E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Miejska Trasa Turystyczna

DSC01498.jpeg

 

 

 

 

MTT.jpegMiejska Trasa Turystyczna

Die städtische touristische Trasse

The municipal Tourist Route

rozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 Miejska Trasa Turystyczna wyznaczona została i oznakowana w 2006 roku z myślą o odwiedzających naszą Gminę i miasto gościach i turystach. W ramach trasy wyznaczono 22 charakterystyczne punkty. W centrym miasta umieszczona jest tablica - mapa na której możecie Państwo zlokalizować poszczególne atrakcje. Z myślą o Was wydaliśmy także folder - przewodnik, który nabyć można w Urzędzie Miasta i Gminy, Punkcie Informacji Turystycznej jak i w kioskach na terenie miasta. Każdy z punktów na terenie miasta oznaczony jest tabliczką z podstawowymi informacjami w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim. Trasa powstała dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu mikroprojektów INTERREG IIIA Czechy-Polska.

 

1.

kolumna ok.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 KOLUMNA MARYJNA - z roku 1698 ufundowana przez  hr. von Althanna, usytuowana w centrum miasta, na trójkątnym, wydłużonym rynku. Smukłą, okrągłą kolumnę z toskańską głowicą  wieńczy figura Marii z Dzieciątkiem.Wokół kolumny figury świętych: Wacława, Benedykta, Huberta, Michała Archanioła, stojące na spłaszczonych wolutach. Cokół kolumny tworzy krzyż grecki.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 MARIÁNSKÝ SLOUP - z roku 1698, který nechal postavit hrabě von Althann, je umístěn v centru města, na trojúhelníkovitě prodlouženém náměstí. Štíhlý, válcovitý sloup s toskánskou hlavicí zavšuje socha Panny Marie s Jazulátkem. Kolem sloupu se nachází sochy svatých: Václava, Benedikta, Huberta a Michaela Archanděla, stojící na sploštělých podstavcích. Sokl sloupu tvoří řecký kříž.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Marian column –   was founded by count von Althannn in 1698; the column   is located in the town centre, at the triangular, elongated squere market; a statue of Maria with Infant Jesus crowns the slender, rounded column with Tuscan capital; around the column there are some statues of saints: Wacław, Benedykt, Hubert and Michael the Archangel, all standing at the flattened scrolls; a Greek cross forms the socle of the column.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 MARIENSÄULE – die Säule aus dem Jahre 1698 befindet sich im Mittelpunkt der Stadt, auf einem Ring, der die Form eines langgestreckten Dreiecks hat. Die Säule wurde von Michael Wenzel von Althann gestiftet. Hoch oben auf einem korinthischen Kapitell befindet sich die Madonna mit dem Kind, die Säule umgeben die Figuren von St. Wenzel, St. Benedikt, St. Hubertus und St. Erzenengel Michael. Den Sockel bildet griechisches Kreuz.

 

2.

zamek.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 ZESPÓŁ ZAMKOWO-PAŁACOWY  stanowi jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych na ziemi kłodzkiej tego typu zespołów. Należy też do największych ma ok. 47 tys. m³ kubatury i ok. 2900 m² powierzchni. Rozległa, wieloczłonowa budowla o wysokich walorach artystycznych. Najstarszą cześć stanowi tzw. Czarna Wieża- jedyny zachowany element got. zamku z ok.1370r, zniszczonego podczas wojen husyckich. W latach 1580-90 dobudowano do niej ren. zamek założony na nieregularnym czworoboku, z wewnętrznym dziedzińcem. W l. 1684-86 i 1695r. dobudowano od pn. dwuskrzydłowy bar. pałac, który w 1778 r. połączono z kościołem. W północnym skrzydle zamku mieści się obecnie hotel.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 ZÁMECKÝ A PALÁCOVÝ KOMPLEX je svého druhu jedním z nejcennějších a nejlépe zachovalým v celém Kladsku. Patří též k těm největším - rozkládá se na téměř 47 tis. m³ prostoru a ploše 2 900 m². Rozlehlá, mnohočlenná zástavba velké umělecké hodnoty. K nejstarší části patří tzv. Černá věž - jediný zachovaný prvek gotického zámku z doby kolem r. 1370, zničeného za husitských válek. V letech 1580-90 tu byl dostavěn renesanční zámek,stojící na nepravidelném čtyřbokém základě, s vnitřním dvorem. V letech 1684-86 a r. 1695 byl na severní straně dobudovan dvoukřídlý barokní palác, který byl v r. 1778 spojen s kostelem. V severním křídle zámku je dnes umístěn hotel.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The castle - palace complex – is one of the most valuable and best preserved complexes at the Kłodzka Land; it is also one of the biggest – it is 47.000m3 and 2900m2; the so – called Black Tower is the oldest part of the complex and the only one preserved gothic element of the castle; the castle was built circa in 1370, but was destroyed during the Hussite Wars. In the years 1580 – 1590 the Renaissance part of the castle was added, founded at the irregular quadrilateral with an inner courtyard In the years 1684 – 1686 and 1695 two-winged barocco palace was built on, which was connected with a church in 1778; currently in the north wing there is a hotel.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 SCHLOß – PALASTKOMPLEX – ist einer der wertvollsten und am besten erhaltenen in der Grafschatz Glatz. Der Schloß- Palastkomplex gehört zu den größten, seine Kubatur beträgt 47 000 m3 und die Fläche2900 m2. Umfangreiches Gebäude mit großem Wert. Der älteste Teil ist sog. „Schwarze Turm“- einziges Element vom Schloß im gotischen Stil aus ca. 1370, das während der Hussitenkriegen zerstört wurde. In den Jahren 1580-1590 hat man neben der Turm ein Schloß im Renaissancestil angebaut. In den Jahren 1686 und 1695 hat man den Komplex um einen zweiflügligen Barockbau erweitern lassen. 1778 wurde das Schloß mit der Pfarrkirche verbunden. Im nördlichen Gebäudeflügel befindet sich heutzutage das Hotel.

 

3.

kościół.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 KOŚCIÓŁ P.W. BOŻEGO CIAŁA – pierwotnie wzm. ok. 1350r. W 1428 r. wzniesiono nowy, gotycki zburzony w 1595r. i odbudowany w l. 1600-13. Obecną, barokową postać kościół otrzymał w 1676r. W 1778 r. kościół połączono krytym krużgankiem z zamkiem.  Wewnątrz bogate wyposażenie bar. i rok., min. drew., polichr. ołtarze z poł. XVIII w. i oryginalna drew., polichr. ambona z ok.1750r. w kształcie łodzi. Kościół otacza częściowo zachowany mur z bramą o półkulistym wykroju z opaską.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 KOSTEL BOŽÍHO TĚLA – poprvé zmiňován kolem roku 1350. V r. 1428 vybudován nový, v r. 1595 gotický zbořen a přestavěn v letech 1600-13. Současnou, barokní podobu získal v r. 1676. V r. 1778 byl kostel krytou sloupovou chodbou spojen se zámkem. Uvnitř bohatě barokně i rokokově vyzdoben, dřevořezby, polychromované oltáře z poloviny 17. století a originální dřevěná, polychromovaná kazatelna z doby kole r. 1750, v podobě lodi. Kostel je částečně obehnán zdí s klenutou bránou a šembránou.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Corpus Chrisi Church - the first mention of the church is dated from circa 1350; a new, Gothic church was built in 1428 but it was destroyed in 1595 during the Thirty Years War; in the years 1600-1613 was rebuilt; in 1676 the church, and also the interior, received its current baroque form; in 1778 the chuch was connected with the castle by covered cloister; inside there is a nave with an organ choir, which is supported on wooden pillars; the celling, imitating the firmament, was made from wood, and there are also numerous frescos presentig The Misteries of Sacrament;the main altar was built in the second half of 18th century; in the chancel there is a copy of a painting of Madonna, which was given by pope Klemens XI to Aleksander Sobieski; in the passage between the nave and the chancel there is a wooden boat - shaped pulpit from 1760; the church is surrounded by partly preserved wall with a semicircular – shaped gate.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 DIE PFARRKIRCHE CORPUS CHRISTI – wird erstmal ca. 1350 erwähnt. In dem Jahre 1428 hat man neue Kirche im gotischen Stil erbaut, die im 1595 zerstört und in den Jahren 1600-1613 wieder errichtet wurde. Die gegenwärtige Barockform hat die Kirche seit 1676. Im 1778 hat man die Pfarrkirche durch einen Kreuzgang mit dem Schloß verbunden. Innen Barock- und Rokokoausstattung, u.a. hölzerne Altare (Hälfte des XVIII. Jhs.), Polychromien, hölzerne Kanzel in Schiffsform aus ca. 1750. Die Pfarrkirche ist von einem teilweise erhaltenen Mauer mit einem Tor umgeben.

 

4.

14-Kpf3-2004-01.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA – 1725 r., usytuowana przy zbiegu ulic Waryńskiego i Kościelnej. Trzon postumentu zdobiony z trzech stron płaskorzeźbami od frontu – scena śmierci Świętego w Wełtawie, po prawej stronie scena przedstawiająca Św. Jana przed królem, po lewej stronie scena spowiedzi królowej. Figura wykonana z piaskowca – warsztat lesicki.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO – z r. 1725, postavena na nároží ulic Waryńskiego a Kościelnej. Základ podstavce je ze tří stran zdobený reliéfy: zpředu scénou smrti světce ve Vltavě, po pravé straně scénou představující sv. Jana před králem, vlevo obrázek královniny zpovědi. Socha je vytesána z pískovce – lesická dílna.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The figure of saint Jan Nepomucen1725, is situated at the corner of Warynskigo and Kościelna Street; the shaft of the pedestal is decorated by bas-relieves: in the front - a scene of death of the Saint in Wełtawa, on the right side - a scene presenting Saint Jan in front of a king, on the left – a scene of confession of a queen; the monument is made from sandstone – the lesicki technique.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 FIGUR DES HL. JOHANNES NEPOMUK - aus dem 1725, befindet sich an der Kreuzung Waryńskiego- und Kościelna –Straße. Der Sockel ist von drei Seiten mit Reliefen geschmückt. Die Vorderseite stellt die Todesszene des Heiligen in Moldau dar, rechts- der Heilige vor dem König, links- Beichtsszene der Königin. Die Figur ist aus Sandstein und entstand in Freiwalde (Lesica).

 

5.

14-Rp-2004-01.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 BUDYNEK LUDWIGA I GMERK  niegdyś kamienica mieszczańska należąca do kupieckiej rodziny Ludwigów, w fasadzie której zachowały się prosty, kamienny portal i gmerk rodziny, pochodzące z ostatniej ćwierci XVIII w.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 LUDWIGŮV DŮM S RODINNÝM ERBEM – kdysi kamenný měšťanský dům, náležící kupecké rodině Ludwigů, v jehož fasádě se zachovaly štuky, kamenný portál a rodinné znamení, pocházející z poslední čtvrtiny 18. století.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The building of Ludwig & ancestral sign - formerly a tenement house owned by a merchant family of Ludwig.At front elevation, that is dated from the end of 18th century, a simply, stone portal and an ancestral signis well - preserved

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 LUDWIGSHAUS UND GEMERK – Ursprünglich ein Bürgerhaus einer Handelsfamilie Ludwig, in der Fassade sind noch steinernes Portal und Familiengemerke (Ende des XVIII. Jhs.) erhalten.

 

6.

2007-01.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 KOSCIÓŁ P.W. ŚW. BARBARYwzniesiony w 1491r.,na przedmieściu miasta, pierwotny gotycki  zniszczony i odbudowany  w l. 1670-71 jako barokowy, ale z zachowaniem pierwotnej bryły i części detalu (ostrołukowe okna, portal). Skromna  budowla salowa, z wydzielonym prezbiterium wielobocznie zamkniętym. Nawa przekryta drewn. kasetonowym stropem z 1671r..Na osi smukła, kwadratowa wieża, zwieńczona hełmem z prześwitem. Na murze epitafia z XVII-XVIII w. Wewnątrz drew. empory i bar.-rok. wyposażenie, min. drewn., polichr. ołtarz dłuta Schramma z 1670 r.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 KOSTEL SV. BARBORYpostaven v roce 1491 na předměstí, původní gotický byl zničen a znovu přestavěn v letech 1670-71 jako barokní, ale se zachováním původního zdiva a části detailů (gotická okna, portál). Skromná sálová stavba, s odděleným mnohostranným uzavřeným presbytářem. Podhledy lodi jsou obloženy dřevěným kazetovým stropem z r. 1671. Štíhlá, čtvercová věž je zakončena přilbicí s průsvitem. Na zdi epitaf z přelomu 17.-18. století. Uvnitř dřevěné empory a barokně-rokokové vybavení, polychromovaný oltář z dílny řezbáře Schrammeho z roku1670.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 Saint Barbara’s Church – erected in 1419 in the suburb; firstly in gothic style, was destroyed and rebuilt in the years 1670-71 in baroque style, but the original block and parts like portal and pointed-arched windows were preserved; the church is a modest building with an attached multilateral closed prezbitery; the nave is covered with wooden coffered ceiling from 1671; a slender square tower is crowened by a dome with a clearance; on the walls there are some epitaphes from 17 and 18th century; the interior is decorated by wooden emporas, baroque – rococo polychromy and an altar by Schramm from 1670.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 DIE KIRCHE ST. BARBARA – im1491 gebaut, befindet sich in der Vorstadt. Zuerst war sie eine gotische Kirche, dann wurde sie zerstört und wieder errichtet in den Jahren 1670-1671 als Barockkirche, aber die gotischen Elemente wie Portal und Spitzbogenfenster wurden behalten. Das Kirchgebäude mit Presbyterium, einer Kirchturm und einer Schiff, die mit hölzerner Kassettendecke (aus dem Jahre1671) bedeckt ist. Auf der Mauer befinden sich Epitaphe aus dem XVII-XVIII. Jhs. Innen Holzemporen, Barock-Rokokoausstattung, Polychromie und Altar (aus dem 1670) von Schramm gestaltet.

 

7.

14-Kpf1-2004-01.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA - PIELGRZYMAfigura z lat 1729-40, usytuowana w okolicach cmentarza. Dość nietypowa pod względem ikonograficznym, jedyna tego typu na Dolnym Śląsku,  gdyż św. Nepomucen przedstawiony jest jako pielgrzym, na pamiątkę jego pielgrzymki do Starego Budziszyna w Czechach.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO - POUTNÍKAsocha z let 1729-40, postavená v blízkosti hřbitova. Velmi netypické ikonografické vypodobnění, jediné svého druhu v Dolním Slezsku, kde je sv. Jan Nepomucký znázorněn jako poutník, v upomínku na jeho pouť do Starého Budišína v Čechách.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The statue of St. Nepomucen the Pilgrim – a statue from the years 1729 – 40, situated nearby the cemetery; today the statue is a great example of untypical iconography, the only monument like this one in Lower Silesia; Saint Nepomucen is presented there like a pilgrim; this monument was created as a memorial of a pilgrimage to Stary Budziszyn in Czech land.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 FIGUR DES HL. JOHANNES NEPOMUK – PILGER - Figur aus den Jahren 1729-1740 in der Nähe vom Friedhof. Untypisch in ikonografischer Hinsicht, einzige in Niederschlesien, weil der Heilige als Pilger (zum Andenken an seine Pilgerfahrt nach Bautzen in Böhmen) dargestellt wurde.

 

8.

była plebania.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 BUDYNEK BYŁEJ PLEBANII dawny, dwukondygnacyjny dom czeladny należący do parafii, przeznaczony na pocz. XVIII w. na plebanię. Obecnie dom mieszkalny. Współcześnie przeprowadzone remonty zniszczyły dużą część pierwotnego wystroju fasady zachowując tylko portal i kamienne obramowania okienne.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 BUDOVA BÝVALÉ FARY starobylý, dvoupodlažní, čeledínský dům náležící farnosti, který se stal na počátku 18. století farou. Nyní bytový dům. Opravy prováděné v posledních letech zničily velkou část původních fasádních prvků, zachován byl pouze portál a kamenné lemy oken.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The building of a former presbytery – an old, two – storey servants house owned by parish, intended for a presbytery at the beginning of 18th century; currently a dwelling-house; a recently renovation has destroyed a great part of orginal decoration of the front elevation; only the portal and stone window frames were preserved.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 EHEMALIGES PFARRHAUS – zweistöckiges Gebäude, das zur Kirchgemeinde gehörte, am Anfang des XVIII.Jhs. für Pfarrhaus bestimmt. Gegenwärtig ein Wohnhaus. Die zur Zeit durchgeführte Renovierung hat ein großer Teil der Fassade zerstört, erhalten sind nur ein steinernes Portal und Fensterbogen.

 

9.

plebania.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 BUDYNEK BYŁEGO SĄDU (OBECNIE PRZYCHODNIA)neorenesansowy budynek z 1900 r. Niegdyś siedziba sądu, obecnie mieści sie tu Praktyka Lekarza Rodzinnego.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 BUDOVA BÝVALÉHO SOUDU (NYNÍ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO)novorenesanční budova z r. 1900. Kdysi soudní úřad, dnes tu má svou praxi rodinný lékař.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The building of former court (present - left luggage office) – a neorenaissance building from 1900, formerly it was a court-house, present there is a family medical practice.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 EHEMALIGES GERICHTSHAUS (JETZT ARZTPRAXIS) – ein Gebäude im neorenaissancen Stil aus dem Jahre 1900, früher war hier Gerichtsamt, zur Zeit Arztpraxis.

 

10.

Certyfikat.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 DĄB PAPIESKI „Papieski dąb” nr 414  wyhodowany  z żołędzi pochodzących z najstarszego dębu w Polsce - „Dębu Chrobrego”. Żołędzie te poświęcone zostały  28.04.2004r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Dąb posadzony został z inicjatywy Nadleśnictwa Międzylesie w 2006 r.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 PAPEŽSKÝ DUB „Papežský dub” číslo 414, vypěstovaný ze žaludů, pocházejících z nejstaršího dubu v Polsku - „Dębu Chrobrego”. Žaludy byly posvěceny 28. 4. 2004 svatým Otcem Janem Pavlem II. Dub byl vysazen zásluhou Nadlesnictí Międzylesie v r. 2006.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Pope’s Oak - the Pope’s Oak no 414, grown from acorns from the oldest oak in Poland “the Chrobry Oak”; the acorns were blessed by Pope John Paul II on 28th April 2004; the oak was planted on initiative of the Forest Inspectorate of Międzylesie in 2006.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 PAPSTEICHE – „Papsteiche“ Nr. 414, angepflanzte von Eicheln einer der ältesten Eiche in Polen- „Chrobry –Eiche“. Die Früchte einer Eiche wurden am 28 April 2004 vom Heiligen Vater Johannes Paul II geweiht. Die Eiche wurde durch Oberforstbezirk im 2006 gepflanzt.

 

11.

gazownia.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 ZESPÓŁ BUDYNKÓW BYŁEJ GAZOWNI dwa okazałe, utrzymane w stylu budownictwa ceglanego budynki - produkcyjny  oraz  administracyjno- mieszkalny, usytuowane na północy wschód od rynku. Dzięki wybudowanej w 1905 r. gazowni miasto zyskało nowe, niezwykle cenne źródło energii świetlnej i cieplnej.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 SKUPINA BUDOV BÝVALÉ PLYNÁRNY dva výstavní domy, dochované ve stylu cihlových staveb - výrobní a současně administrativní a bytové prostory - umístěné severovýchodně od náměstí. Díky plynárně, vybudované v r. 1905, získalo město nový, neobyčejně cenný zdroj světelné a tepelné energie.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The complex of former gas – works’ buildings - two magnificent brick buildings: the first one – production and the second one administrative – residential, situated on the north – east from the market; thanks to the built gas – works in 1905, the town gained a new, very precious source of light and thermal energy.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 EHEMALIGES GASWERKGEBÄUDE -  zwei große Ziegelgebäude: Fabrik- und Wohngebäude, die im nordöstlichen Teil der Stadt stehen. Mit dem Gaswerkbau in dem Jahre 1905 bekam die Stadt neue, wertvolle Heiz- und Lichtenergiequelle.

 

12.

domki.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 DOMY TKACZY - pozostałość z siedmiu drewnianych „Domków Tkaczy” („Domki Siedmiu Braci”) ,wzniesione w koń. XVIII w. Drewniano- murowane, parterowe z dwupoziomowymi poddaszami mieszkalno-użytkowymi. Reszta zespołu pomimo remontów została rozebrana, ostatnie dwa domy częściowo rekonstruowane – ustawione szczytowo, z oszalowanymi szczytami i dachami krytymi gontem. W przyziemiu podcienia na drewnianych,  zmieczowanych słupkach, w podcieniach skromne portale i okna w opaskach.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 DOMY TKALCŮ - pozůstalé ze sedmi dřevěných „Domków Tkaczy” („Domky sedmi bratří”), postavené na konci 18. století. Roubenky, přízemní s dvoupatrovým obytným i nebytovým podkrovím. Zbytek skupiny domků byl při opravách rozebrán, poslední dva domy byly částečně rekonstruoány – seřazeny štíty, s dřevem pobytými štíty a střechami krytými šindelem. V přízemí, pod podloubím na dřevěných sloupech, pod podloubím jsou skromné portály a lemovaná okna.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Houses of Weavers remains of seven wooden “Houses of Weavers” (“Houses of Seven Brothers”), built at the end of 18th century; the houses are wooden – stone, single-storeyed with two – levels residential – usable attics. The rest of the complex was pulled down despite of renovation; the last two houses were partly rebuilt – placed vertical with timbered peaks and a roof covered with shingle; arcades rest at wooden, sword - shaped pillars, and are decorated by modest portals and windows in slings.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 WEBERHÄUSER – Das Überbleibsel von sieben alten hölzernen Weberhäuser vom Ende des XVIII Jhs., gebaut aus Stein und Holz, einstöckig mit einem Wohndachboden. Der Rest des Komplexes statt der Renovierung wurde abgerissen, letzte zwei Häuser wurden teilweise rekonstruiert – die Giebelwand im Vordergrund, Hausdach mit Schindel bedeckt, die gewölbten Lauben auf den Holzpfeiler. In dem Laubengang befindet sich ein Portal.

 

13.

trzy dworki.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 ALEJA SPACEROWA – na Trzy Dworki – niezwykle malownicza,porośnięta drzewami , droga z Międzylesia do Pisar i Boboszowa. Wiódł tędy stary trakt kupiecki - bursztynowy z Bałtyku na Morawy.  Niegdyś droga ta prowadziła do przysiółka Międzylesia zwanego „Trzy Dworki”, który w okresie międzywojennym był miejscem spotkań i spacerów mieszkańców Międzylesia. Obecnie drogą tą  udajemy się na szczyt Sikornika (550 m).

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 VYCHÁZKOVÁ ALEJ – Ke Třem Dvorkům – neobyčejně malebná cesta, zarostlá stromovím, z Międzylesie do Pisar a Boboszowa. Vedla tudy stará obchodní jantarová cesta z Baltiku na Moravu. Kdysi vedla do mezileské osady zvané „Tři Dvorky”, která v době mezi válkami byla místem setkání a procházek obyvatel Mezilesí. Dnes se touto cestou chodí na vrcholek Sikornika (550 m).

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Walking Alley - for Three Cottages - a road from Międzylesie to Pisar and Boboszów is unusually picturesque, overgrown with trees; that road led the old merchant - amber route from the Baltic Sea to Moravia; long time ago it led to a small settlement called “the Three Cottages” , which in the interwars years was a place of meetings and walking residents of Międzylesie; currently that road leads to Sikorniki Peak (550 m).

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 BAUMALLEE – DREI HÖFE -  sehr landschaftliche Baumallee aus Mittelwalde nach Schreibendorf und Bobischau. Es führte hier ein Bersteinweg von Ostsee zu Möhren. Früher führte der Weg nach Siedlung Mittelwalde sog. „Drei Höfe“, die in den Zwischenkriegszeiten ein Treff- und Spaziergängepunkt der Stadtbewohner war. Zur Zeit kann man die Straße entlang bis Sikornik (550m ü. M.) kommen.

 

14.

rozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 PUNKT WIDOKOWY – SOBIESKIEGO usytuowany na granicy miasta u wylotu ul.J.III Sobieskiego, stąd rozlega się panorama południowo- zachodniej części miasta. Widok m.in. na osiedle mieszkaniowe przy dworcu PKP, dawny zakład tkacki, na dalszym planie Góry Bystrzyckie z Masywem Bochniaka (712 m) na czele. Od wschodu widok na południowe ramię Masywu Śnieżnika z Trójmorskim Wierchem (1145 m), Puchaczem (1175 m), Goworkiem (1320 m), Małym Śnieżnikiem (1326m).

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 VYHLÍDKOVÝ BOD – SOBIESKIEGO nachází se na okraji města u výjezdu z ul. J. III Sobieskiego, odtud je viditelná panorama jihozápadní části města. Mimo jiné pohled na obytnou zástavbu u nádraží PKP, někdejší tkalcovský závod, dále Góry Bystrzyckie s Masivem Bochniaka (712 m) v popředí. Na východě pohled na jižní hřeben Masivu Śnieżnika s Trójmorskim Wierchem (1 145 m), Puchaczem (1 175 m), Goworkiem (1 320 m) a Małym Śnieżnikiem (1 326 m).

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Sobieski’s Observation Deck situated at the border of Międzylesie, at the end of Jan III Sobeski Street, where you can admire beautiful panorama of south – west part of the town, i.a. housing estate nearby the train station, the old wavears plant and in the background - Bystrzyckie Mountains with the Bochniak Massif; from the east side you can see south part of the Śniżnik Massif with the Trójmorski Wierch(1145 m), the Puchacz (1175m) the Gworek(1320m)and the Little Śniżnik (1326m).

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 LANDSCHAFTSPUNKT – SOBIESKIEGO - an der Stadtgrenze, an der Sobieskiego- Straße. Von hier erstreckt sich schöne südwestliche Stadtpanorama, Aussicht auf eine Siedlung am Bahnhof, ehemaliges Weberunternehmen, im Hintergrund Habelschwerdter Gebirge mit Bochniak-Massiv. Im Osten vollzieht sich schöne Schicht auf Glatzer Schneegebirge, Dreimeerberg (1145m ü.M.), Puchacz(1175m ü.M.), Goworek (1320m ü.M.), Mały Śnieżnik(1326m ü.M.).

 

15.

14-Wps-2002-02.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 SUKIENNICEobiekt barokowy  z ok.1740r., przy drodze krajowej, prowadzącej do granicy państwa. Pierwotnie była to długa, 14-osiowa budowla, siedziba kupca Ludwiga, hurtownika i poważnego eksportera płótna i innych wyrobów lnianych na rynki europejskie. Obecnie sukiennice to dwukondygnacyjny budynek, ustawiony kalenicowo, gdzie w odrestaurowanej części  mieści się zajazd.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 SUKIENNICE (SKLAD SUKNA)barokní objekt z období kolem r.1740, u krajské silnice, vedoucí ke státní hranici. Původně to byla dlouhá stavba se 14 budovami, sídlo kupce Ludwiga, obchodníka a váženého exportéra plátna a jiných lněných výrobků na evropské trhy. Dnes je to dvoupodlažní budova, do ulice situována hřebenem střechy, kde je v zrestaurované části umístěn hostinec.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Drapers' Hall a  baroque building from circa 1740, situated by national road leading to the state  border; firstly it was long, 14 - axial building, a residence of merchant Ludwig, a wholesaler and an exporter of canvas and other canvas products to Europeans markets; now the Draper’s Hall is two – storey building, placed in gabled way, where in restored part you can find an inn.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 TUCHHALLEN - Barockbau aus dem Jahre 1740, an der Ausfallstraße zur polnisch-tschechischen Grenze. Erhalten sind noch vier von ursprünglich 14 Achsen. Tuchhallen wurden aus einer Stiftung des Leinwandfabrikanten Ludwig errichtet. Heutzutage Tuchhallen ist ein zweistöckiges Gebäude mit Dachfirst, wo sich im renovierten Teil ein Gasthof befindet.

 

16.

ewangelicki.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 KOŚCIÓŁ POEWANGELICKI  wzniesiona latach 1899-1900 świątynia, w stylu łączącym elementy stylu neoromańskiego i noegotyckiego. Budynek kościoła to  jednonawowy korpus, oświetlony ostrołucznymi oknami,osłonięty  dwuspadowym dachem, z wydzielonym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium, nakrytym  oddzielnym dachem i czworoboczną, smukłą wieżą. Obiekt położony przy ulicy Wojska Polskiego łączącej rynek ze stacją kolejową.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 EVANGELICKÝ KOSTEL svatyně postavená v letech 1899-1900 ve slohu spojujícím prvky novorómánské a novogotické. Budova kostela je jednolodní, prosvětlená ostře lomenými okny, krytá sedlovou střechou, s odděleným vícebokým uzavřeným presbytářem, krytým vlastní stříškou a s čtyřbokou štíhlou věží. Objekt stojí při ulici Wojska Polskiego, spojující náměstí s železniční stanicí.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Postevangelical Church – a temple built in the years 1899 – 1900, connective neoromanesque and neogothic style; this is an aisleless church, lighted by ogival windows, sheltered by two-side roof, with an attached multilateral closed prezbytery; the prezbytery is covered with separate roof and a quadrilateral slender tower;the church is located in the Wojska Polskiego Street, which connects the market with train station.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 EHEMALIGE EVANGELISCHE KIRCHE - gebaut in den Jahren 1899-1900, im neoromanischen und neogotischen Stil, mit den Spitzbogenfenstern in der Mittelschiff , alles ist mit einem Satteldach bedeckt. Das Presbyterium ist mit einem getrennten Dach bedeckt. Die Kirche befindet sich an der Wojska Polskiego-Straße, die zum Bahnhof führt.

 

17.

zdeel.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 ZESPÓŁ BUDYNKÓW DAWNEGO ZAKŁADU TKACKIEGOcharakterystyczna budowla z z 1 ćw. XIX w.. Na pocz. XXw. w budynku tym istniała tkalnia mechaniczna.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 SKUPINA BUDOV BÝVALÉHO TKALCOVSKÉHO ZÁVODUcharakteristická stavba z první čtvrtiny 19. století. Na počátku 20. století tu byla mechanická tkalcovna.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Complex of Buildings of an Old Weavers Plant – characteristic building from the beginning of 19th century; at the beginning of 20th century there was a mechanical weaver’s shop; at present there is Institut of Electonic Experimental Plant III which makes electroinsulating elements on graund of epoxy resins and other reinforced by glass fibrebarroque.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 EHEMALIGES WEBERUNTERNEHMEN - charakterisches Gebäude vom Anfang des XIX. Jhs. Am Anfang des XX. Jhs. befand sich in dem Gebäude mechanische Weberei.

 

18.

figury.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 ZESPÓŁ FIGURALNY – RZEŹBA usytuowana nieopodal dworca PKP,  barokowa, kamienna  grupa figuralna z 1719 r. warsztatu lesickiego,  przedstawiająca Trójcę Świętą i Koronację Maryi.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 SKUPINA SOCH nachází se nedaleko nádraží PKP,  barokní, kamenná skupina postav z r. 1719, z lesické dílny, představuje Svatou Trojici a Korunovaci Panny Marie.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The figural complex sculpture, situated nearby the train station , baroque stone figural group from 1719, the lesicki technique; the complex presents the Holy Trinity and the Coronation of Maria.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 SKULPTUR - in der Nähe des Bahnhofs, steinerne Figur im Barockstil aus 1719,die in Freiwalde (Lesica) entstand, stellt die Heielige Dreifaltigkeit und die Marienkrönung dar.

 

19.

stacja.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 ZESPÓŁ BUDYNKÓW STACYJNYCH w roku 1875 do Międzylesia doprowadzono linię kolejową z Wrocławia do Kłodzka, którą następnie przedłużono do Czech. W skład zespołu wchodzą: ceglany  budynek stacyjny, trzy ceglane domy dla kolejarzy i wieża ciśnień z 1908 r.. Dworzec stanowi graniczne przejście kolejowe.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 SKUPINA STANIČNÍCH BUDOV v roce 1875 byla do Międzylesie přivedena železniční trať z Wrocławi do Kłodzka, která byla později prodloužena do Čech. Do skupiny patří: cihlová staniční budova, tři cihlové obytné domy pro železničáře a tlaková věž z r. 1908. Nádraží je pohraniční přechodovou stanicí.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The complex of railyway station buildings – in 1875 a railway line from Wrocława to Kłodzko was led to Międzylesie, later it was lengthened to Czech; the complex consists of brick railyway station building, three brick houses for railwaymen and a water tower from 1908; the train station is also a border crossing point between Poland and the Czech Republic.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 BAHNHOFSGEBÄUDE - im Jahre 1875 entstand Eisenbahnlinie von Breslau über Galtz zur Tschechei. Der Bestandteil des Kompexes sind Bahnhofsgebüde aus Ziegel, drei Ziegelgebäude für Eisenbahnangestellter und Wasserturm aus dem Jahre 1908.

 

20.

rozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 PUNKT WIDOKOWY – KOLEJOWA  - (przy placu dworca PKP). Miejsce znajdujące sie przy zejściu schodami do ul. Pionierów. Piękna panorama miasta Międzylesie wraz z południowym, granicznym ramieniem Masywu Śnieżnika z widocznym Śnieżnikiem (1425 m), Czarną Górą (1205 m), Żmijowcem (1150 m), Małym Śieżnikiem (1326 m), Goworkiem (1320 m),Puchaczem (1175 m), Trójmorskim Wierchem (1154 m). U stóp Masywu widoczne wsie: Jaworek, Nowa Wieś , Goworów i Szklarnia.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 VYHLÍDKOVÝ BOD – KOLEJOWA - (prostranství u nádraží PKP). Místo se na chází u schodiště do ul. Pionierów. Pěkné panorama města Międzylesie spolu s jižním, hraničním hřebenem Masivu Śnieżnika s pohledem na vrcholky Śnieżnik (1 425 m), Czarna Góra (1 205 m), Żmijowec (1 150 m), Mały Śieżnik (1 326 m), Goworek (1 320 m), Puchacz (1 175 m), Trójmorski Wierch (1 154 m). Na úbočí masivu jsou viditelné vsi: Jaworek, Nowa Wieś , Goworów a Szklarnia.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The observation deck – Kolejowa ( near the train station’ square) is situated by to the Pionierów Street; you can admire beautiful panorama of Międzylesie and of south, border part of the Śnieżnik Massif with Śniżnik (1425 m), the Black Mountain (1205m), the Żmijowiec (1150m), the Little Śniżnik (1326m) the Gworek ( 1320m), the Puchacz (1175 m) and theTrójmorski Wierch (1154m); at the foot of Massif you can see some small villiges: Jaworek, Nowa Wieś, Goworów and Szklarnia.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 LANDSCHAFTSPUNKT - KOLEJOWA-STRAßE - ( in der Nähe vom Bahnhof) Ein Platz an der Pionierów-Straße, an der Treppe.Schöne Stadtpanorama mit Aussicht auf Glatzer Schneeberg (1425m ü.M.), Schwarzer Berg (1205m ü.M.), Żmijowiec (1150m ü.M.), Mały Śnieżnik (1326m ü. M), Goworek (1320m ü. M.), Puchacz (1175m ü.M.), Dreimeerberg (1145m ü.M.). Am Fuße des Massivs sichtbar sind Dörfer: Urnitz, Neundorf, Lauterbach, Gläsendorf.

 

21.

boisko.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 ZESPÓŁ SPORTOWYzlokalizowany przy ulicy Kościelnej, o powierzchni ok. 1 ha, zespół sportowo-rekreacyjny im. A.Skowrona, stanowi  boisko z kilkutorową bieżnią, widownia mogącą pomieścić 300 osób, a także zespół sanitariatów i pomieszczeń socjalnych oraz parking. Odbywa się tu większość imprez sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym: bloki sportowo- rekreacyjne, mecze, zawody i turnieje. Nieopodal usytuowany jest basen kąpielowy (trzy niecki).

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 SPORTOVNÍ AREÁLnachází se v ul. Kościelnej, na ploše kolem 1 ha, rekreačně-sportovní areál nesoucí jméno A. Skowrona, skládá se z hřiště s několika běžeckými dráhami, hlediště s kapacitou 300 diváků a také skupinu sanitárního a sociálního příslušenství s parkovištěm. Koná se tu většina sportovních akcí lokálního i regionálního významu: soutěže sportovní a rekreační, utkání, závody a turnaje. Nedaleko se nachází plavecký bazén (tři nádrže).

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The A. Skowron sports -recreational complex located at the Kościelna Street on the area of 1 ha, consists of sports ground with several racetrucks, an audience for 300 people, also social facilities and a carpark; majority of sport events - local and regional - take place here in the comlex: sports -recreational blocks , matches, competitions and tournaments; nearby the comlplex there is a swimingpool (three basins).

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 SPORTKOMPLEX - der A.Skowron-Sport- und Erholungskomplex an der Kościelna-Straße, die Fläche beträgt 1ha. Der Komplex besitzt einen Spotplatz mit einem Rennbahn, einen Schauplatz für 300 Zuschauer, Sanitärobjekte und einen Parkplatz. Es finden hier lokale und überregionale Sportveranstaltungen statt, wie z.B. Fußballspiele, Wettbewerbe, Turniere. In der Nähe gibt es ein Schwimmbad mit drei Becken.

 

22.

oczyszczalnia.jpegrozmiar: 0,61 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:57:57 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓWusytuowana na obrzeżach miasta, mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, pracująca w oparciu  o metodę osadu czynnego, posiada również ciąg technologiczny przeróbki osadu czynnego  Wybudowana przy wsparciu środków przedakcesyjnych PHARE oraz  WFOŚiGW, oddana została do użytku w 2002 roku.  Ogólna moc przerobowa oczyszczalni to 800 m³ na dobę z możliwością rozbudowy do 1.600 m³. Oczyszczalnia pracuje na bazie miejskiego kolektora ściekowego oraz ścieków dowożonych i zarządzana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.

rozmiar: 1,56 KB
pobrań: 9
data: 2008-01-22 15:54:40 ČISTIČKA ODPADNÍCH VODnachází se na okraji města, mechanická a biologická čistírna odpadních vod, pracuje s podporou metody činných usazenin, má též technologické zařízení na zpracování aktivních usazenin. Byla vybudována za podpory finančních prostředků předvstupního fondu PHARE a též WFOŚiGW, k užívání byla předána v roce 2002. Celkově je čistírna schopna zpracovávat 800 m³ za den s možností výkonu do 1.600 m³. Čistírna pracuje jako sběrač městské kanalizační sítě a zpracovává i odpadní vody dovážené, je pod správou Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej v Międzylesie.

rozmiar: 1,35 KB
pobrań: 2
data: 2008-01-22 15:58:03 The Sewage Treatment Plant - situated in the suberb; it’s a mechanical – biological sewage treatment plant working based on method of activated sludge, it also owns technological line of processing of activated sludge; built by support means of PHARE and WFOŚiGW, was finished in 2002; general power of sewage treatment plant is 800 m3 for twenty – four hours with an opportunity of plant extension to 1600m3; sewage treatment plant works based on townssewerage and provided sewage; it is managed by the institution of municipal and housing economy in Międzylesie.

rozmiar: 0,56 KB
pobrań: 5
data: 2008-01-22 15:57:48 KLÄRANLAGE - befindet sich am Stadtrand, mechanisch-biologische Kläranlage, es werden hier die Belebtschlammverfahren verwendet. Die Kläranlage wurde dank der finanziellen Unterstützung vom PHARE-Programm und WFOŚiGW (Wojewodschaftsfond für Umweltschutz) gebaut und ist seit 2002 im Gebrauch. Die Kläranlage reinigt 800m3  Schmutzwassers pro Tag (sie ist imstande auch 1600m3), das durch ein Kanalnetz zugeführt wird und von Wohnungs-und Kommunalunternehmen in Mittelwalde verwaltet wird.

 

Do zobaczenia na trasie.  Good-bye in the route.  Zum Sehen in der Trasse.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 140
W tym miesiącu: 30532
Od początku: 24162610
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne