E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Teren nr 3 - BOBOSZÓW, dz. 200 o pow. 1,46 ha

 

1. Położenie nieruchomości – obręb BOBOSZÓW działka nr 190, o pow. 5,46 ha, KW 44174

2. Położenie i opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona przy głównej drodze asfaltowej, przebiegającej przez miejscowość, droga krajowa nr 33, w bliskim sąsiedztwie międzynarodowego przejścia granicznego Boboszów- Dolni Lipka.

3. Cena nieruchomości: brak

4. Ustala się dwu letni termin zagospodarowania nieruchomości od dnia zawarcia umowy notarialnej, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, z zastrzeżeniem prawa odkupu nieruchomości w przypadku nie dochowania powyższego terminu.

5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie - 2UT2/U

UT

1. Przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa – jako lokale właścicieli lub zarządców obiektów usługowych.

b) usługi handlu, gastronomii,

c) obiekty sportowe,

d) zieleń urządzona,

e) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej
i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5,

U

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług, na wydzielonych działkach

2. Dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów,

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne i publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych,

3. Dopuszczalne funkcje towarzyszące:

a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

b) obiekty małej architektury,

c) zieleń urządzona,

d) lokale mieszkalne.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

d) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,

e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane,

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe we wsiach i 4 kondygnacji w tym poddasze użytkowe w mieście, lecz nie więcej niż 14 m we wsiach i 16 m w mieście, licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 w mieście 1,5

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5.

Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego

1) wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego w następujących miejscowościach: Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, Miedzylesiu, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i Szklarni.

2) w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

* ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem,

* ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem;

* dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,

* ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

* zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

* ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

* ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu.

mpzp200.jpeg

200.jpeg

mapa kilometry.jpeg

Osoba do kontaktu

Wiesława Szyrszeń
Kierownik

Ewa Siwek - Inspektor
Telefon: (0-74) 812-63-27
Fax: (0-74) 812-61-26
E-mail: ;

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1332
W tym miesiącu: 45056
Od początku: 24393948
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne