E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 31 października 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 1 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
  2. 2 W sprawie zmiany Uchwały nr LVI/330/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.
  3. 3 W sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Międzylesie do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
  4. 4 W sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kłodzkiego.
  5. 5 W sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, obręb Niemojów.
  6. 6 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, obręb Gniewoszów.
  7. 7 W sprawie zmiany planu urządzeniowo-rolnego gminy Międzylesie.
  8. 8 W sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  9. 9 W sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie.
 6. Informacja nt. składanych oświadczeń majątkowych za 2022 r.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie sesji.  

 

 

 

                                                           Przewodniczący                              

                                                           Rady Miejskiej w Międzylesiu                   

                                                           Jerzy Marcinek                               

 

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023, poz. 40 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 60
W tym miesiącu: 37664
Od początku: 24386556
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne