E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Sprawozdanie z Konsultacji społecznych Strategii ZIT POF

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH POŁUDNIOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (dalej ZIT POF)

Proces konsultacji społecznych realizowany był na podstawie 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz porozumienia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi
Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego Zaproszenie do udziału w procesie konsultacji społecznych zostało opublikowane na stronach Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) gmin i powiatów tworzących Południowy Obszar Funkcjonalny oraz na stronie biura ZIT POF http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13. Do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF) zaproszono:
• Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
• Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych.
• Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
• Organizacje badawcze i uniwersytety.
• Inne właściwe zainteresowane stron.


Projekt Strategii ZIT POF w wersji elektronicznej dostępny był pod linkiem https://efficon.pl/szitpof.pdf.
Ponadto w wersji drukowanej dokumenty dostępne były w Biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.
Uwagi i opinie do projektu Strategii ZIT POF można było zgłaszać w terminie od 21.12.2023 r. od godz. 15.00 do 26.01.2024 do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/.
W takcie konsultacji społecznych zorganizowano 3 spotkania konsultacyjne. Spotkania odbyły się według następującego harmonogramu:
• Spotkanie w Dzierżoniowie, które odbyło się w dniu 15.01.2024 r., godz. 10.00-12.00, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 sala 107, sala posiedzeń komisji Rady.
• Spotkanie w Ząbkowicach Śląskich, które odbyło się w dniu 15.01.2024 r., godz. 13.00-15.00, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5, sala konferencyjna.
• Spotkanie w Kłodzku, które odbyło się w dniu 16.01.2024 r., godz. 10.00-12.00, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1.
Zgłaszając uwagi i opinie do projektu Strategii ZIT POF należało brać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:
1. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy,
2. Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska,
3. Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027,
4. Programu Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027,
W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag do projektu dokumentu. Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych została przekazana interesariuszom za pośrednictwem stron internetowych gmin i powiatów tworzących Południowy Obszar Funkcjonalny oraz na stronie biura ZIT POF http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13.

Sprawozdania z konsultacji społecznych Strategii ZIT POF. znajduje się na stronie poniżej:

http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 767
W tym miesiącu: 30191
Od początku: 24379083
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne