Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
pl. Wolności 1; 57-530 Międzylesie
 GCI_remont2 001.jpeg

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - mgr Tomasz Korczak 

 
Sekretarzmgr A. Kruk

Skarbnik - mgr H. Leka

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek - 7.15 - 15.15;
wtorek - 8.00 - 16.00;
środa - 7.15 - 15.15;
czwartek - 7.15 - 15.15;
piątek - 7.15 - 15.15

 tel. (074) 8 126 374;   8 126 327;   fax. (074) 8 126 126;                    mail:

Referaty organizacyjne

Finansowy 

Organizacyjny

Spraw Obywatel.  Urząd Stanu Cywilnego

Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Infrastruktury Technicznej

mgr Helena Leka

Danuta Kałużna 

Izabela Kuś

mgr Wiesława Szyrszeń

mgr inż. Krzysztof Ważgint

 Samodzielne stanowiska

Sekretarz

Pełnomocnik SZJ, Specjalista. ds. zamówień publicznych Biuro Rady Miejskiej Stanowisko ds. Oświaty i OSP  Radca Prawny
mgr Aleksandra Kruk

Aleksandra Kosowska

Zdzisław Krutkiewicz

mec.mgr Piotr Masalski

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE


Postępuj zawsze tak, aby maksyma twojego postępowania mogła stać się prawem powszechnym”.
Kant
 
 
PREAMBUŁA
W celu zapewnienia rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego
wykonywania powierzonych zadań,  ustanawia się
KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
jako zespół norm oparty na  prawdzie, szacunku,
uczciwości i lojalnościRozdział I
Zasady ogólne
Art.1
1. Niniejszy Kodeks zawiera ogólne wartości i zasady dobrej praktyki administracyjnej, będące podstawą godnego zachowania się pracowników w miejscu pracy, a także poza nim.
2. Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego.
3. Normy etyczne mają zastosowanie do wszystkich pracowników Urzędu w zakresie wykonywanej przez nich pracy, wzajemnego stosunku do współpracowników, jak również ich relacji z innymi osobami.

Rozdział II
Wykonywanie obowiązków
Art. 2
1. Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, zawsze kierując się dobrem wspólnoty samorządowej.
2. Przy realizacji zadań przestrzega przepisów prawa i działa w jego granicach.
3. Rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonuje powierzone zadania.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji pracownik zapewni przestrzeganie zasady równego traktowania. Powstrzyma się w szczególności od wszelkiego nieusprawiedliwionego nierównego traktowania osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne; przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.
5. W toku podejmowania decyzji pracownik zwróci uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.
6. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie. Na jego  postępowanie nie będzie miał wpływu, w żadnym czasie, interes osobisty, rodzinny lub narodowy, ani też nie będzie wpływać presja polityczna. Pracownik nie będzie uczestniczył w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby interes finansowy.
7. Racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem gminnym i środkami publicznymi.
8. Pracownik  dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej.
9. W kontaktach z klientami pracownik pozostaje usługodawcą i zachowuje się uprzejmie, taktownie i wyrozumiale, mając na względzie różny stopień rozumienia przez klienta zawiłości przepisów.
10. Odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną (e-mail), pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
11. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje klienta do właściwego pracownika.
12. Pracownik przyjmuje zasadną krytykę, uznaje popełnione błędy i stara się je naprawić.
 
Rozdział III
Kreowanie wizerunku pracownika i Urzędu
Art.3
1. Pracownicy wykonują powierzone obowiązki, a także polecenia służbowe sumiennie i kompetentnie, mając na względzie usprawnienie funkcjonowania Urzędu i ciągłej poprawy efektywności pracy.
2. Zmierzają do podnoszenia swoich kwalifikacji i kultury osobistej.
3. Pracownicy dążą do bieżącej znajomości przepisów prawnych oraz merytorycznych i prawnych okoliczności prowadzonych spraw.
4. Pracownicy są lojalni wobec siebie i odnoszą się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych. Starają się zapobiegać sytuacjom konfliktowym w pracy.
5. Pracownicy dbają o schludny i estetyczny wygląd.
 
Rozdział IV
Przejrzystość postępowania i zapobieganie korupcji
Art. 4
1. Postępowanie pracowników w wykonywaniu ich zadań jest jawne.
2. Pracownik ma obowiązek informowania organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępniania dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.
Art. 5
1. Pracownik nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość, jakąkolwiek interesowność lub korupcję.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie, pracownik ma obowiązek zgłoszenia bezpośredniemu przełożonemu lub, w przypadku braku reakcji, odpowiednim organom.
 
Rozdział V
Zasady monitoringu i przeglądu Kodeksu Etycznego
Art. 6
Zasady ogólne
1. Za prowadzenie monitoringu i dokonywanie przeglądów Kodeksu Etycznego  Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządzania Jakością,  który sporządza roczny raport funkcjonowania Kodeksu.
2. W/w raport sporządzany jest i podawany do wiadomości pracowników i na stronie internetowej www.miedzylesie.pl
3. W przypadku wprowadzania zmian w zapisach kodeksu obowiązuje taka sama procedura, jak przy jego opracowaniu i przyjęciu do stosowania.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
Art. 7
Kodeks jest dokumentem urzędowym. Po zapoznaniu się z nim i przyjęciu go przez pracowników, jego treść zostanie podana do publicznej wiadomości.
Art. 8
Każdy nowo przyjęty pracownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Kodeksu.
 
Art. 9
Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegania zasad i postanowień niniejszego Kodeksu.
 
Art. 10
Wprowadzenie zmian w Kodeksie jest możliwe po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem podpisanym przez co najmniej 5 pracowników.
 
podpisał
/-/ Tomasz Korczak Burmistrz Miasta i Gminy Miedzylesie

Raport

z przeglądu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie został wprowadzony Dyspozycją Nr 5/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Przegląd Kodeksu został przeprowadzony przez Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu poprzez wypełnienie ankiet ( wzór stanowi zał nr 1 do raportu ). Badaniem objęto  26 pracowników tut. urzędu.
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu mają świadomość funkcjonowania Kodeksu Etycznego.  22 ankietowanych pracowników   wskazuje ,że wprowadzenie Kodeksu Etycznego było dobrym rozwiązaniem i przyczyniło się do poprawy jakości pracy, a 4 ankietowanych było przeciwnego zdania. Spośród ankietowanych 25 pracowników kieruje się zapisami Kodeksu Etycznego. Odnotowano 4 odpowiedzi, że kodeks ten nie spełnia swojego zadania ,co może świadczyć o tym, że część pracowników nie kieruje się nim w swojej pracy.21 badanych dobrze oceniło funkcjonowanie Kodeksu Etycznego, natomiast 2 ankietowanych źle oceniło jego funkcjonowanie.24 badanych uważa, że Kodeks Etyczny jest dobrym sposobem promowania otwartości i uczciwości w pracy, a 2 udzieliło odpowiedzi negatywnej. 18 ankietowanych uważa, że nie są potrzebne  zmiany w Kodeksie Etycznym ,a 8 jest odmiennego zdania. Wszyscy ankietowani deklarują, że nie przyjmowali korzyści materialnych lub osobistych za załatwienie sprawy.
Wnioski :
87% pracowników wypełniło ankietę dotyczącą funkcjonowania Kodeksu Etycznego. Wszyscy ankietowani zapoznali się z treścią Kodeksu Etycznego czyli pracownicy wiedzą o istnieniu takiego dokumentu i deklarują, że znają jego treść.85% ankietowanych uważa, że wprowadzenie Kodeksu Etycznego było dobrym rozwiązaniem a 15 % jest przeciwnego zdania. Ponad 96 % ankietowanych zadeklarowało, że kieruje się w swojej pracy zapisami Kodeksu Etycznego. 30% ankietowanych uważa, że potrzebne są zmiany w Kodeksie Etycznym, ale żaden spośród pracowników nie przedstawił merytorycznej propozycji zmian.

Międzylesie,23.01.2012 r.
Opr.Helena Leka
Pełnomocnik Zarządzania Jakością
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3051
W tym miesiącu: 187365
Od początku: 18330780
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne