E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Katalog spraw

Wybierz sprawę jaka Cię dotyczy i sprawdź w którym referacie możesz ją załatwić.

 A

akty małżeństwa

archiwum zakładowe Urzędu

 B

bezdomne zwierzęta

bezpieczeństwo publiczne

 C

choroby zakaźne zwierząt – przyjmowanie zgłoszeń

 D

dowody osobiste

dowóz uczniów do szkół

drogi

dzierżawy

 E

ewidencja działalności gospodarczej

ewidencja ludności

ewidencja nieruchomości pozostających w gminnym zasobie

ewidencja stanu mienia komunalnego

ewidencja umów dzierżawy

ewidencja umów najmu

ewidencja usług hotelarskich w obiektach nie będących hotelami

G 

gimnazja

Gminne Centrum Informacji

gospodarka ściekowa

 I

informacje o środowisku naturalnym

instytucje kultury

 K

klęski żywiołowe

księga urodzeń 

księga zgonów

kultura

 L

lasy komunalne

lokalizacja inwestycji celu publicznego z decyzją administracyjną włącznie

 M

mieszkaniowe sprawy

mosty

 N

najem nieruchomości niemiszkaniowych

numeracja budynków

 O

obrona cywilna

obronność

obsługa kasowa

ochrona ludności na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń

ochrona wód

odpady niebezpieczne

odpis aktu małżeństwa

odszkodowania za przejmowane grunty wydzielane pod budowę ulic

odśnieżanie dróg

opłaty adiacenckie

opłaty lokalne

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

oświetlenie uliczne

organizacje pozarządowe

 P

PESEL

plany leśne

poborowi

podatki

pomniki przyrody

pozwolenia wodno-prawne na zwykłe korzystanie z cudzej wody

praktyki i staże w Urzędzie

promocja gminy

przedszkola

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

przetargi na lokale użytkowe

przetargi na zbycie nieruchomości gminnych

przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Punkt Informacji Turystycznej

 R

rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę

repatriacje

roboty publiczne i interwencyjne

rozgraniczenia

 S

sieć usługowo-handlowa i gastronomiczna

spisy GUS w dziedzinie rolnictwa

sport

sprzedaż nieruchomości

stosunki wodne na gruntach

stwierdzanie tożsamości

stypendia socjalne dla uczniów

szkody łowieckie - mediacje

szkoły podstawowe

 Ś

środki unijne

świadectwa pracy byłych pracowników Urzędu

 T

turystyka

 U

udziały we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości

ujawnianie prawa własności i innych praw w KW

ustanowienie kuratora

ustalanie wartości i cen nieruchomości przeznaczonych przez gminę do sprzedaży

utrzymaniem czystości w gminie

uzgodnienia budowlane

użytki ekologiczne

 W

współpraca gospodarcza z zagranicą

wygaśnięcie prawa trwałego zarządu

wymeldowanie

wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

 Z

zabytki

zameldowanie

zamiana gruntów

zaopatrzenia w wodę

zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomościzezwolenia na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne

zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego bez okresu oczekiwania

konsularne sprawy

zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC innego urzędu

zmiana wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

związek małżeński

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 102
W tym miesiącu: 45232
Od początku: 24299855
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne