E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ i GOSPODARKI

pok. Nr 17 (II p.), tel. 74 8 126 327 wew. 14, 27 i 40, oraz pok. nr. pok. 22 ( II p.) 74 8 126 327 wew.  20, 26 i 39

Kierownik Referatu  - mgr inż. Ewa Siwek, wew. 14

Pracownicy:

 1. mgr Agata Rarus - środki pomocowe z UE i krajowe, gospodarka opadami, przydziały mieszkań komunalnych ( pokój nr 22). - wew. 20
 2. Kacper Pietraszuk -  infrastruktura drogowa dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, organizacja robót publicznych, środki pomocowe krajowe i z UE, zamówienia publiczne prowadzenie inwestycji i nadzoru, zajęcie pasa drogowego, uzgadniania w zakresie przeprowadzania infrastruktury technicznej, działania w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii,  realizacja działań w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, środki pomocowe z UE i krajowe  (pokój nr 22) - wew. 26.
 3.  Gabriela Miśków - infrastruktura drogowa dróg gminnych, organizacja robót publicznych, środki pomocowe krajowe i z UE, zamówienia publiczne prowadzenie inwestycji i nadzoru, zajęcie pasa drogowego, uzgadniania w zakresie przeprowadzania infrastruktury technicznej, działania w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii,  realizacja działań w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, środki pomocowe z UE i krajowe  (pokój nr 22) - wew. 26. 
 4. mgr Agata Kubat - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego, numery adresowe budynków i nazewnictwo ulic, środki pomocowe z UE i krajowe (pokój nr 22) - wew. 39.
 5. mgr Agnieszka Majewska- wydzierżawianie gruntów rolnych, realizacja zadań w ramach środków funduszu sołeckiego oraz Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, zeznania świadków potwierdzające prace w gospodarstwie rolnym, współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy – sołectwami oraz jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa,  realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, stosunki wodne na gruntach,  klęski żywiołowe w rolnictwie, zezwolenia na psy uznane za rasy agresywne,  ( pokój nr 17) - wew. 27.
 6. Dariusz Kosacz – gospodarka w lasach komunalnych, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, mediacje w sporach dot. wysokości odszkodowania za zniszczone plony przez zwierzynę leśną, realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest, współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy – sołectwami, stowarzyszeniami, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (pok. 17)- wew. 27.
 7. mgr. inż. Katarzyna Marcinek – podziały i rozgraniczenia nieruchomości, gospodarowanie nieruchomości, zbycie, nabycie, obciążanie, dzierżawa, najem), regulacja stanów prawnych ksiąg wieczystych, opłaty adiacenckie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ochrona gruntów rolnych i leśnych, zamówienia publiczne (pok. 17) - wew. 40

 

I. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

 1. rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego;
 3. wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzylesie i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego;
 4. sprawy związane ze zmianą wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
 5. opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 6. zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II. Infrastruktura drogowo-mostowa

 1. uzgodnienia dot. umieszczania na gruntach gminnych obcej infrastruktury technicznej;
 2. zezwolenia na lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg gminnych;
 3. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
 4. utrzymanie, remont i konserwacją dróg i mostów;
 5. organizacja ruchu na drogach gminnych;
 6. zimowe utrzymanie dróg gminnych;
 7. utrzymanie zieleni miejskiej i czystości w gminie;
 8. oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy;

III. Gospodarka wodno-ściekowa oraz odpadami

 1. gospodarka ściekowa i zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
 2. utrzymanie czystości i porządku w gminie;
 3. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

IV. Gospodarka mieszkaniowa

 1. przyjmowanie wniosków mieszkańców w sprawach mieszkaniowych;
 2. ujmowanie na listę osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy;

 

V. Numeracja adresowa i nazewnictwo ulic

 1. nadawanie numerów adresowych budynkom oraz nazewnictwo ulic
 2. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

 

VI. Roboty publiczne i prace społeczno-użyteczne

 1. organizacja i zarządzanie robotami publicznymi wniosków pracami społecznie-uzytecznymi
 2. przyjmowanie wniosków dot. zatrudnienia w ramach robót publicznych;
 3. prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

 

VII. Fundusze krajowe i zagraniczne

 1. przygotowywanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, krajowych i innych mechanizmów finansowania;
 2. pozyskiwanie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

VIII. Informacja publiczna

 1. udostępnianie informacji publicznej na podst. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

IX. Nieruchomości.

 1. gospodarowanie mieniem gminnym: sprzedaż ( przetargowa i bezprzetargowa) zamiana, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd, darowizna, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 2. ustalanie opłat adiacenckich;
 3. komunalizacja mienia;
 4. zakładanie ksiąg wieczystych oraz regulowanie stanów prawnych;
 5. wydawanie zezwoleń na wykreślanie z ksiąg wieczystych hipotek, ciężarów i ograniczeń;
 6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 7. postanowienia o zgodności projektowanego podziału nieruchomości z mpzp;
 8. zatwierdzanie podziałów nieruchomości;
 9. rozgraniczenia nieruchomości;
 10. aktualizacja opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego;

X. Grunty rolne i leśne, zadrzewienia.

 1. ochrona gruntów rolnych i leśnych, przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, przeciwdziałanie degradacji gruntów, rekultywacja gruntów, odbudowa dróg transportu rolnego;
 2. zatwierdzanie ugód w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruntach,
 3. wydawanie zaświadczeń dotyczących okresów zatrudnienia i pracy w gospodarstwie rolnym;
 4. wystąpienia zjawisk klęskowych w rolnictwie;
 5. gospodarowanie lasami komunalnymi na podstawie uproszczonego planu urządzania lasów;
 6. urządzenia melioracyjne gruntów gminnych;
 7. ewidencja zbiorników małej retencji;
 8. zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów;
 9. prowadzenie mediacji w sporach dot. wysokości odszkodowania za zniszczone plony przez zwierzynę leśną;
 10. zezwolenia na uprawę maku

XI. Ochrona zwierząt

 1. realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt;
 2. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
 3. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzybowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części na terenie gminy Międzylesie.
   

XII. Ochrona środowiska

 1. realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z gminy Międzylesie;
 2. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. działania zapobiegające wprowadzania do środowiska substancji nienależycie oczyszczonych;


XIII. Współdziałanie z innymi jednostkami

 1. współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy – sołectwami, KGW, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji cyklicznych spotkań, programów/konkursów ogłaszanych przez burmistrza.
   

 

Druki do pobrania:

DOCwniosek o przyznanie lokalu.doc (64,00KB)

DOCWNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO.doc (39,00KB)

DOCwniosek o nadanie numeru adresowego.doc (34,50KB)

DOCWNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW.doc (43,00KB)

DOCwniosek_o_wykup_lokalu_użytkowego.doc (58,50KB)

DOCwniosek o wykup lokalu mieszkalnego.doc (50,00KB)

DOCwniosek o przekształcenie prawa użytkowania.doc (31,00KB)

DOCwniosek_o_dzierzawe.doc (36,00KB)

DOCwzor_wniosku_wypis_i_wyrys.doc (36,50KB)

 

Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego

DOCXWzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego.docx (57,67KB)

PDFWzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego 1.pdf (128,86KB)

 

DOCwniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.doc (40,50KB)

PDFwniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.pdf (126,71KB)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Międzylesie:
DOCwniosek-o-wydanie-zezwolenia-w-zakresie-ochrony-przed-bedomnymi-zwierzetami-na-terenie-miasta-i-gminy-miedzylesie.doc (54,00KB)

PDFwniosek-o-wydanie-zezwolenia-w-zakresie-ochrony-przed-bedomnymi-zwierzetami-na-terenie-miasta-i-gminy-miedzylesie.pdf (85,91KB)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Międzylesie:

DOCwniosek-grzebowiska-i-spalarnie-zwlok-zwierzecych.doc (44,00KB)

PDFwniosek-grzebowiska-i-spalarnie-zwlok-zwierzecych.pdf (85,64KB)

Wniosek w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt:

DOCwniosek-w-zakresie-prowadzenia-schroniska-dla-zwierzat.doc (44,00KB)

PDFwniosek-w-zakresie-prowadzenia-schroniska-dla-zwierzat.pdf (87,00KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1208
W tym miesiącu: 44932
Od początku: 24393824
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne