E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Teren nr 7 - LESICA, dz. 312/2 o pow. 0,39 ha

1. LESICA dz. 312/2 o pow. 0,39 ha

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej, przebiegającej przez wieś, prowadzącej z Międzylesia w kierunku Różanki. Istnieje możliwość podłączenia do linii energii elektrycznej.

 3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.
 4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:
 Przeznaczenie podstawowe 12 MN14

MN

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

Przeznaczenie uzupełniające:

usługi komercyjne nieuciążliwe, usługi turystyki

urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

zieleń urządzona.

zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,

agroturystyka

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej zabudowy regionalnej,

w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

w modernizowanych lub remontowanych budynkach należy zachować istniejącą wysokość

dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,

ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5,

Na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust.1

5. Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich zawarte w § 8.
 
W Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich obowiązuje zgodnie z przepisami szczególnymi:

zakaz wznoszenia obiektów uciążliwych powodujących pogarszanie się stanu środowiska,

ograniczenie lokalizacji obiektów turystycznych i rekreacyjnych do terenów niezalesionych,

zasada dostosowania zabudowy do lokalnych tradycji i krajobrazu,

prowadzenie wzmożonego nadzoru budowlanego w zakresie ładu przestrzennego i dyscypliny budowlanej.

 mapa Lesica 312_2.jpeg

zdjęcie lotnicze.jpeg                                                                                      
 
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 57
W tym miesiącu: 35385
Od początku: 24384277
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne