E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Załącznik do Zarządzenia nr 260/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z 22.12.2023r.

 

OGŁOSZENIE O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.17, art.5, art. 11 ust.1 pkt.2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023  r. poz. 571 ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu  do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057 ze zm.), oraz  Uchwały Nr LXIX/422/2023 r. Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Międzylesie  z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań  publicznych  na 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza:

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W GMINIE MIĘDZYLESIE W 2024 ROKU

 

I. RODZAJ  ZADANIA  PUBLICZNEGO: Upowszechnianie kultury fizycznej

CEL:

 • stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach jak największej liczby dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Międzylesie
 • promocja zdrowego stylu życia
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego

REZULTATY:

 • liczba godzin realizacji zajęć/imprez/treningów sportowych
 • liczba uczestników realizacji zadania

 

II.  NAZWY  ZADAŃ:

Zadanie 1: Organizacja dyscypliny  sportowej  „piłka siatkowa” dla dzieci i osób dorosłych w Międzylesiu w 2024 roku. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1 w 2024 roku: 13 995,00 zł (wysokość środków w 2023 r.: 13 080,00 zł)

 

Zadanie 2: Organizacja dyscyplin sportowych: piłka  nożna, tenis stołowy, sporty siłowe dla dzieci  i osób dorosłych w Międzylesiu w 2024 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2 w 2024 roku: 100 000,00 zł (wysokość środków w 2023 r.: (wysokość środków w 2023 r.:  82 400,00 zł)

 

Zadanie 3: Organizacja dyscypliny sportowej „piłka  nożna” dla dzieci ze szkoły podstawowej w grupie wiekowej do 13 roku życia w Międzylesiu w 2024 roku

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 3 w 2024 roku: 17 140,00 zł (wysokość środków w 2023 r.: 16 020,00 zł)

 

Zadanie 4: Organizacja dyscypliny sportowej „piłka nożna” dla dzieci i osób dorosłych w Domaszkowie  w 2024 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 4 w 2024 roku: 100 000,00 zł (wysokość środków w 2023 r.: 123 230,00 zł)

 

III. ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI :

 1. O udzielenie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art., 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające odpowiednie doświadczenie z zakresie, którego dotyczy zadanie lub przygotowanie dające gwarancję realizacji zadania oraz działające na terenie Gminy Międzylesie lub na rzecz jej mieszkańców i prowadzące działalność statutową w obszarze zgodnym z zakresem zadania, o którego realizację się ubiegają.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszonego konkursu ofert w całości lub w części dotyczącej poszczególnych zadań w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 3. W ramach dotacji finansowane mogą być wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 5. Składane oferty musza spełniać wszystkie warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 6. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
 7. Do oferty należy dołączyć:

- Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji w zależności od miejsca rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) – nie dotyczy organizacji, których aktualne dane dostępne są na stronie KRS

- potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny Statut lub Regulamin podmiotu

 1. W ramach konkursu podmiot uprawniony może złożyć jedną ofertę na realizację zadania publicznego.
 2. Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w p. VI niniejszego ogłoszenia
 3. Oferta powinna zawierać istotne, precyzyjne informacje, na podstawie których w obiektywny sposób będzie możliwe dokonanie jej oceny, w tym sposób udokumentowania wskaźników rezultatu.
 4. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, wg obowiązującego wzoru, spełniające wymogi określone w ogłoszeniu.
 5. Oferty złożone w inny niż opisany sposób nie będą rozpatrywane.
 6. Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz oferty, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Międzylesie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie w pok. 11.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadania zgłoszone do konkursu ofert mogą być realizowane od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2024 r.
 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku równoważnych ofert zastrzega się możliwość podzielenia środków przeznaczonych na realizację zadania pomiędzy najkorzystniejsze oferty.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Międzylesie.
 4. Dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do wysokości 20%.

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 18 stycznia 2024 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie , Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wzorem:

„ Konkurs  ofert  na działalność  kultury fizycznej i sportu w Międzylesiu w 2024 roku: Zadanie nr ….”

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.

 1. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w drodze Zarządzenia na podstawie protokołu złożonego przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy do otwartego konkursu ofert złożona zostanie tylko jedna oferta.
 2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, stronie Gminy Międzylesie (www.miedzylesie.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Międzylesie po upływie nie więcej niż 7 dni od terminu składania ofert.
 3. Przy wyborze ofert stosowane będą poniższe kryteria:
 1. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i jego spójności z harmonogramem (kryterium: CENA – 0-10 pkt.)
 2. Jakość wykonania zadania – kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca planuje realizację zadania (kryterium: DOŚWIADCZENIE – 0-10 pkt.)
 3. Przewidywany termin wyboru ofert: nie później niż 18 stycznia 2024 r. do godz. 15:00
 4. Wyniki konkursu ogłoszone będą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Międzylesie oraz na stronie internetowej Gminy Międzylesie (www.miedzylesie.pl)

VII. Dodatkowe informacje

 1. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media jak również stosownie do charakteru zadania poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tabliczkę lub ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Międzylesie.
 2. Podmiot otrzymujący dotację jest także zobowiązany do:
 1. Składania sprawozdań z realizacji zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w Umowie
 2. Dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów finansowych oraz merytorycznych celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej
 1. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.

 

Międzylesie, 27.12.2023 r.

 

Załączniki:

 

    Nr 1 – wzór oferty

    Nr 2 – wzór umowy

    Nr 3 – wzór sprawozdania

  sprawę  prowadzi:  Podinspektor  Ewa  Bachman   tel. 74  8 126 327, wew. 17

DOCXOGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT.docx (21,15KB)
DOCXZał. 1 oferta pożyt. sport 2024 wzór.docx (33,09KB)
DOCXZał. 2 umowa pożyt. sport 2024 wzór.docx (39,83KB)
DOCXZał. 3 sprawozd. pozyt.sport. 2024 wzór.docx (30,77KB)
 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania konkursowego z 18 stycznia 2024 na działalność kultury fizycznej i sportu w Gminie Międzylesie w 2024 r.

 

Zadanie 1: Organizacja dyscypliny  sportowej  „piłka siatkowa” dla dzieci i osób dorosłych w Międzylesiu w 2024 roku. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1 w 2024 roku: 13 995,00 zł

Zgłoszono ofert: 1

Wybrana oferta: Międzyleskie Towarzystwo Sportowe

Termin realizacji: 19.01.2024 – 10.12.2024

Dotacja z budżetu Gminy: 13 995,00 zł

 

Zadanie 2: Organizacja dyscyplin sportowych: piłka  nożna, tenis stołowy, sporty siłowe dla dzieci  i osób dorosłych w Międzylesiu w 2024 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2 w 2024 roku: 100 000,00 zł

Zgłoszono ofert: 1

Wybrana oferta: Międzyzakładowy Klub Sportowy „SUDETY” Międzylesie

Termin realizacji: 19.01.2024 – 10.12.2024

Dotacja z budżetu Gminy: 100 000,00 zł

 

Zadanie 3: Organizacja dyscypliny sportowej „piłka  nożna” dla dzieci ze szkoły podstawowej w grupie wiekowej do 13 roku życia w Międzylesiu w 2024 roku

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 3 w 2024 roku: 17 140,00 zł

Zgłoszono ofert: 1

Wybrana oferta: UKS „ORLE” Międzylesie

Termin realizacji: 19.01.2024 – 10.12.2024

Dotacja z budżetu Gminy: 17 140,00 zł

 

Zadanie 4: Organizacja dyscypliny sportowej „piłka nożna” dla dzieci i osób dorosłych w Domaszkowie  w 2024 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 4 w 2024 roku: 100 000,00 zł

Zgłoszono ofert: 1

Wybrana oferta: MLKS „ŚNIEŻNIK” Domaszków

Termin realizacji: 19.01.2024 – 10.12.2024

Dotacja z budżetu Gminy: 100 000,00 zł

 

 

 

Międzylesie, 18.01.2024 r.

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 229
W tym miesiącu: 37833
Od początku: 24386725
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne