E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że od dnia 17 czerwca 2024 r. do dnia 05 lipca 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę
w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Rzeczoznawca jest powoływany spośród osób, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy
  w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Międzylesie,

i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Do wniosku dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 1. sołtys,
 2. izba rolnicza,
 3. związek zawodowy rolników,
 4. organizacja społeczno-zawodowa rolników,
 5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Formularze wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

 1. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt
 2. Oświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym
 3. Oświadczenie kandydata o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  w którym prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161).

Załączniki:

DOCXWniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt.docx (19,20KB)

DOCXOświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym.docx (13,67KB)

DOCXOświadczenie kandydata o posiadanym doświadczeniu.docx (13,06KB)

Burmistrz 

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3
W tym miesiącu: 41214
Od początku: 24390106
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne