E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Teren nr 4 - ROZTOKI, dz. 343 o pow. 1,43 ha

 

1. Położenie nieruchomości – obręb Roztoki działka nr 343, o pow. 1,43 ha, KW 44169


2. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na obrzeżach wsi w rejonie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Działka położona jest na terenie ze spadkiem w kierunku południowym przy drodze asfaltowej (krajowej nr 33). Możliwość podłączenia się do sieci energetycznej.

3. Cena nieruchomości: Brak

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie - 19MU10/19R20


19MU10

  1. na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust.3

  2. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K” oraz dla strefy obserwacji archeologicznej „OW” ustalonej w § 7.

  3. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony uzdrowiskowej „C” ustalonej w § 8.

     MU

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - usługowa, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,zieleń urządzona i mała architektura.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o walorach i cechach regionlanych,

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ,

e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe na terenie wsi i 5 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe w mieście, lecz nie więcej niż 8 m dla obiektów we wsiach i 16 w mieście licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu, w modernizowanych lub remontowanych budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości.

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8 we wsiach i 1,5 w mieście

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, w przypadkach uwzględnionych względami architektonicznymi i krajobrazowymi dopuszcza się dachy płaskie, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5.


19R20

1. na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust.24

2. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K” dla strefy ochrony konserwatorskiej "B", dla strefy obserwacji archeologicznej „OW” ustalonej w § 7.

3. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego ustalone w § 8, ust. 6.

4. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony uzdrowiskowej „C” ustalonej w § 8

R

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe

2. dopuszcza się:

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokości 5-8 m,

b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, oraz prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia.

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.

Strefa „B" częściowej ochrony konserwatorskiej

1. wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej w następujących miejscowościach: Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Goworowie, Jaworku, Międzylesiu, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni.

2. w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia:

a) ustala się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, sposobu zagospodarowania działek siedliskowych;

b) ustala się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów,

c) wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków przestrzennych i planistycznych,

d) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,

e) ustala się wymóg uzgadniania ze Służbą Ochrony Zabytków zmian rodzaju nawierzchni dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu,

f) ustala się wymóg konsultowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:

* budowy nowych obiektów kubaturowych,

* remontów, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w wykazie zabytków architektury i budownictwa,

* zmian historycznie ukształtowanych wnętrz urbanistycznych i ruralistycznych,

* prowadzenia prac ziemnych,

g) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy w zakresie gabarytów i sposobu kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej,

h) zaleca się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących,

i) ustala się wysokość zabudowy na terenach wsi 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, w mieście 4 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

j) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu (z wykluczeniem materiałów dochówkopodobnych),

k) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci.

     

Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego

1. wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego w następujących miejscowościach: Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, Miedzylesiu, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i Szklarni.

2. w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

a) ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem,

b) ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem;

c) dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

e) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

f) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

g) ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu.

 

Strefa „OW" obserwacji archeologicznej dla miejscowości o średniowiecznej metryce i stanowisk archeologicznych.

1. wyznacza się strefę „OW” obserwacji archeologicznej w następujących miejscowościach: Boboszowie, Długopolu Górnym,Dolniku, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Miedzylesiu, Nagodzicach, Nowej Wsi, Roztokach, Różance i Szklarni.

2. w granicach strefy OW” obserwacji archeologicznej obowiązują następujące ustalenia:

a) na obszarze działek, na których leżą stanowiska archeologiczne wszelka działalność inwestycyjna uzależniona jest od opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obszar bezpośredniego zagrożenia powodziowego.

1. Ustala się obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego, wyznaczone na rysunku planu (zasięg wody stuletniej), a którym zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią.

2. W granicach obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Na rysunkach planów naniesiono proponowaną lokalizację suchych zbiorników przeciwpowodziowych Roztokl i Boboszów, według Studium Ochrony Przed Powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka.


Na terenie strefa „B” i „C” ochrony uzdrowiska Długopole Zdrój obowiązuje:

1. Zakaz dokonywania wyrębu drzew, likwidowania drzewostanów i terenów rekreacyjnych.

2. Zachowania powierzchni biologicznie czynnej w strefie „B” 60 % i w strefie „C” 50 %,

3. Wyposażenie terenu w pełną infrastrukturę techniczną i wodno – kanalizacyjną.

4. Realizacja parkingów ekologicznych.

5. Nie wprowadzanie obiektów i zakładów szkodzących środowisku naturalnemu.

6. Strefy stanowią funkcjonalne przedłużenie strefy „A” ochrony uzdrowiska Długopole Zdrój i pełnią rolę otuliny Strefy „A”

mpzp343rozotki.jpeg
 

Roztoki 343.jpeg

km roztoki.jpeg

zdjęcie 343.jpeg

Osoba do kontaktu

Wiesława Szyrszeń
Kierownik

Ewa Siwek - Inspektor
Telefon: (0-74) 812-63-27
Fax: (0-74) 812-61-26
E-mail: ;

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 524
W tym miesiącu: 38128
Od początku: 24387020
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne