E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Dane geograficzne

położenie - ludność - przyroda - zabytki - surowce naturalne

 

klk.jpegGmina graniczna (z Republiką Czeską), miejsko-wiejska (miasto Międzylesie i 21 wsi) o pow. 189 km2 położona w południowej części powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim w regionie funkcjonalnym  II – przemysłowo-rekreacyjno-turystyczny.  Obszary wiejskie zajmują powierzchnię 174 km2 w 22 obrębach.

Obszar gminy położony jest na wysokości od 440 do 1326,1 m n.p.m. w obrębie dwóch makroregionów: Sudetów Wschodnich oraz Sudetów Środkowych, pomiędzy masywem Gór Bystrzyckich (Czerniec 891 m n.p.m.) od zachodu i masywem Śnieżnika od wschodu (Mały Śnieżnik 1326,1 m n.p.m.).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku na terenie gminy na stałe zameldowanych było 7.814 osób z czego w mieście 2.865. Średnia gęstość zaludnienia w Gminie wynosi 41,34 osoby/km2.

 

              Przez gminę przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 33 (Kłodzko-Boboszów) i linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym Wrocław-Praga. Ogólnie sieć drogowa wynosi 574,33 km z czego 132,80 km nie istnieje już w terenie a jedynie na mapach ewidencyjnych. Przejścia graniczne: drogowe Boboszów-Dolna Lipka, kolejowe w Międzylesiu i trzy turystyczne (Kamieńczyk, Jodłów i Niemojów).

 

             Na terenie gminy na powierzchni 5294 ha znajduje się otulina Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Bogactwem gminy są lasy, które stanowią 31,2% ogólnej powierzchni gminy. Przeważają górskie bory mieszane, górskie lasy mieszane i nizinne lasy mieszane z przewagą świerka oraz buka. Praktycznie 93% całej powierzchni lasów znajduje się w strefach ochronnych (wodochronnych – 65%, glebochronnych – 30% i uzdrowiskowo-klimatycznych – 5%). Duże obszary leśne zajmują głównie wschodnią i zachodnią część gminy w okolicach Gniewoszowa, Różanki, Międzylesia, Jaworka, Nowej Wsi, Goworowa, Jodłowa, Potoczka i Kamieńczyka.

Pomniki przyrody ożywionej – 8 i 3 przyrody nieożywionej. 27 gatunków roślin chronionych z tego 19 to gatunki objęte ochroną ścisłą, 14 gatunków ssaków chronionych,114 gatunków ptaków chronionych z tego 108 gniazdujących na terenie gminy, 9 gatunków płazów i gadów chronionych, 4 gatunki ryb i minogów chronionych.

Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki architektury wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. Wśród nich są kościoły (13), cmentarze (1), budynki mieszkalne (14), zespoły pałacowe i zamki (3), dwory (6), kaplice cmentarne (2), młyn (1), plebanie (1), ogrody (1), mosty (1), sukiennice (1), drewniane domki tkaczy (2).

Na obszarze gminy występują zasoby surowców naturalnych: kamienie budowlane i drogowe, wapienie, dolomity, margle, piaski, żwiry, pospółki, gliny oraz marmur. Obecnie wydobywany jest tylko piaskowiec w Długopolu Górnym.

Obszar gminy podzielony jest na dwie zlewnie rzek tj. Nysy Kłodzkiej i Łaby. Sieć rzeczna (rzeki: Nysa Kłodzka z 15 dopływami i Dzika Orlica z dwoma dopływami) charakteryzuje się dużymi spadkami i szybkimi przepływami. Punktem szczególnym, (jedynym w Europie Środkowej) ze względu na fakt, że zbiegają się tu granice zlewisk trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Północnego jest Trójmorski Wierch (1145 m n.p.m.). Gmina leży w strefie klimatów górskich i podgórskich o cechach chłodnego i wilgotnego.

Użytki rolne zajmują 62,9% całej powierzchni gminy z przewagą gleb brunatnych kwaśnych wietrzeniowych wytworzonych ze skał przeobrażonych i osadowych oraz gleb brunatnych deluwialnych, bielicowych  deluwialnych, mad i torfów wysokich. Grunty orne to 54,5% użytków rolnych (RIVa – R-VI). W gminie jest 1170 gospodarstw płacących podatek rolny, a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,64 ha.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1098
W tym miesiącu: 44822
Od początku: 24393714
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne