.

2. posadzka w pomieszczeniu głównym podbasenia - dokonano dodatkowe  pomiary rzędnych posadzki

3. trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach wewnątrz; nie są wykonywane prace wykończeniowe zewnętrzne z powodu warunków atmosferycznych.

4. zakupiono, dostarczono i zamontowano osprzęt sanitarny (baterie oraz kabinę prysznicową)

5. instalacje wody, cyrkulacji i cwu.

- zakończono montaż wszystkich urządzeń, trwają prace wykończeniowe – np. montaż rozetek, regulacje itp.

6. urządzenia – basen pływacki

a) zakupiono, dostarczono wszystkie elementy uzbrojenia niecki basenowej,

b) zamontowano poza linami torowymi i falstartowymi wszystkie elementy uzbrojenia niecki basenowej,

c) zakupiono i dostarczono płytki, mozaikę oraz pozostałe elementy okładzin cokołów i koryt przelewowych basenu pływackiego,

d) zakup i montaż stacji dozującej flokulant (koagulacja), a w tym: pompy dozującej  z lancą ssącą i dyszą wtryskową,

e) zakup i montaż stacji dozującej podchloryn sodu, a w tym: pompy dozującej z lancą ssącą i dyszą wtryskową ,

f) zakup i montaż stacji dozującej regulator pH, a w tym: pompy dozującej z lancą ssącą i dyszą wtryskową ,

g) zakup i montaż aparatury sterowniczo-mierniczo-dozująca Controller  pH/Cl/Rx

7. urządzenia basen rekreacyjny

a) zakup i montaż stacji dozującej flokulant (koagulacja), a w tym: pompy dozującej z lancą ssącą i dyszą wtryskową ,

b) zakup i montaż stacji dozującej podchloryn sodu, a w tym: pompy dozującej  z lancą ssącą i dyszą wtryskową ,

c) zakup i montaż stacji dozującej regulator pH, a w tym: pompy dozującej z lancą ssącą i dyszą wtryskową ,

d) zakup i montaż aparatury sterowniczo-mierniczo-dozująca Controller  pH/Cl/Rx

e) dokończono okablowanie lamp oświetlenia basenu rekreacyjnego

f) zainstalowano szafę zasilająco-sterującą SZ-1 z kompletem kabli zasilających i sterujących urządzeniami technologicznymi

8. urządzenia – brodzik dla dzieci

a) zakupiono i zainstalowano Pompa basenowa z filtrem wstępnym typ Badu speck z tworzywa

b) zakupiono i zainstalowano wymiennik ciepła, stal k.o. 40kW  WB 180

c) zakup i montaż stacji dozującej podchloryn sodu, a w tym: pompy dozującej z lancą ssącą i dyszą wtryskową,

d) zakup i montaż stacji dozującej regulator pH, a w tym: pompy dozującej z lancą ssącą i dyszą wtryskową ,

e) zainstalowano szafę zasilająco-sterującą SZ-1 z kompletem kabli zasilających i sterujących urządzeniami technologicznymi

9. zasilanie elektryczne technologii

a) zakupiono i zainstalowano aparaturę sterowniczo-mierniczo-dozującą Controller  pH/Cl/Rx brodzik

b) zakupiono i zainstalowano szafę zasilająco-sterująca SZ-1 z kompletem kabli zasilających BP i sterujących urządzeniami technologicznymi bas pływ.

c) kontynuowanie prac związanych z okablowaniem lamp basenu pływackiego

d) zakup i montaż szafy zasilająco-sterującej pompami atrakcji wodnych basenu rekreacyjnego

e) kontynuowania prac związanych z okablowaniem instalacji zasilających atrakcje wodne

 
Poza powyższym zakresem:
a) prowadzone są prace związane z korektą wewnętrznej stolarki drzwiowej,

b) prowadzone są prace wykończeniowe w pozostałych pomieszczeniach budynku przebieralni 

Wykonywane prace na basenie w styczniu 2013 roku

 

Założony na miesiąc styczeń harmonogram rzeczowo-finansowy realizowany był w sposób adekwatny do warunków organizacyjnych oraz zewnętrznych (warunki atmosferyczne) gwarantujący utrzymanie ruchu, zabezpieczenie wykonanych robót. W niektórych obszarach zakresy robót zostały wykonane w większych od planowanych. W okresie objętym Raportem pracowało średnio dziennie 11 pracowników w branżach: budowlanej i instalacyjnej oraz  pracowników wykonujących montaż urządzeń

 

W stosunku do zakładanego harmonogramu wykonano:

1. instalacja nagłośnienia

- zakupiono całość wyposażenia (głośniki zewnętrzne, głośniki wewnętrzne, wzmacniacz mocy, mikrofon, szafkę instalatorską),

- zainstalowano urządzenia i dokonano sprawdzenia funkcjonowania instalacji

- wykonano większy zakres rzeczowo-finansowy od planowanego

2. instalacja telewizji dozorowanej

- zakupiono zdecydowaną większość (poza komputerami) urządzeń (kamery wewnętrzne i zewnętrzne, rejestrator cyfrowy, szafkę instalatorską)

- zainstalowano urządzenia i dokonano sprawdzenia funkcjonowania instalacji

- wykonano większy zakres rzeczowo-finansowy od planowanego

3. posadzki

Posadzki podbasenia zostały wykonane w miesiącu listopadzie, ze względu na brak części pomiarów powykonawczych nie zostały odebrane w całości. Warunki atmosferyczne uniemożliwiały wykonanie drobnych prac uzupełniających.

4. instalacje gazu

- uzupełniono drobne elementy związane z wykończeniem instalacji gazu (ocieplenie orurowań)

- zakupiono po raz drugi gaz płynny propan (1500 l) jako uzupełnienie ogrzewania dyżurnego budynku przebieralni oraz rezerwa na ogrzanie powietrza nadmuchowego hali pneumatycznej na wypadek ochłodzenia, którego skutki mogłyby stworzyć istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa technicznego konstrukcji.

5. rozdzielnie

- zainstalowano tablice rozdzielni sterowniczych do atrakcji wodnych i podwodnego oświetlenia

6. instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

- ze względu na warunki atmosferyczne znaczny opad i zaleganie śniegu nie wykonano planowanego zakresu

7. roboty betonowe

- ze względu na warunki atmosferyczne nie było możliwości kontynuowania prac budowlanych na zewnątrz przy brodziku i basenie rekreacyjnym

8. urządzenia – basen pływacki

- wykonano kolejny etap prac związanych z orurowaniem obiegu,

- wykonano prace końcowe odpowietrzania filtrów, dostarczono i zamontowano dmuchawę powietrza wraz z orurowaniem do wspomagania płukania filtrów,

- zamówiono i zakupiono elementy i urządzenia uzbrojenia niecki basenowej (drabinki, liny torowe, liny falstartowe, podesty słupków startowych,

9. urządzenia – basen rekreacyjny

- wykonano instalację do płukania filtrów mieszaniną wodno – powietrzną, uzbrojono filtry w układ odpowietrzania.

10. instalacja solarna basenu pływackiego

- zakończono prace związane z ociepleniem orurowań instalacji solarnej,

11. instalacja solarna basenu rekreacyjnego

- zakończono prace związane z ociepleniem orurowań instalacji solarnej,

Poza powyższym zakresem:

a)      zakupiono i dostarczono na plac budowy elementy ślizgu zjeżdżalni „FALA”

b)      zamontowano trzy wpusty w systemie odwodnienia liniowego plaży leżakowej wraz z sprowadzeniem do podbasenia i podłączeniem do studzienki odpływowej w podbaseniu,

c)      częściowo wykonano instalacje elektryczne w pomieszczeniu kotłowni,

d)     wykonano korekcję linii paneli ogrodzeniowych,

e)      wylano cokoły pod pompy w podbaseniu,

f)       zakończono prace związane z instalacją c.o. oraz uruchomioną ją w celu zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach przebieralni,

g)      uzgodniono oraz zamówiono materiał do wykończenia naroży ścian w ciągu komunikacyjnym przebieralni (naroża zapewniające bezpieczeństwo klientów),

h)      uzgodniono oraz zamówiono płytki ceramiczne do wykończenia niecki basenu pływackiego,

i)        uzgodniono zakres i wstępny termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach podbasenia oraz na basenie pływackim

 
SPRAWOZDANIE  Z  PRAC  WYKONANYCH  PRZY PRZEBUDOWIE BASENU   
 
W GRUDNIU 2012
 

- Trwają roboty budowlane w budynku przebieralni  w zakresie robót wykończeniowych: malowania, okładzin ścian, regulacji stolarki drzwiowej oraz montaż armatury sanitarnej.

- Zakończono podstawowe prace zagospodarowania terenu, (ponad 90 %) w tym dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, montaż ogrodzenia w 100%.

- Wykonano nawierzchnię boiska do siatki [tzw. sztuczna trawa] wraz z montażem słupków i zasypaniem piaskiem [1-szy raz]

- Zamontowano halę pneumatycznej basenu pływackiego (zakończono 15-16 XII 2012 r.) wraz z  urządzeniami towarzyszącymi – centralą wentylacyjną, agregatem prądotwórczym rezerwowym, instalacją gazową propan, tablicą elektryczną sterującą, urządzeniami do oświetlenia wnętrza hali oraz niezbędnymi robotami uzupełniającymi

- Zakończono podstawowe prace związane z montażem i rozruchem instalacji CO budynku przebieralni.

- Zakończono podstawowe prace związane z instalacją obiegu i uzdatniania wody basenowej basenu pływackiego (bez zakupu  osprzętu jak drabinki, liny torowe itp. oraz bez instalacji do chemii basenowej).

- Zakończenie podstawowych prac instalacji technologicznej basenu rekreacyjnego, wykonano I etap montażu zjeżdżalni rodzinnej - konstrukcję stalową wsporczą zjeżdżalni.

- Wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach technologicznych w podbaseniu i pomieszczeniu technicznym na poziomie boiska do siatki w zakresie: budowlanym [wykucie przejścia połączenie  pomieszczeń, wykonanie „wanien”, posadzek z płytek, licowanie ścian.]

- W budynku przebieralni, sukcesywnie prowadzone są prace  wykończeniowe ścian i posadzek, malowania, fugowanie.

- Ostatecznie  uzgodniono, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem odwodnienia plaży na części od strony przebieralni jest zamontowanie kilku wpustów w systemie odwodnienia liniowego, sprowadzenie do podbasenia i podłączenie do studzienki odpływowej w podbaseniu , szczegóły wykonania uzgodniono z nadzorem inwestorskim.

- Trwają roboty instalacyjne związane z technologią basenową w podbaseniu. W pierwszej kolejności wykonywane jest dokończenie  instalacji technologicznej  obiegu wody basenu pływackiego i atrakcji wodnych basenu rekreacyjnego oraz technologia obiegu wody basenu rekreacyjnego.

- Zakończono  prace związane z montażem osprzętu do basenu rekreacyjnego przed foliowaniem - dysze napływowe i przelewowe, czerpnie  atrakcji wodnych itp.

 

 

Prace elektryczne  wykonane  w grudniu:

 

 
- montaż rozdzielni głównej

- montaż rozdzielni sterowniczych oświetlenia podwodnego, atrakcji wodnych     

- rozpoczęcie  wykonywania instalacji elektrycznej zasilania technologii  na podbaseniu.

 W związku z  opóźnieniami w realizacji harmonogramu robót do 15-12-2012r,  Wykonawca w najbliższym terminie, głównie z przyczyn atmosferycznych nie będzie mógł wykonywać dokończenia prac foliowania basenu rekreacyjnego oraz brodzika, montażu osprzętu i atrakcji basenowych.

W ramach harmonogramu robót Wykonawca w miesiącu styczniu, lutym i sukcesywnie do 15 maja przewiduje wykonanie następujących prac:

 

- Dokończenie podstawowych prac budowlanych budynku przebieralni : wykończeniowych jak malowania, dokończenie montażu pozostałej część armatury sanitarnej, aparatury nagłośnienia.

- Zakończenie  prac związanych z zagospodarowania terenu

- Wykonanie 2-giej warstwy zasypki piaskowej nawierzchni boiska do siatkówki.

- Zakończenie prac związanych z montażem i rozruchem instalacji CO.

- Zakończenie podstawowych prac związanych z instalacją obiegu i uzdatniania wody basenowej basenu pływackiego wraz z zakupem osprzętu itp.

- Zakończenie podstawowych prac instalacji technologicznej basenu rekreacyjnego, montaż zjeżdżalni rodzinnej-rynny.

- W marcu-kwietniu Wykonawca planuje dokończenie prac technologicznych basenu rekreacyjnego: foliowanie, urządzenia chemii basenowej wraz z automatyką i sterowaniem oraz montaż urządzeń atrakcji wodnych oraz prace wykończeniowe: napełnienie basenów i instalacji wodą, wstępne rozruchy i uruchomienia.

 

 

 Sprawozdanie z prac na basenie za miesiąc

listopad 2012r.

 

 

- W basenie rekreacyjnym zakończono podstawowe  prace  reprofilacji  ścian i dna basenu , zalano skosy siedzisk trwają prace związane z reprofilacją  siedzisk; pozostały do wykonania prace związane ze stabilizacją dysz dennych oraz uzupełnienie i wyszlifowanie dna wokół dysz.

- Wykonano drugi etap betonowania brodzika dla dzieci, rozebrano szalunki rozpoczęto reprofilację wstępną brodzika.

- Zakończono montaż urządzeń placu zabaw, oraz wydzielenia miejsc pod zieleń na placu zabaw.

- Zakończono montaż ogrodzenia terenu i boiska do piłki siatkowej.

- W budynku przebieralni, sukcesywnie prowadzone są prace  wykończeniowe ścian i posadzek, malowania, fugowanie, zamontowano grzejniki, napełniono i uruchomiono instalację solarną.

- 30-11-2012r. dostarczono i rozpoczęto montaż  konstrukcji stalowej pod zjeżdżalnię rodzinną.

- Trwają roboty instalacyjne związane z technologią basenową w podbaseniu. W pierwszej kolejności wykonywana jest w ok. 90% instalacja technologiczna obiegu wody basenu pływackiego. W drugiej kolejności realizowana jest technologia obiegu wody basenu rekreacyjnego- stan zaawansowania ponad 70%

- Zakończono  prace  montażu osprzętu do basenu rekreacyjnego przed foliowaniem

- Zakończono  montaż drzwi wewnętrznych w budynku przebieralni,  

- Zamówiono elementy  wyposażenia basenu pływackiego jak drabinki, bloki startowe, liny falstartowe itp. 

Wykonawca w najbliższym terminie, głównie z przyczyn atmosferycznych nie będzie mógł wykonywać dokończenia prac foliowania basenu rekreacyjnego oraz brodzika, montażu osprzętu i atrakcji basenowych. Próby, rozruchy technologiczne również w obecnej sytuacji nie są możliwe. W związku z powyższym Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pismem o możliwość przesunięcia zakończenia całego zadania na 15 maja 2013r. Wniosek pozytywnie zaopiniował Inspektor nadzoru.

 

  

Zakres wykonanych prac na basenie za miesiąc październik 2012r.

 

- Na budowie  pracuje od 12 do 20 pracowników  w branży budowlanej i instalacyjnej oraz 3-4 pracowników wykonujących prace przygotowawcze pod projektowaną zieleń

- W basenie rekreacyjnym zakończono  prace  reprofilacji  ścian basenu,  „grzybka” i  „ślimaka”. Trwają prace zakończenia wylewki dna basenu . Zakończono montaż instalacji elektrycznej pod oświetlenie basenu;

- Wykonano chudy beton pod projektowany brodzik dla dzieci, ułożono rury pod projektowane dysze i odprowadzenie wody z koryta przelewowego. Rozpoczęto wykonywanie zbrojenia brodzika.

- Trwają roboty instalacyjne związane z technologią basenową w podbaseniu. W pierwszej kolejności wykonywana jest w ok. 85% instalacja technologiczna obiegu wody basenu pływackiego.  W drugiej kolejności realizowana jest technologia obiegu wody basenu rekreacyjnego- stan zaawansowania ponad 55%

- Zakończono  prace  montażu osprzętu do basenu rekreacyjnego przed foliowaniem - dysze napływowe i przelewowe, czerpnie  atrakcji wodnych itp.

- Trwają prace konstrukcyjne brodzika – montaż zbrojenia dna brodzika.

- Zakończono  montaż drzwi wewnętrznych w budynku przebieralni,  

- Trwają prace  robót wykończeniowych w podbaseniu ( białkowanie pom. technologicznych , gruntowanie ścian w pom. których zaplanowano płytki itp. ) 

- Trwają prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenu ( wykonano oprysk terenów zielonych przeciw chwastom, odgruzowano 80% terenu, dowieziono ziemię, trwają prace związane z plantowaniem i niwelacją terenu), zakupiono i złożono na placu budowy nasiona trawy do wysiewu

- Wykonano w pomieszczeniach technicznych podbasenia i na poziomie boiska do siatkówki posadzkę cementową oraz w 60% w pomieszczeniach podbasenia.

- Zakończono obudowę szybu windy towarowej płytami g-k, przygotowano pod zgłoszenie do odbioru przez UDT.

- Zamówiono elementy  wyposażenia basenu pływackiego jak drabinki, podnośnik dla NPS , bloki startowe, liny falstartowe itp. 

- Podczas opadów deszczu wykonywane są niedokończone prace wykończeniowe w budynku przebieralni [listwy przy sufitach, malowania sufitów, drugie malowanie ścian, poprawki posadzek –fugowanie, mycie i sprzątanie pomieszczeń już wykończonych]

- Trwają prace przygotowawcze do robót wykończeniowych w podbaseniu  [białkowanie pom. technologicznych , gruntowanie ścian w pom. których zaplanowano płytki.

- Wykonano obudowę szybu windy towarowej płytami g-k , przygotowano pod zgłoszenie do odbioru przez UDT.

- W basenie rekreacyjnym:

-  osadzono w ścianach korpusy 10 szt. opraw oświetlenia niecki  LED białe 24W , ułożono przewody od opraw do puszek łączeniowych za przelewami i połączono puszki na gotowo

-  osadzono w ścianach korpusy 10 szt. opraw oświetlenia zatoki  LED  RGB 4x3W, ułożono przewody od opraw do puszek łączeniowych i połączono puszki na gotowo

-  osadzono w ścianach korpusy  8+ 4 szt. opraw oświetlenia schodów i wyspy  LED białe  4x3W , ułożono przewody od opraw do puszek łączeniowych  i połączono puszki na gotowo

-  ułożono przewody sterownicze od opraw LED RGB  do szafki ze sterownikami przy budynku przebieralni

- Na podbaseniu :

- zamontowano oprawy ewakuacyjne  awaryjno-użytkowe

- uruchomiono oprawy  awaryjno-użytkowe  2x36W IP65

- W budynku przebieralni :

- zamontowano komplet osprzętu  tj  gniazda i łączniki,

- zamontowano komplet opraw oświetleniowych zwykłych, awaryjno-użytkowych i ewakuacyjnych

- przygotowano komplet dokumentów do odbioru instalacji elektrycznej w budynku przebieralni :

    1. Dokumentacja powykonawcza

    2. Komplet pomiarów ochronnych odbiorczych i natężenia oświetlenia

    3. Atesty i karty katalogowe zabudowanych opraw i osprzętu  

- Zamontowano  19 szt. słupów oświetlenia zewnętrznego wraz z oprawami  , podłączono i uruchomiono oświetlenie

- Podpisano umowę i wpłacono zaliczkę na wykonanie i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw

 

 

Powstałe opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów budowy

 

 

Realizacja budowy  postępuje wolniej w stosunku do  harmonogramu  robót w okresie sprawozdawczym objętym raportem.

 

           Wystąpiły opóźnienia w realizacji harmonogramu:

 

a)      Z opóźnieniem w odniesieniu do założonego terminu (w poprzednim okresie sprawozdawczym) zakończono reprofilacjię niecki basenu pływackiego i z opóźnieniem przystąpiono i zakończono pierwszy etap foliowania basenu pływackiego. Do zakończenia prac związanych z foliowaniem basenu pływackiego pozostało naklejenie na dnie i części ścian czarnych pasów wytyczających tory pływackie. Materiał w całości został zakupiony i jest złożony na budowie ale z powodu warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły zgodne z technologią zgrzewanie folii nie wykonano tego zakresu (opady deszczu, śniegu, niskie temperatury ).

b)      Znacznie opóźniły się prace reprofilacji basenu rekreacyjnego. Po wykonanych robotach żelbetowych  okazało się, że nierówności ścian i dna basenu sięgają kilku centymetrów co znacznie wydłużyło prace przygotowawcze pod foliowanie basenu rekreacyjnego. Dodatkowo kilkakrotnie wystąpiły opady deszczu, śniegu, które utrudniały prace budowlane.

c)      Dostawca ogrodzenia terenu budowy z powodu opóźnień w produkcji elementów ogrodzenia nie dotrzymał terminu dostawy materiałów i rozpoczęcia robót.

d)     Z powodu warunków atmosferycznych z opóźnieniem trwają roboty ogrodzenia terenu oraz ogrodzenia boiska do siatkówki.

e)      Z powodu opadów atmosferycznych deszczu i śniegu nie wykonano w planowanym terminie 25-30 X  wylewki pod boisko do siatkówki.

 

 

 WYKONANIE PRAC NA BASENIE  wrzesień 2012r.

- na budowie pracuje od 12 do 20 pracowników w branży budowlanej i instalacyjnej oraz 3-4 pracowników wykonujących prace przygotowawcze pod projektowaną zieleń i 3 pracowników, którzy wykonywali I etap foliowania niecki basenu pływackiego.

- zakończono podstawowe prace związane z foliowaniem basenu pływackiego. Pozostało do wykonania naklejenie czarnych pasów lin torowych oraz wycięcie otworów pod dysze napływowe i lampy. Zakończono foliowanie zbiornika przelewowego.

- w basenie rekreacyjnym zakończono prace reprofilacji ścian basenu, „grzybka” i „ślimaka”. trwają prace zakończenia instalacji elektrycznej pod oświetlenie basenu ; trwają prace przygotowawcze do reprofilacji dna i przelewów basenu ; wykonano projektowane płyty żelbetowe przykrywające wyspę oraz kwietniki wraz z wyrównaniem powierzchni pod projektowane okładziny ceramiczne. Wykonano chudy be-ton pod projektowany brodzik dla dzieci, ułożono rury pod projektowane dysze i od-prowadzenie wody z koryta przelewowego. Rozpoczęto wykonywanie zbrojenia brodzika.

- dostarczono i rozpoczęto montaż dodatkowych dwóch filtrów basenu rekreacyjnego, czterech pomp obiegowych wraz z osprzętem i rurażem. Dostarczono filtr do brodzika.

- zakończono montaż 13 słupów oświetleniowych z lampami

- trwają roboty instalacyjne związane z technologią basenową w podbaseniu. W pierwszej kolejności wykonywana jest instalacja technologiczna basenu pływackie-go, w drugiej kolejności basenu rekreacyjnego.

- trwają prace montażu osprzętu do basenu rekreacyjnego przed foliowaniem - dysze napływowe i przelewowe, czerpnie atrakcji wodnych itp.

- trwają prace konstrukcyjne brodzika – montaż zbrojenia dna brodzika.

- zakończono montaż drzwi wewnętrznych w budynku przebieralni,

 

 

MONITORING  PRAC NA BASENIE

W związku z powstałymi opóźnieniami w postępie prac w miesiącu lipcu br., Wykonawca zaktualizował harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, uwzględniając powstałe zaległości do wykonania w późniejszym terminie. Powyższy dokument wpłynął do tut. urzędu w dniu 17.09.2012r. W zakresie zaplanowanych prac za miesiąc wrzesień, zgodnie z protokołem odbioru z dnia 29.09.2012r., Inspektor nadzoru zaakceptował ich wykonanie w całości.

 

W ramach kontynuacji zadania pn. ,,Remont i modernizacja basenu – kąpieliska w Międzylesiu” w miesiącu lipcu i sierpniu br. trwają prace w następujących zakresach:

- Zakończono podstawowe prace instalacyjne w kotłowni związane z technologią instalacji solarnych.

- Trwają roboty instalacyjne związane z technologią basenową w podbaseniu. Dostarczono i rozpoczęto montaż dwóch pomp obiegowych basenu pływackiego z rurażem, oraz 20 lamp do oświetlenia w/w basenu.

- Dostarczono i rozpoczęto montaż dodatkowych dwóch filtrów basenu rekreacyjnego, czterech pomp obiegowych wraz z osprzętem i rurażem.

- Dostarczono filtr do brodzika wraz z częścią rurażu.

- Trwają prace końcowe montażu osprzętu do basenu pływackiego przed foliowaniem ( lampy, gniazda uchwytów do lin torowych, dysze napływowe i przelewowe.

- W basenie pływackim wykonano prace reprofilacyjne ścian tj. odkuto miejsca „głuche”, podkuto styki ścian z dnem oraz narożniki, całość zmyto wodą pod ciśnieniem i zeszlifowano nierówności i usunięto mleczko cementowe, osadzono kątowniki „prowadzące” na rynnach przelewowych. Reprofilację wykonano z materiałów i w technologii firmy Mapeja. Wywiercono gniazda pod lampy oświetleniowe, gniazda pod osadzenie lin torowych i otwory technologiczne

- W basenie rekreacyjnym wykonano I etap reprofilacji tj. skuto widoczne nierówności ścian, dokonano pomiarów grubości ścian dla potrzeb dalszej reprofilacji i dla ich ujednolicenia (dot. grubości ścian nad lustrem wody). Wywiercono gniazda pod lampy oświetleniowe. Zaszalowano elementy betonowe projektowane do zabetonowania ściany „grzybka”, ściany „ślimaka”. Wykuto kratki ściekowe celem ich obniżenia, zamontowano listwy prowadzące na przelewach ale opady deszczu nie pozwoliły na zakończenie prac.

- Odbyło się spotkanie robocze w sprawie foliowania niecek basenowych w celu ustalenia technologii i kolejności realizacji prac związanych z foliowaniem np. kotwy do mocowania bloków startowych, lin torów, drabinek, czy założona ilość podejść pod oświetlenie basenu rekreacyjnego jest wystarczająca co z atrakcjami wodnymi, sposób ich mocowania i w którym momencie je osadzamy przed foliowaniem czy po i w jakiej technologii.

- Podczas opadów deszczu wykonywane są prace wykończeniowe w budynku przebieralni (listwy przy sufitach, malowania sufitów, drugie malowanie ścian, poprawki posadzek – fugowanie, białkowanie strychu)

- Prace przygotowawcze do robót wykończeniowych w podbaseniu (białkowanie pomieszczeń technologicznych, gruntowanie ścian w pomieszczeniach w których zaplanowano płytki.

- Wykonano obudowę szybu windy towarowej płytami gipsowo-kartonowymi, przygotowano pod zgłoszenie do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Informacja z kontynuacji zadania pn. ,,Remont i modernizacja basenu – kąpieliska w Międzylesiu”

 

1. 15.05.2012r. wygasł termin zakończenia realizacji Umowy z pierwszym Wykonawcą tj. konsorcjum firm TIWWAL sp. z o.o. i HOLMA sp. z o.o. Umowa była aneksowana czterokrotnie. Kolejne terminy zakończenia inwestycji to: 30.06.2011r., 30.09.2011r., 15.12.2011r. i 15.05.2012r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dokończenie robót w dniu 03.07.2012r. Gmina Międzylesie podpisała Umowę z nowym Wykonawcą firmą WZ PRO z Kłodzka.

2. Dodatkowe koszty związane z wydłużającym się terminem realizacji zadania, które ponosi Gmina to koszty nadzoru inwestorskiego (kwota 94 488,60 zł. brutto za rok 2012), koszty obsługi projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (kwota 29 520,00 zł. brutto za rok 2012) oraz koszty ochrony obiektu za okres od 16.05.2012r. do 03.07.2012r. w wysokości 10 885,51 zł. brutto.

3. Do dnia 31.08.2012r. Gmina otrzymała 4 299 048,90 zł. refundacji, które wpływały w następujących terminach i wysokościach: I transza 12 432,46 zł. (przelew dnia 22.07.2010r.), II transza 20 997,00 zł. (przelew 11.08.2010r.), III transza 956 224,29 zł. (przelew 28.12.2010r.), IV transza 605 669,19 zł. (przelew 14.02.2011r.), V transza 696 765,35 zł. (przelew 27.06.2011r.), VI transza 874 899,91 zł. (przelew 12.08.2011r.), VII transza 216 770,10 zł. (przelew 09.01.2012r.), VIII transza 609 534,44 zł. (przelew 13.02.2012r.),   IX transza 305 756,16 zł. (przelew 14.05.2012r.).

4. Zaciągnięty kredyt na realizację zadania na dzień 30.06.2012r. to 8 638 107,00 zł., z tego w 2010r. 5 809 607,00 zł. i w 2011r. 2 828 500,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2012 – 2019 w następujących wysokościach: rok 2012 – 1 105 997,00 zł., rok 2013 – 1 104 035,00 zł., rok 2014 – 1 104 035,00 zł., rok 2015 1 436 822,00 zł., rok 2016 – 1 436 373,00 zł., rok 2017 – 1 436 231,00 zł., rok 2018 – 507 263,00 zł., rok 2019 – 507 351,00 zł.

Koszt odsetek od poszczególnych kredytów wynosi: I. 785 909,73 PLN (spłata odsetek w okresie IX.2010 – X.2017), II. 1 131 941,21 PLN (spłata odsetek w okresie VI.2011 – XII.2019), III. 944 805,11 PLN (spłata odsetek w okresie XI.2010 – XII.2017).

 

5. Całkowity koszt zadania, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wynosi 9 319 572,76 zł.

6. W miesiącu lipcu br. nowy Wykonawca nie wywiązał się z zaplanowanego do wykonania zakresu rzeczowo–finansowego. Opóźnienia te powstały jednak nie z jego winy, a poprzedniego Wykonawcy. Ze względu na nieuregulowanie zaległości, które związane były z opłatami za prąd przez firmę TIWWAL sp. z o.o., firma WZ PRO musiała oczekiwać na podłączenie nowego zasilania na obiekt basenu przez TAURON Energia Pro, co wiązało się z wstrzymaniem prac na okres około 3 tygodni. Również względy formalne, tj. przejęcie placu budowy, powołanie kierownika budowy, organizacja ochrony obiektu po wcześniejszym Wykonawcy, przyczyniły się do opóźnień w postępie prac na początku realizacji kontraktu.

 

 

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY !!!

26.06.2012 r. zostało zakończone postępowanie o zamówienie publiczne na dokończenie inwestycji pn. ,,Remont i modernizacja basenu – kąpieliska w Międzylesiu”. W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego do dnia 21.06.2012r. (ostatni dzień składania ofert) wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą cenę (2. 939. 020.00zł.brutto) zaoferowała firma WZ-PRO z Kłodzka, z którą w dniu 03.07.2012r. Gmina Międzylesie podpisała umowę. Termin zakończenia zadania określono do dnia 15.12.2012r.

 

MODERNIZACJA BASENU W MIĘDZYLESIU

Wobec niewykonania przedmiotu umowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont i modernizacja basenu – kąpieliska w Międzylesiu” Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie nie przedłużył po raz kolejny umowy z głównym Wykonawcą zadania – konsorcjum firm TIWWAL sp. z o.o. i HOLMA sp. z .o.o. Termin zakończenia inwestycji minął 15 maja 2012 roku.

Problemy finansowe głównego Wykonawcy, w tym w szczególności zajęcia komornicze sprawiły, że prace zostały wstrzymane. Do zakończenia zadania pozostało około 25% prac do wykonania. Wobec powyższej sytuacji Zamawiający planuje, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, który w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowuje projekt, rozpisanie nowego przetargu nieograniczonego na dokończenie robót. W chwili obecnej rozpoczęły się prace nad przeprowadzeniem inwentaryzacji wykonanych prac na budowie oraz przygotowaniem dokumentacji do nowego przetargu.

Obiekt basenu natomiast został zabezpieczony przez firmę ochroniarską do chwili wyłonienia nowego Wykonawcy.

 

IMGA0381.jpeg  IMGA0376.jpeg  IMGA0373.jpeg

IMGA0371.jpeg  IMGA0369.jpeg  IMGA0362.jpeg

 
 
zestawienie znakow rpo kolor.jpeg
 
 
 
 
 
 
ZESPÓŁ BASENÓW KĄPIELOWYCH
W MIĘDZYLESIU
 
Jedną z głównych atrakcji Międzylesia szczególnie w okresie letnim jest basen kąpielowy, którego obecny stan techniczny nie gwarantuje już właściwego standardu wypoczynku.
Obecnie funkcjonujący basen, niestety lata swojej świetności ma już za sobą, obowiązujące normy techniczne, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz inne niż kiedyś oczekiwania  klientów spowodowały, że już w tym roku basen nie otrzymałby pozytywnej opinii o dopuszczeniu do używania. Basen w Międzylesiu stanął zatem przed nieuchronną alternatywą: zamknąć go zupełnie czy starać się o środki na jego remont i dostosować do spółczesnych wymogów i oczekiwań klientów  ?
a.jpegb.jpegd.jpege.jpeg
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy-2.jpegOdpowiedzi na powyższe pytanie zaczęto szukać już w 2005 roku, kiedy to rozpoczeto starania o jego modernizację. W tym też roku powstała koncepcja kapitalnej przebudowy obiektów basenu. Zaprojektowany zespół basenów o otwartym charakterze oparty został na nowoczesnych ekologicznych technologiach uzdatniania, oczyszczania i ogrzewania wody, a wraz z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną miałby stać się dopełnieniem turystycznej oferty gminy Miedzylesie i przygranicza polsko-czeskiego.
 Nowy-1.jpeg
 Elementy projektowanego basenu:
 
 
- budynki gospodarcze
- basen sportowy - 12,5x25 m
- basen rekreacyjny
- zjeżdżalnia "Fala"
- brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią
- wyspa z armatką wodną
- wyspa z parasolem wodnym
- kaskada wodna
- plaża leżakowa
- plac zabaw
- boisko do piłki plażowej 
8 powodów dla których gmina Międzylesie powinna mieć nowy kompleks basenów
1. Gmina Międzylesie jest gminą turystyczną, która powinna stale wzbogacać swoją ofertę turystyczną.
2. Obecny basen ze wzgledu na swój stan i przestarzałą technologię dobiegł technicznego kresu swojej użyteczności.
3. Aby skorzystać z tego typu obiektów nie musimy przecież wyjeżdżać do Czech czy też sąsiednich gmin.
4. Pobyt na basenie powinnien gwarantować bezpieczny odpoczynk dla osób w różnym wieku.
5. Bogatsza oferta basenu to konkretna oferta na pożyteczne spędzenie wolnego czasu przez nasze dzieci i młodzież.
6. Nowy basen to gwarancja bezpieczeństwa oraz najwyższych standardów technologicznych i ekologicznych.
7. Nowy basen z ogrzewaną wodą oraz w części zadaszony to możliwość korzystania z niego przez dłuższy okres w ciągu roku (maj-październik).
8. Nie można nie wykorzystać środków unijnych jakie gmina pozyskała na długo oczekiwany remont naszego basenu.
 
Co dzieje się na placu budowy basenu ?

2013 MAJ

DSC_0745.jpeg  DSC_0737.jpeg  DSC_0741.jpeg

DSC_0747.jpeg  DSC_0751.jpeg  DSC_0755.jpeg

DSC_0752.jpeg  DSC_0761.jpeg

 

2013 STYCZEŃ

Zdj%EAcie1562.jpeg   Zdj%EAcie1574.jpeg

Zdj%EAcie1580.jpeg  Zdj%EAcie1529.jpeg  Zdj%EAcie1556.jpeg

2012 GRUDZIEŃ

Zdj%EAcie0751.jpeg

Zdj%EAcie0973.jpeg  Zdj%EAcie0834.jpeg  Zdj%EAcie1214.jpeg

Zdj%EAcie0935.jpeg  Zdj%EAcie0970.jpeg  Zdj%EAcie0974.jpeg

DSC06132.jpeg  DSC06124.jpeg  DSC06126.jpeg

DSC06130.jpeg  DSC06134.jpeg  DSC06137.jpeg

2012 listopad

 2012.11.09-04.jpeg  Zdjecie0429.jpeg  Zdjecie0535.jpeg

Zdjecie0600.jpeg  Zdjecie0665.jpeg  Zdjecie0723.jpeg

Zdjecie0566.jpeg  Zdjecie0672.jpeg  Zdjecie0696.jpeg

2012 październik

Zdjŕcie0242.jpeg  Zdjŕcie0233.jpeg  Zdjŕcie0223.jpeg

Zdjŕcie0191.jpeg  Zdjŕcie0176.jpeg  Zdjŕcie0175.jpeg

IMGA0750.jpeg  IMGA0749.jpeg  IMGA0748.jpeg

IMGA0746.jpeg  IMGA0744.jpeg

2012 sierpień -wrzesień

PIC08811.jpeg  PIC08813.jpeg  PIC08819.jpeg

 PIC08822.jpeg  PIC08826.jpeg  PIC08821.jpeg

 

2012 CZERWIEC IMGA0381.jpeg  IMGA0376.jpeg  IMGA0373.jpeg  

                               IMGA0371.jpeg  IMGA0369.jpeg  IMGA0362.jpeg

2011.07.13001.jpeg002.jpeg003.jpeg004.jpeg  2011.07.13005.jpeg006.jpeg007.jpeg008.jpeg

2011.06.2301.jpeg02.jpeg03.jpeg04.jpeg  2011.06.2305.jpeg06.jpeg07.jpeg08.jpeg

2011.05.1301.jpeg02.jpeg03.jpeg04.jpeg  2011.05.1305.jpeg06.jpeg07.jpeg08.jpeg

2011.04.0401.jpeg02.jpeg04.jpeg05.jpeg 2011.04.0406.jpeg07.jpeg08.jpeg09.jpeg

2011.03.21001.jpeg002.jpeg003.jpeg004.jpeg 2011.03.21005.jpeg006.jpeg007.jpeg008.jpeg

2011.03.05004.jpeg005.jpeg006.jpeg007.jpeg
2011.02.23005.jpeg006.jpeg007.jpeg008.jpeg
2011.02.07001.jpeg002.jpeg003.jpeg004.jpeg
2010.10.11b01.jpegb02.jpegb03.jpegb04.jpeg
2010.09.16001.jpeg002.jpeg003.jpeg004.jpeg
2010.09.051000.jpeg2000.jpeg3000.jpeg4000.jpeg
2010.08.23 0001.jpeg0002.jpeg0003.jpeg
2010.08.18 100.jpeg200.jpeg300.jpeg400.jpeg
2010.08.09 100.jpeg200.jpeg300.jpeg400.jpeg
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
czerwiec 2011 Zakończono konstrukcje dachu i kontynuowane jest wykonywanie pokrycia dachowego. Rozpoczeto prace wykończeniowe: tynki sufitów w części mikrej basenu. Zamontowano stolarkę drzwiową zewnętrzną. Przeprowadzono przewody instalacji nagłośnienia i telewizji dozorowej w budynku. Wykonano strop pod plażę leżakową w rejonie basenu pływackiego.
maj 2011 Kontynuowane są prace montażowe konstukcji dachowej na przebieralni i budynku technologicznym oraz rozpoczęto montaż pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna). Rozpoczeto prace przy elewacji budynku, wykonano część izolacji pionowych ze styropianu. W budynku wykonano instalacje podtynkowe i podposadzkowe: oświetlenia, gniazd wtykowych, kanalizacji sanitarnej, wody i centralnego ogrzeania. Wykonano dno basenu pływackiego, rozpoczeto montaż zbrojenia scian basenu, wykonano zbiorniki technologiczne do oczyszczania wody. Doprowadzono do basenu orurowanie technologiczne basenu rekreacyjnego.  
kwiecień 2011 Zakończono prace zbrojeniowe i betoniarskie w basenie rekreacyjnym. Trwają próby szczelności tej niecki. Wylano płyte główną basenu głównego oraz przygotowano zbrojenia pod ściany basenu. Trwają prace murarskie na budynku przebieralni.
marzec 2011 Zakończono prace związane z infrastrukturą zewnętrzną (sieci i przyłącza wodociagowe). Budynek rozbieralni i technologiczny - wykonano żelbetową płyte podposadzkową oraz odprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej. Niecki basenowe - wykonano sciany basenu rekreazyjnego oraz roboty zbrojeniowe w obrębiue basenu pływackiego i pomieszczeń technologicznych (siatka dolna zbrojenia płyty fundamentowej, wraz ze zbrojeniem wszystkich słupów oraz wypuszczeniem zbrojenia pod sciany zbiorników i basenu pływackiego).
styczeń 2011 Zakończono murowanie ścian fundamentowych budynku przebieralni oraz wykonano przyłącze energetyczne. Trwają roboty betoniarskie przy nieckach basenowych.
grudzień 2010 Dobiegają końca prace w zakresie sieci sanitarnej. Trwają roboty fundamentowe betonowe roboty murarskie ścian fundamentowych budynku przebieralni i technologicznego, prace zbrojeniowe i betoniarskie basenu rekreacyjnego. w Związku z reżimami technologicznymi wykonawca wniósł do Inwestora pismo w sprawie miany harmonogramu realizacji zadania.
listopad 2010 Trwają prace w zakresie sieci i przyłączy kanalizacyjnych, przyłącza energetycznego i sieci kablowej zewnętrznej, roboty fundamentowe budynku przebieralni oraz budynku technologicznego, W ramach niecki basenowej w części wykonano i wykonuje sie w dalszym ciągu: roboty betonowe, orurowania denne basenu rekreacyjnego, zbrojenie płyty dennej i ścian basenu, roboty rozbiórkowe w niecce dużego basenu. wykonano tymczsowe drogi technologiczne.
październik 2010 Wykonane zostało zbrojenie płyty dennej i ułożono przewody pod instalację na basenie rekreacyjnym. Przygotowano wykop pod budowę budynku socjalnego. wykonano przyłącze energetyczne. Ostatecznie zakończono prace rozbiórkowe.
wrzesień 2010 Wykonane zostały szalunki i wylano płytę betonową pod część zespołu basenowego.
sierpień 2010 Zakończono zgodnie z harmonogramem prace rozbiórkowe. Obecnie trwają prace ziemne przygotowawcze do wylewania betonu.
04.08.2010 Podpisano umowę z wykonawcą konsorcjum - TIWWAL Sp. z o.o. z Warszawy i firma HOLMA Sp. z o.o. na remont basenu.
27.07.2010 Ogłoszono przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski - OGŁOSZENIE
27.07.2010 Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na remont basenu. Wpłynęły 2 oferty: konsorcjum - TIWWAL Sp. z o.o. z Warszawy i firma HOLMA Sp. z o.o. ze Starych Babic (cena: 8.477.000,00 zł) oraz firma GUTKOWSKI z Leszna (8.631.500,00 zł).
19.07.2010 Ogłoszone - PDFZapytanie do Wykonawców o nadzór inwestorski.pdf (203,04KB)
07.07.2010 Ogłoszono drugi przetarg. Remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzylesiu
06.07.2010 Otwarcie ofert. Wpłynęły 3 oferty z czego jedna po terminie, a co za tym idzie nie została otwarta. Oferty, które podlegały ocenie złozyli: konsorcjum - TIWWAL Sp. z o.o. z Warszawy (cena: 8.147.000 zł) oraz firma ABM SOLID z Tarnowa (10.764,621,07 zł). Wobec faktu, że gmina przeznaczyła na realizacje zadania kwotę 7.272.318,04 zł unieważniono postepowanie.
11.06.2010 Ogłoszono przetarg nieograniczony na Remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzylesiu

17.05.2010 W ramach zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca dla zadania pn. ,,Wykonanie działań promocyjnych projektu ,,Remont i modernizacja basenu – kąpieliska w Międzylesiu””. Firma BGH Group, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podczas trwania projektu wykona dla Gminy Międzylesie tablice informacyjne i pamiątkowe, ulotki, plakaty, broszury informacyjne, foldery oraz kartki okolicznościowe.

07.05.2010 Została ukończona dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Biuro Inżynierskie w Opolu, w ramach projektu ,,Remont i modernizacja basenu – kąpieliska w Międzylesiu”. Do opracowania pozostaną jedynie Specyfikacje Techniczne oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i będzie można rozpisać przetarg na roboty budowlane. Planowany termin jego ogłoszenia to koniec maja lub początek czerwca br.

12.02.2010 W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Remont i modernizacja basenu – kąpieliska w Międzylesiu w ramach Priorytetu VI ,,Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (turystyka i kultura), Działania nr 6.2 ,,Turystyka aktywna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”. Łączna kwota dofinansowania w/w projektu to 5 089 895,21 PLN, co stanowi 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Ogólna jego wartość to 7 274 318,56 PLN co oznacza, że Gmina Międzylesie jako wkład własny musi zabezpieczyć kwotę 2 182 422,55 PLN. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.02.00-02-011/09-00 finansowa realizacja projektu ma się zakończyć do 31.03.2011 roku. W chwili obecnej sporządzana jest dokumentacja wykonawcza celem możliwości rozpisania przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin jego ogłoszenia to II kwartał br.

17.07.2009 Złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego o o dofinansowanie realizacji projektu
marzec 2009 Sporządzenie Raportu Oddziaływania na Środowisko
14.10.2005 Sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu.
28.07.2005 Przekazanie przez Biuro dokumentacji projektowej.
21.12.2004 Przyjęcie przez Radę Miejską, po publicznej dyskusji koncepcji przebudowy i remontu basenu.
02.12.2004 Sporządzenie przez biuro projektów koncepcji przebudowy i remontu basenu
15.09.2004 Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z Biurem Inżynierskim w Opolu na sporządzenie koncepcji i dokumentacji przebudowy i modernizacji basenu. 
29.07.2004 Informacja w Gazecie Wrocławskiej  dot. przystąpienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy koncepcji przebudowy i remontu basenu.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 680
W tym miesiącu: 51515
Od początku: 24242532
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne