E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Urząd Stanu Cywilnego

nr. pok. 8 ( I p. ), telefon 74 8 126 327 wew. 13

adres e-mail: usc@miedzylesie.pl

Z-ca Kierownika USC  - Daria Bartkowska 

 Rejestracja stanu cywilnego odbywa się w gminie w urzędzie stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Rejestracja stanu cywilnego polega na dokumentowaniu zdarzeń takich jak urodzenia, małżeństwa, zgony w formie odpowiednich aktów stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego to jest wpis o urodzeniu, małżeństwie i zgonie osoby w Rejestrze Stanu Cywilnego (lub w papierowej księdze) wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na jego treść lub ważność; akt stanu cywilnego stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych, jego niezgodność z prawdą może być udowodniona w postępowaniu sądowym

Wzmianka dodatkowa to wpis będący częścią aktu stanu cywilnego, chronologicznie dołączany, wpływający na treść lub ważność aktu stanu cywilnego; podstawa wzmianki np. prawomocne orzeczenie o rozwodzie, decyzja administracyjna o zmianie nazwiska

Przypisek to informacja o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacja wpływająca na jej stan cywilny zamieszczana przy aktach stanu cywilnego

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

a) Właściwość rzeczowa organów

 • Wójt (burmistrz, prezydent miasta) - jest kierownikiem urzędu stanu cywilnego z mocy prawa
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego i zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego - dokonuje czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Konsul - dokonuje określonych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego za granicą

b) Właściwość miejscowa organów

Właściwość miejscowa kierownika urzędu stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego:

 • Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu – wg miejsca danego zdarzenia

 

c) dokumenty, które można uzyskać w wybranym urzędzie stanu cywilnego:

 • odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • zaświadczenie o stanie cywilnym
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

 

SPRAWY ZAŁATWIANE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W MIĘDZYLESIU:

I. Rejestracja urodzeń

ZAKRES

 Rejestracja urodzeń następuje na podstawie zgłoszenia urodzenia, które  dokonuje się w urzędzie  stanu cywilnego na terenie, którego  miało miejsce urodzenie dziecka. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

 USC  I piętro pokój nr 8

 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka,

dodatkowo:

 • cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego .

 

OSOBY UPRAWNIONE DO ZGŁOSZENIA URODZENIA DZIECKA:

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

 • ojciec dziecka albo matka jeżeli posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  w pozostałych przypadkach  zgłoszenia urodzenia  dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki dziecka.
 • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka,
 • Urodzenie dziecka rodzice mogą zgłosić w formie dokumentu elektronicznego na portalu obywatel.gov.pl

 

UWAGI!

Opłata skarbowa  za pełnomocnictwo – 17 zł.

 

Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie ( Bank Spółdzielczy w Kłodzku ) :           75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Niezwłocznie

 

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIANIA.

 Protokół zgłoszenia urodzenia.

 Akt urodzenia.

 Po dokonaniu  rejestracji zdarzenia osobie zgłaszającej to zdarzenie wydawany jest jeden odpis skrócony aktu stanu cywilnego.

Nadanie numeru PESEL oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru PESEL.

Zameldowanie na pobyt stały.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez Kierownika USC  Międzylesie  przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem tut.  kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

OPŁATY:

Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

PODSTAWA  PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

ZAKRES

      Oświadczenia o uznaniu ojcostwa  składane jest przed  wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety w przypadku uznania dziecka poczętego a jeszcze nieurodzonego.
 2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 3. Dokument tożsamości – do wglądu.

INNE INFORMACJE:

 1. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
 2. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 3. Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
 4. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
 5. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
 6. Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
 7. W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
 8. Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.
 9. Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed urodzeniem dziecka.
 10.  Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda. 
 11. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę ojcostwa dziecka.

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

      Niezwłocznie

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

       Protokół przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

       Rejestracja oświadczenia o uznaniu ojcostwa dokonywana jest w rejestrze uznań przez kierownika, który przyjął oświadczenie.

Na wniosek matki lub ojca dziecka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

 TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

OPŁATY

      Przyjęcie oświadczenia  i wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 2. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

 

ZAKRES

 Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

 USC  I piętro pokój nr 8

 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

 

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIANIA.

 •  Protokół zgłoszenia urodzenia.
 •  Wpisanie do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej.

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC  Międzylesie  przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem tut.  kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

OPŁATY:

Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa - 11,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie ( Bank Spółdzielczy w Kłodzku ) :

75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.

 

PODSTAWA  PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego .
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej .

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Rejestracja małżeństw

           A. ŚLUB CYWILNY

ZAKRES

  Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego  i jego rejestracja.

Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

     USC  I piętro pokój nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1. W momencie zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają :

·          dowody  osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,

·           pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed  kierownikiem USC

·          od nieletnich kobiet:

-          prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,

-        od obywateli polskich

- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

·          od cudzoziemców:

-          dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,

-          pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia  małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie przed konsulem wg miejsca zamieszkania za granicą,

-        odpis aktu urodzenia , a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzenia jego nieistnienia , albo odpis atu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa , jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

-          dowód tożsamości – paszport z wizą,

·          gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika:

-          prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez  pełnomocnika,

-          pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie,

.               wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC, gdy przyjęcie tych oświadczeń ma mieć miejsce poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego

.                   dowód wpłaty

 

2. Zawarcie związku małżeńskiego.

·          Dowody osobiste osób zawierających związek małżeński.

·          Dowody tożsamości dwóch świadków.

 UWAGI!

Jeżeli chociaż jedna ww osób nie zna języka polskiego małżeństwo jest zawierane przy udziale tłumacza.

WYNIK SPRAWY-SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada).

Złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa

Złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński udokumentowane w formie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

                      Akt małżeństwa.

TERMIN – CZAS  TRWANIA SPRAWY

                        Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte  przed upływem  miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają  je zawrzeć, złożyły  kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

UWAGI!

 Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej - 84zł

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1000 zł

PODSTAWA PRAWNA

 1.  Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 2.  Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r,-Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 5. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej 
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu cywilnego

            B. ŚLUB KONKORDATOWY

ZAKRES

Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje wybrany przez osoby zainteresowane kierownik urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

 

MIEJSCE  ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 8

 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

 

1.  Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa zawierające:

dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo- do wglądu

   pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC.

      Dodatkowo:

od nieletnich kobiet:

- prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa

 

od cudzoziemców:

- dokument stwierdzający możność  zawarcia związku  małżeńskiego wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia tego dokumentu,

- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie przed Konsulem wg zamieszkania za granicą,

-        odpis aktu urodzenia , a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzenia jego nieistnienia , albo odpis atu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa , jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

- dokument  tożsamości –do wglądu,

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

        W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających    zawarcie małżeństwa.

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

      Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności  wyłączających zawarcie małżeństwa.

     Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

     

2. Rejestracja związku małżeńskiego zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem

                cywilno-prawnym

            Na podstawie  zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz  zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego, dostarczone przez uprawnionego duchownego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego zaświadczenia przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA     

Akt małżeństwa.

 

OPŁATY

Zaświadczenie  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione z opłaty skarbowej.

UWAGI!

 Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej– 84,00 zł.

 

Opłatę skarbową można wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie pok. Nr 3 na parterze lub na rachunek bankowy Urzędy Miasta i Gminy Międzylesie:

                                              75 9523 1040 0100 2176 2001 0001

PODSTAWA  PRAWNA

 

 1. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
 2. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

PDFwniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności.pdf (149,37KB)
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Zaświadczenie  stwierdzające że zgodne z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

ZAKRES

 Wniosek o wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula.

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

        USC  I piętro  pokój nr 8

 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.
 2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
 3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z jego tłumaczeniem.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. Dokument tożsamości – do wglądu.

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Niezwłocznie.

 

WYNIK SPRAWAY – SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

 

OPŁATY

  Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej zaświadczenie – 38,00 zł.

Opłatę skarbową można wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie pok. Nr 3 na parterze lub na rachunek bankowy Urzędy Miasta i Gminy Międzylesie:

75 9523 1040 0100 2176 2001 0001

UWAGI !!!

Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego
 2.  Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 

PDFwniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej.pdf (148,98KB)
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

ZAKRES

      Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane jest  przed wybranym  Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoba rozwiedziona może złożyć przed upływem trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu do protokołu. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Dokument tożsamości- do wglądu.

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Niezwłocznie.

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

     Protokół przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Międzylesie, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika tut.  USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

OPŁATY

     Przyjęcie oświadczenia podlega opłacie skarbowej: oświadczenie- 11,00 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Rejestracja zgonów

ZAKRES

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego na terenie którego miał miejsce zgon lub miejsce znalezienia zwłok.

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego  karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

USC   I piętro  pokój nr 8

 

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM/ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ:

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • Pozostały małżonek(a)
 • Krewni zstępni
 • Krewni wstępni
 • Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
 • Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną.

Opłaty:

 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym ( rodzicom, dziadkom), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwo i małżonkowi 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1)       Karta zgonu stwierdzającego zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.

2)       Pisemne zgłoszenie prokuratury ,gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

3)       Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).

4)       Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

5)       Książeczka wojskowa osoby zmarłej , jeżeli jest w posiadaniu osoby zgłaszającej zgon.  

6)       Pełnomocnictwo – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika.

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Wydanie odpisu skróconego aktu zgonu po dokonaniu zgłoszenia i rejestracji zgonu następuje niezwłocznie.

 

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 Protokół zgłoszenia zgonu.

 Akt zgonu.

 

 Po dokonaniu  rejestracji zdarzenia osobie zgłaszającej to zdarzenie wydawany jest jeden odpis skrócony aktu stanu cywilnego.

UWAGI!

Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej

PODSTAWA  PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r,-Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 4. Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO LUB REJESTRU STANU CYWILNEGO

 

ZAKRES

      Wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego odbywa się w systemie teleinformatycznym.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      Urząd Stanu Cywilnego   I piętro  pokój nr 8, tel. 74 8 126 327 wew. 13

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

      Wydawanie odpisów skróconych  i zupełnych, wielojęzycznych odpisów skróconych  aktów stanu cywilnego  oraz zaświadczeń dla:

1.        Osoby, której akt dotyczy, jej  małżonka, wstępnych(rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa :

·         Wniosek

·         Dowód wpłaty

·         Dowód osobisty ( do wglądu)

2.        Innych osób, które wykażą interes prawny:

·         Wniosek

·         Dowód wpłaty

·         Dowód osobisty ( do wglądu)

·         Dokument wykazujący interes prawny

UWAGA!

        Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu .

 

3.        Osób upoważnionych:

·         Wniosek

·         Dowód wpłaty

·         Dowód osobisty ( do wglądu)

·         Pełnomocnictwo

UWAGA!

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

WYNIK  SPRAWY

 1. Odpis aktu stanu cywilnego (skrócony , zupełny lub wielojęzyczny),

UWAGA!

Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mają taką samą wartość, jak odpisy wydane na polskich drukach i są uznawane bez potrzeby legalizacji lub równoważnej formalności oraz bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia na terytorium każdego z Państw, związanych Konwencją nr 16 tj.: Niemiec, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Szwajcarii, Turcji, Słowenii, Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Mołdawii, Litwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii, Republika Zielonego Przylądka

2.    Zaświadczenie o stanie cywilnym –ważne przez 6 miesięcy od daty sporządzenia.

3    Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – ważne przez 6 miesięcy od daty sporządzenia.

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

 1. 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeśli kierownik USC odmówi wydania odpisu, wyda Ci decyzję administracyjną – masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do Wojewody Dolnośląskiego. Odwołanie zanieś do kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję.

OPŁATA SKARBOWA:

1. odpis skrócony  - 22zł

2. odpis zupełny - 33 zł

3. wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

4.Zaświadczenie o stanie cywilnym  - 38 zł

5. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

6. Pozostałe zaświadczenia – 26 zł

6. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł.

Opłatę skarbową można wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie pok. Nr 3 na parterze lub na rachunek bankowy Urzędy Miasta i Gminy Międzylesie:                              75 9523 1040 0100 2176 2001 0001

PODSTAWA  PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r,-Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 4. Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych           aktów stanu cywilnego
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

 DO POBRANIA:

 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego PDFwniosek o wydanie odpis aktu stanu cywilnego.pdf (170,28KB)
   
 2. Wniosek  wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym PDFWniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_stanie_cywilnym_ważny_od_18_kwietnia_2020.pdf (231,55KB)
   
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osobyPDFwniosek o wydanie zaswiadczenia o zameszczonych lub niezamieszczonych w SRP danych.pdf (139,66KB)
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Sprostowanie aktu stanu cywilnego 

ZAKRES

          Sprostowanie aktów stanu cywilnego następuje przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt.

            Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby  lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi aktami stanu cywilnego podlega sprostowaniu. W przypadku sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie  zagranicznego dokumentu  stanu cywilnego sporządzonym w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski  dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

         USC   I piętro  pokój nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1.        Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

2.        Dowód osobisty ( do wglądu).

3.        Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

4.        Dokumenty, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia  28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

TERMIN- CZAS TRWANIA SPRAWY

Wnioski o sprostowanie  aktu stanu cywilnego załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Jednak w  przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca ,a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy .

WYNIK SPRAWY- SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.  Po dokonaniu sprostowania wydaje się  odpis zupełny sprostowanego  aktu stanu cywilnego wnioskodawcy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Międzylesiu.

UWAGI!

Sprostowanie aktu stanu cywilnego podlega opłacie skarbowej:

Wydanie zupełnego odpisu  aktu stanu cywilnego w wyniku jego sprostowaniana wniosek strony -  39,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

( Bank Spółdzielczy w Kłodzku ) 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.

Do podania należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego
 2.  Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

DO POBRANIA:

PDFwniosek o sprostowanie2.pdf (125,58KB)
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

ZAKRES

Uzupełnienia aktów stanu cywilnego następuje przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt.

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych podlega uzupełnieniu na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny. W przypadku uzupełnienia aktu stanu cywilnego na podstawie  zagranicznego dokumentu  stanu cywilnego sporządzonym w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski  dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA                                                                                          

         USC   I piętro  pokój nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1.        Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

2.        Dowód osobisty ( do wglądu)

3.        Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

4.        Dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

TERMIN- CZAS TRWANIA SPRAWY

Wnioski o uzupełnienie  aktu stanu cywilnego załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Jednak w  przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca ,a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy .

WYNIK SPRAWY- SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.  Po dokonaniu uzupełnienia wydaje się  odpis zupełny uzupełnionego  aktu stanu cywilnego wnioskodawcy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Międzylesiu.

 

UWAGI!

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego podlega opłacie skarbowej:

Wydanie zupełnego odpisu  aktu stanu cywilnego w wyniku jego uzupełnienia na wniosek strony -  39,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

( Bank Spółdzielczy w Kłodzku ) 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.

Do podania należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego
 2.  Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

DO POBRANIA:

PDFwniosek o uzupełnienie.pdf (104,88KB)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI.Transkrypcja aktów stanu cywilnego

ZAKRES

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Akt stanu cywilnego sporządzony za granica może być przeniesiony do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy , osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA                                                                                          

            USC   I piętro  pokój  nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Wniosek o dokonanie transkrypcji
 2. Oryginał zagranicznego dokumentu  stanu cywilnego
 3. Oryginał tłumaczenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokonany przez tłumacza przysięgłego.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. Dokument tożsamości- do wglądu
 6. Pełnomocnictwo

UWAGI!

APOSTILLE
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, może również zażądać dokumentów opatrzonych klauzulą „Apostille”. Tryb postępowania rozróżniony jest ze względu na państwa, które są stroną Konwencji haskiej z 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) oraz na te, które nie są stroną niniejszej Konwencji. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Sporządzane jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie. Celem uzyskania klauzuli „Apostille” na dokumencie wydanym przez organ państwa obcego w celu posługiwania się nimi  w państwach, które są stroną Konwencji haskiej, należy zwrócić się do organów państwa pochodzenia. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https:// www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille.

 

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez :

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również :

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa nie podlegają zwrotowi.

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Wnioski o transkrypcję  aktu stanu cywilnego załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Jednak w  przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca ,a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

            Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego z adnotacją o transkrypcji.    

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Międzylesiu.

OPŁATY

Transkrypcja aktu stanu cywilnego podlega opłacie skarbowej:

Wydanie zupełnego odpisu  aktu stanu cywilnego po transkrypcji wniosek strony -  50,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

( Bank Spółdzielczy w Kłodzku ) 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.

 

Do podania należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty.

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego
 2.  Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego
 3.  Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

PDFwniosek o transkrypcjęAU2023.pdf (161,78KB)
PDFwniosek o transkrypcjęAM2023.pdf (193,70KB)
PDFwniosek o transkrypcjęAZ2023.pdf (163,62KB) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Odtworzenie aktów stanu cywilnego

PDFodtworzenie.pdf (218,09KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIII. Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwiska

ZAKRES

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska można złożyć do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

a) nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,

b) na nazwisko używane

c) na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

d) na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku.

Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.

Zmiana nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

 Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.

W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Dowód osobisty.
 2. Dowody osobiste rodziców,  dziecka, które ukończyło 13 lat.- do wglądu.
 3. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.
 4. Oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska małoletniego dziecka.
 5. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat wyrażające zgodę na zmianę nazwiska, które musi być złożone w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub w formie pisemnej poświadczone przez notariusza lub konsula.
 6. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

OPŁATY

Wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej:  - 37,00 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie nazwiska jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

     Decyzja administracyjna.

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

W sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, po jego zakończeniu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Międzylesie przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIV. PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z NADAWANIEM MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

ZAKRES

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.

MIEJSCE  ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

Wniosek

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami  zostaną przekazane do Wojewody Dolnośląskiego, a w dalszej kolejności do Urzędu Stanu Cywilnego.

Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Urząd Stanu Cywilnego powiadomi jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Uroczystość wręczenia Medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.    

 TRYB ODWOŁAWCZY

W procedurze wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie obowiązuje tryb odwoławczy.

OPŁATY          

Nie podlega opłacie skarbowej.

PODSTAWA PRAWANA:

 • Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i oznaczeniach
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

DO POBRANIA:

PDFzgłoszenie o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.pdf (158,59KB)
 

PDFklauzula RODO - medale za długoletnie pozycie małżeńskie.pdf (725,97KB)

 

=====================================================================================================

 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 3 na parterze.

Opłatę skarbową można też wpłacić na konto Urzędu Bank Spółdzielczy w Kłodzku Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Filia w Międzylesiu

nr rachunku: 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.

Oryginał dowodu wpłaty należy zawsze dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

======================================================================================================

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cyilnego i ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska)

PDFKLAUZULA USC.pdf (71,59KB)
 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2188
W tym miesiącu: 52765
Od początku: 24401657
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne