E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 143/2024 z dnia 07.06.2024 r. w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaszków ul. Polna dz. nr 335 - Etap II oraz przebudowa drogi powiatowej w zakresie oświetlenia drogowego w Długopolu Górnym dz. nr 329 - Etap I”

Zarządzenie nr  143/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 07 czerwiec 2024 roku

 w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Domaszków ul. Polna dz. nr 335 - Etap II oraz przebudowa drogi powiatowej w zakresie oświetlenia drogowego w Długopolu Górnym dz. nr 329 - Etap I”

na podstawie: art. 275 pkt.1, art. 52 ust. 1 i ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art.267, art. 283,  art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym dla zadania pn.: : „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, dz. 221 – Etap II oraz budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Polna dz. nr 335 -    Etap I”, w zakresie ustalonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§ 2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne jest kierownik ref. ITiG Ewa Siwek.

§ 3

  1. Ogłoszenie o postępowaniu przygotuje, umieści w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a także umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, ponadto umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w  Biuletynie Zamówień Publicznych – kierownik ref. ITiG Ewa Siwek.
  2. Specyfikację Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, od dnia zamieszczenia ogłoszenia
    o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert, umieści – kierownik ref. ITiG Ewa Siwek.

§ 4

Powołuję Komisję Przetargową w składzie i określam zakres zadań poszczególnych jej członków:

1/ Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania.

2/ Katarzyna Marcinek  – Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert

3/ Agata Kubat – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

4/ Dariusz Kosacz - członek komisji przetargowej, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.

§ 5

Określam:

1/ termin publikacji i zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 07.06.2024 r.,

2/ termin i miejsce składania ofert: 24.06.2024 r., godz. 9:00, w wersji elektronicznej - pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/miedzylesie

3/ Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24.06.2024 r. o godzinie 9:15.

4/ termin związania ofertą – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.07.2024 r.

5/ termin realizacji umowy – do 15 października 2024 r.

§ 6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 06 czerwiec 2024 r.

                                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                                                  /-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 158
W tym miesiącu: 41369
Od początku: 24390261
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne