E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Teren nr 8 - MIĘDZYLESIE, dz. 185/33 o pow. 0,0887 ha

1. MIĘDZYLESIE, dz. 185/33 o pow. 0,0887 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Kościelnej w centralnej strefie miasta. W pobliżu nieruchomości przebiega pełna infrastruktura sieci uzbrojenia terenu. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest bardzo dobra.

2. Przeznaczenie nieruchomości 1MN23

MN

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

Przeznaczenie uzupełniające:

usługi komercyjne nieuciążliwe, usługi turystyki

urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

zieleń urządzona.

zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,

agroturystyka

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej zabudowy regionalnej,

w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

w modernizowanych lub remontowanych budynkach należy zachować istniejącą wysokość

dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,

ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5,

na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, dla strefy j ochrony konserwatorskiej "B" oraz dla strefy obserwacji archeologicznej „OW” ustalonych w § 7.

na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego zawarte w § 8 ust. 6

 
Strefa „B" częściowej ochrony konserwatorskiej

   2) w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia:

ustala się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, sposobu zagospodarowania działek siedliskowych;

 ustala się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów,

wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków przestrzennych i planistycznych,

 nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,

 ustala się wymóg uzgadniania ze Służbą Ochrony Zabytków zmian rodzaju nawierzchni dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu,

ustala się wymóg konsultowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:

- remontów, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w wykazie zabytków architektury i budownictwa,

- prowadzenia prac ziemnych,

nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy w zakresie gabarytów i sposobu kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej,

 zaleca się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących,

ustala się wysokość zabudowy na terenach wsi 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, w mieście 4 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu (z wykluczeniem materiałów dochówkopodobnych),

zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci.

 2) w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem,

 ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem;

dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,

 ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

 zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

 ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

 ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu.

 2) w granicach strefy OW” obserwacji archeologicznej obowiązują następujące ustalenia:

na obszarze działek, na których leżą stanowiska archeologiczne wszelka działalność inwestycyjna uzależniona jest od opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 W granicach obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.

Na rysunkach planów naniesiono proponowaną lokalizację suchych zbiorników przeciwpowodziowych Roztokl i Boboszów, według Studium Ochrony Przed Powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka.

 mapa Międzylesie dz. 185_33.jpeg
zdjęcie lotnicze.jpeg
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 360
W tym miesiącu: 31188
Od początku: 24380080
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne