Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Referat Organizacyjny

nr. pok. 7 ( I p. ), nr. tel.74 8126-327-sekretariat

nr. pok. 11 i 12 ( I p. ), nr. wew. tel. 17,19, 23,25

 

Kierownik Referatu: Marek Gliński-  nr tel wew. 23

 

Pracownicy Referatu:

Katarzyna Bernasińska - inspektor w sekretariacie Urzędu - nr tel. wew. 19

Joanna Niedental - podinspektor  - nr tel. wew. 25

mgr Justyna Adamów- inspektor - nr tel. wew. 25

Olga Ziętara- inspektor - nr tel. wew. 17

Waldemar Brandys - konserwator

Małgorzata Jurkiewicz- pracownik ds. utrzymania czystości

Krystyna Trojanowska- pracownik ds. utrzymania czystości

 

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Urzędu, w szczególności:

 1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej Urzędu oraz prowadzenie jej ewidencji;
 2. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków wpływających do Urzędu oraz innej dokumentacji w tym zakresie;
 3. Przygotowywanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, w tym protokołowanie;
 4. Prenumerata czasopism;
 5. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
 6. Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do Archiwum Państwowego;
 7. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;
 8. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe;
 9. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu;
 10. Ewidencja czasu pracy pracowników;
 11. Kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych;
 12. Tworzenie i aktualizacja informacji w ramach Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu;
 13. Przygotowywanie procedur związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze oraz organizacja służby przygotowawczej dla pracownika;
 14. Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym Urzędu, w tym:
 1. planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie;
 2. prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu, a w szczególności:

               - administrowanie systemem komputerowym,

               - administrowanie bazami danych,

               - sporządzanie kopii danych,

               - prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,

      c. nadzór na bezpieczeństwem i ochroną danych,

      d. nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach
          pracy;

 1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
 2. Prowadzenie spraw związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:
 1. wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie rejestru i sprawozdawczość w tym zakresie;
 2. opracowywanie i wdrażanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 3. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 1. realizacja zadań wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym opracowywanie i wdrażanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 2. prowadzenie ewidencji zabytków i innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa;
 3. prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych;
 4. prowadzenie czynności z zakresu ochrony zdrowia;
 5. opiniowanie rozkładów jazdy PKS;
 6. promocja zdrowego stylu życia poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu;
 7. prowadzenie i nadzorowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:
 1. nadzór nad tworzeniem rocznych i wieloletnich zadań o charakterze priorytetowym oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. analiza i ocena częściowych sprawozdań przedkładanych przez organizacje pozarządowe i in. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 
 3. kontrola realizacji zadania publicznego,
 4. nadzór nad sprawozdaniami z realizacji rocznych programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;
 1. współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki;
 2. koordynowanie działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 3. promocja Gminy, w tym:
 1. organizowanie dorocznych obchodów  Dni Międzylesia;
 2. promocja w mediach i wydawnictwach,
 3. redagowanie i wydawanie informatora gminnego;
 1. Organizacja współpracy Gminy z zagranicą;
 2. Organizowanie i nadzorowanie działalności reklamowej i promocyjnej Gminy w zakresie przedsiębiorczości;
 3. Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury;
 4. Dokumentowanie wydarzeń kulturalnych Gminy;
 5. Udzielanie podległym jednostkom organizacyjnym pomocy w realizacji ich zadań statutowych.

 

Druki do pobrania:

Ewidencja działalności gospodarczej:

 • Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

DOCwniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych NOWY.doc

PDFwniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

 • Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

DOCzgłoszenie zmiany w zezwoleniu.doc

PDFzgłoszenie zmiany w zezwoleniu.pdf

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

DOCOswiadczenie_roczne_wartosc_sprzed_nap_alkoholowych_2016.doc

PDFOswiadczenie_roczne_wartosc_sprzed_nap_alkoholowych_2016.pdf

PDFklauzula informacyjna RODO.pdf

Numer konta na który należy dokonywać opłat:

75 9523 1040 0100 2176 2001 0001

Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/Bystrzyca Kłodzka

w tytule przelewu proszę wpisać "opłata sprzedaż alkoholu rata... za okres... Imię Nazwisko, numer zezwolenia"

 

Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Regulamin wspierania projektów realizowanych przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DOCKarta projektu wraz z regulaminem - GFPiRPA.doc

DOCSprawozdanie z realizacji projektu z GFPiRPA.doc

 

Gminny Fundusz Przedziwdziałania Narkomanii:

 •  Regulamin wspierania projektów realizowanych przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Narkomanii

DOCRegulamin z wnioskiem GFPN.doc

DOCXsprawozdanie GFPN.docx

 

Obiekty świadczące usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi:

 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi

DOCWZÓR WNIOSKU wpis-do-ewidencji-obiektow-swiadczacych-uslugi-hotelarskie.doc

PDFWZÓR WNIOSKU.pdf

 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi

 

 

Masz zapytanie, chcesz wiedzieć więcej ?

Napisz na adres:    z dopiskiem "Referat Organizacyjny"

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7329
W tym miesiącu: 161635
Od początku: 20299407
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne