E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 155/2023 z dnia 09.08.2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu

Zarządzenie Nr 155/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu

Na podstawie art. 31 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) w związku z art. 4 pkt 16, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Magdalenę Skowron - nauczyciela Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu, ul. Wojska Polskiego 25, 57-530 Międzylesie, do zastępowania dyrektora tego przedszkola podczas jego nieobecności.

§ 2.

Pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola obejmuje okres nieobecności dyrektora przedszkola i kończy się wraz z ponownym objęciem obowiązków dyrektora przedszkola, po zakończeniu okresu jego nieobecności w placówce.

§ 3.

Zastępstwo o którym mowa w § 2. odbywa się w ramach dotychczasowych warunków pracy i płacy nauczyciela zastępującego.

§ 4.

Szczegółowy zakres pełnomocnictwa dla wyznaczonego w § 1 nauczyciela, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. oświaty.

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 9 sierpnia 2023 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1383
W tym miesiącu: 45107
Od początku: 24393999
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne