E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 29 SIERPNIA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

             5.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.                

5.2. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/330/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20.12.2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Międzylesie.

5.3. uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole Zdrój – Długopole Górne”.

5.4. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Międzylesie.

 5.5.  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela.

    6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.  

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący                                

                                                                                                          Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                             

       Jerzy Marcinek                                 

 

 

 

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023, poz. 40 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2718
W tym miesiącu: 53295
Od początku: 24402187
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne