E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Teren nr 6 - JODŁÓW, dz. 207/4 o pow. 0,4333 ha

1. Położenie nieruchomości – obręb Jodłów działka nr 207/4, o pow. 0,3444 ha, KW 44168

2. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest na obrzeżach, w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia . Przez teren działki przebiega pas dużych głazów, w obrębie którego występuje kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, swobodny dostęp do głównej, asfaltowej drobi przebiegającej przez Jodłów. Kształt działki nieregularny, którego jeden z boków przylega bezpośrednio do potoku Nysa Kłodzka. Otoczenie nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.

3. Cena nieruchomości: Brak

4. Ustala się dwu letni termin zagospodarowania nieruchomości od dnia zawarcia umowy notarialnej, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, z zastrzeżeniem prawa odkupu nieruchomości w przypadku nie dochowania powyższego terminu.

5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie - 10ME5/UT

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo- rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym oraz usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego

1. Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

b) usługi handlu, gastronomii,

c) obiekty sportowe,

d) zieleń urządzona,

e) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) Ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów usługowo-rzemieślniczych i produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych.

b) ogrodzenia posesji od strony terenów publicznych (dróg) należy wykonywać wyłącznie jako ażurowe, z przewagą materiałów naturalnych (drewno, kamień, materiały ceramiczne, zamiennie dopuszcza się okładziny imitujące piaskowiec lub ceramikę), dopuszcza się również stosowanie żywopłotów.

c) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy, o walorach i charakterze regionalnym,

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, pokrycie dachów - dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, dopuszcza się stosowanie materiałów naturalnych odpowiednio zabezpieczonych do stanu niepalności,

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5.

4. Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, ustalonych w § 7.

5. Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego zawarte w § 8.


 

Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego

1) wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego w następujących miejscowościach: Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, Miedzylesiu, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i Szklarni.

2) w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

a) ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem,

b) ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem;

c) dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

e) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

f) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

g) ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu.

 

Na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny obowiązuje zakaz, zgodnie z przepisami szczególnymi:

a) wznoszenia obiektów uciążliwych powodujących pogarszanie się stanu środowiska,

b) wprowadzania zmian stosunków wodnych, niekorzystnych dla ekosytemu,

c) utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

d) poboru kruszywa i eksploatacji odkrywkowej

e) dokonywania prac ziemnych naruszających w sposób trwały rzeźbę terenu oraz prowadzenia czynności powodujących wzmożenie procesów erozyjnych,

f) prowadzenia ferm hodowli zwierząt,

g) umieszczania tablic ogłoszeniowych bez zgody Dyrektora Parku.

 mpzp207-4.jpeg

dz207-4.jpeg

km Jodłow.jpeg

zdjęcie207-4.jpeg

Kontakt:

Wiesława Szyrszeń - Kierownik

Ewa Siwek- Inspektor

tel. 074 8 126 327, 074 8 126 374, 074 8 126 347

fax. 074 8 126 126
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 809
W tym miesiącu: 54704
Od początku: 24073062
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne