E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 29 września 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
  2. 2. W sprawie zmiany Uchwały nr LVI/330/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.
  3. 3. W sprawie gminnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
  4. 4. W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
  5. 5. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela.
  6. 6. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Smreczyna dz. ewid. nr 20 i 172/2.
  7. 7. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Domaszków i obrębie Nowa Wieś.
  8. 8. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Gajnik i obrębie Nagodzice.
  9. 9. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.
  10. 10. W sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 251 o pow. 0,0339 ha, obręb Domaszków.
  11. 11. W sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kłodzkiego.
  12. 12. W sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kłodzku.
 6. Wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie sesji.  

 

 

                                                           Przewodniczący                              

                                                           Rady Miejskiej w Międzylesiu                      

                                                           Jerzy Marcinek                                

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023, poz. 40 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 121
W tym miesiącu: 37725
Od początku: 24386617
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne