Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
pl. Wolności 1; 57-530 Międzylesie
 Brak opisu obrazka

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - mgr Tomasz Korczak 

 
Sekretarzmgr A. Kruk

Skarbnik A.Ziental

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek - 7.15 - 15.15;
wtorek - 8.00 - 16.00;
środa - 7.15 - 15.15;
czwartek - 7.15 - 15.15;
piątek - 7.15 - 15.15

 tel. (074) 8 126 374;   8 126 327;   fax. (074) 8 126 126;       mail:

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE


Postępuj zawsze tak, aby maksyma twojego postępowania mogła stać się prawem powszechnym”.
Kant
 
 
PREAMBUŁA
W celu zapewnienia rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego
wykonywania powierzonych zadań,  ustanawia się
KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
jako zespół norm oparty na  prawdzie, szacunku,
uczciwości i lojalności


 
Rozdział I
Zasady ogólne
Art.1
1. Niniejszy Kodeks zawiera ogólne wartości i zasady dobrej praktyki administracyjnej, będące podstawą godnego zachowania się pracowników w miejscu pracy, a także poza nim.
2. Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego.
3. Normy etyczne mają zastosowanie do wszystkich pracowników Urzędu w zakresie wykonywanej przez nich pracy, wzajemnego stosunku do współpracowników, jak również ich relacji z innymi osobami.
 
Rozdział II
Wykonywanie obowiązków
Art. 2
1. Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, zawsze kierując się dobrem wspólnoty samorządowej.
2. Przy realizacji zadań przestrzega przepisów prawa i działa w jego granicach.
3. Rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonuje powierzone zadania.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji pracownik zapewni przestrzeganie zasady równego traktowania. Powstrzyma się w szczególności od wszelkiego nieusprawiedliwionego nierównego traktowania osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne; przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.
5. W toku podejmowania decyzji pracownik zwróci uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.
6. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie. Na jego  postępowanie nie będzie miał wpływu, w żadnym czasie, interes osobisty, rodzinny lub narodowy, ani też nie będzie wpływać presja polityczna. Pracownik nie będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby interes finansowy.
7. Racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem gminnym i środkami publicznymi.
8. Pracownik  dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej.
9. W kontaktach z klientami pracownik pozostaje usługodawcą i zachowuje się uprzejmie, taktownie i wyrozumiale, mając na względzie różny stopień rozumienia przez klienta zawiłości przepisów.
10. Odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną (e-mail), pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
11. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje klienta do właściwego pracownika.
12. Pracownik przyjmuje zasadną krytykę, uznaje popełnione błędy i stara się je naprawić.
 
Rozdział III
Kreowanie wizerunku pracownika i Urzędu
Art.3
1. Pracownicy wykonują powierzone obowiązki, a także polecenia służbowe sumiennie i kompetentnie, mając na względzie usprawnienie funkcjonowania Urzędu i ciągłej poprawy efektywności pracy.
2. Zmierzają do podnoszenia swoich kwalifikacji i kultury osobistej.
3. Pracownicy dążą do bieżącej znajomości przepisów prawnych oraz merytorycznych i prawnych okoliczności prowadzonych spraw.
4. Pracownicy są lojalni wobec siebie i odnoszą się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych. Starają się zapobiegać sytuacjom konfliktowym w pracy.
5. Pracownicy dbają o schludny i estetyczny wygląd.
 
Rozdział IV
Przejrzystość postępowania i zapobieganie korupcji
Art. 4
1. Postępowanie pracowników w wykonywaniu ich zadań jest jawne.
2. Pracownik ma obowiązek informowania organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępniania dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.
Art. 5
1. Pracownik nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość, jakąkolwiek interesowność lub korupcję.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie, pracownik ma obowiązek zgłoszenia bezpośredniemu przełożonemu lub, w przypadku braku reakcji, odpowiednim organom.
 
Rozdział V
Zasady monitoringu i przeglądu Kodeksu Etycznego
Art. 6
Zasady ogólne
1. Za prowadzenie monitoringu i dokonywanie przeglądów Kodeksu Etycznego  Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządzania Jakością,  który sporządza roczny raport funkcjonowania Kodeksu.
2. W/w raport sporządzany jest i podawany do wiadomości pracowników i na stronie internetowej www.miedzylesie.pl
3. W przypadku wprowadzania zmian w zapisach kodeksu obowiązuje taka sama procedura, jak przy jego opracowaniu i przyjęciu do stosowania.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
Art. 7
Kodeks jest dokumentem urzędowym. Po zapoznaniu się z nim i przyjęciu go przez pracowników, jego treść zostanie podana do publicznej wiadomości.
Art. 8
Każdy nowo przyjęty pracownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Kodeksu.
 
Art. 9
Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegania zasad i postanowień niniejszego Kodeksu.
 
Art. 10
Wprowadzenie zmian w Kodeksie jest możliwe po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem podpisanym przez co najmniej 5 pracowników.
 
podpisał
/-/ Tomasz Korczak Burmistrz Miasta i Gminy Miedzylesie

Raport

z przeglądu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie został wprowadzony Dyspozycją Nr 5/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Przegląd Kodeksu został przeprowadzony przez Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu poprzez wypełnienie ankiet ( wzór stanowi zał nr 1 do raportu ). Badaniem objęto  26 pracowników tut. urzędu.
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu mają świadomość funkcjonowania Kodeksu Etycznego.  22 ankietowanych pracowników   wskazuje ,że wprowadzenie Kodeksu Etycznego było dobrym rozwiązaniem i przyczyniło się do poprawy jakości pracy, a 4 ankietowanych było przeciwnego zdania. Spośród ankietowanych 25 pracowników kieruje się zapisami Kodeksu Etycznego. Odnotowano 4 odpowiedzi, że kodeks ten nie spełnia swojego zadania ,co może świadczyć o tym, że część pracowników nie kieruje się nim w swojej pracy.21 badanych dobrze oceniło funkcjonowanie Kodeksu Etycznego, natomiast 2 ankietowanych źle oceniło jego funkcjonowanie.24 badanych uważa, że Kodeks Etyczny jest dobrym sposobem promowania otwartości i uczciwości w pracy, a 2 udzieliło odpowiedzi negatywnej. 18 ankietowanych uważa, że nie są potrzebne  zmiany w Kodeksie Etycznym ,a 8 jest odmiennego zdania. Wszyscy ankietowani deklarują, że nie przyjmowali korzyści materialnych lub osobistych za załatwienie sprawy.
Wnioski :
87% pracowników wypełniło ankietę dotyczącą funkcjonowania Kodeksu Etycznego. Wszyscy ankietowani zapoznali się z treścią Kodeksu Etycznego czyli pracownicy wiedzą o istnieniu takiego dokumentu i deklarują, że znają jego treść.85% ankietowanych uważa, że wprowadzenie Kodeksu Etycznego było dobrym rozwiązaniem a 15 % jest przeciwnego zdania. Ponad 96 % ankietowanych zadeklarowało, że kieruje się w swojej pracy zapisami Kodeksu Etycznego. 30% ankietowanych uważa, że potrzebne są zmiany w Kodeksie Etycznym, ale żaden spośród pracowników nie przedstawił merytorycznej propozycji zmian.

Międzylesie,23.01.2012 r.
Opr.Helena Leka
Pełnomocnik Zarządzania Jakością