E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O IV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLEISU W DNIU 28 CZERWCA 2024 R.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 r.

o godz. 9.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

     1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie wotum zaufania.

5.2/   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023.                  

5.3/   w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2023.

5.4/   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

5.5/   w sprawie zmiany Uchwały nr LXXIII/449/2024 Rady Miejskiej w Międzylesiu z

         dnia 20 marca 2024 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji

         celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi

         powiatowej nr 3269D Nowa Wieś-Goworów na długości 1 km”.

5.6/   w sprawie zmiany Uchwały nr LXX/428/2023 Rady Miejskiej w Międzylesiu z

         dnia 21 grudnia 2023 r. w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Międzylesie

         na lata 2024-2029.

5.7/   w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Międzylesie.

5.8/   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

         w obrębie Goworów, gm. Międzylesie.

5.9/   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

         w obrębie Domaszków, gm. Międzylesie.

5.10/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

         w obrębie Długopole Górne, gm. Międzylesie.

5.11/ w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu

         lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM SUDETY Sp.

         z o. o. z siedzibą w Kłodzku, w tym określenie dodatkowych kryteriów

         pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych

         kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej

         wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. 

    6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Danuta Kałużna

                            

                                        

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2024, poz. 609 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2844
W tym miesiącu: 53421
Od początku: 24402313
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne