E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Teren nr 6 - BOBOSZÓW, dz. 388 o pow. 0,40 ha

1.Położenie nieruchomości – obręb BOBOSZÓW, dz. 388 o pow. 0,40 ha, SW1K/00044174/9

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona we wsi Boboszów. Dostępność komunikacyjna  z drogi gminnej gruntowej. W pobliżu nieruchomości przebiega linia energetyczna. Działka położona jest bezpośrednio przy potoku.  Na działce znajduje się las o pow. 0,10 ha i występują następujące gatunki drzew: klon, olcha, wierzba, lipa, jarzębina, czeremcha, topola i osika.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – brak

 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

- 2MN44- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,

- 2ZL21 – tereny lasów i zadrzewień istniejące.

MN

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

Przeznaczenie uzupełniające:

usługi komercyjne nieuciążliwe, usługi turystyki

urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

zieleń urządzona.

zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,

agroturystyka

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej zabudowy regionalnej,

w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

w modernizowanych lub remontowanych budynkach należy zachować istniejącą wysokość

dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,

ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5,

 
ZL

Przeznaczenie podstawowe - tereny lasów i zadrzewień - istniejące,

gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów,

dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe),

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 580
W tym miesiącu: 38184
Od początku: 24387076
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne